HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. 1 3 In 1953 zijn 23 vergaderingen van de Gemeente raad gehouden, alsmede 1 buitengewone en 1 plech tige vergadering. In de Raadsvergadering van 7 September 1953 werd het 20-jarig jubileum van de heer Ir L. J. M. Feber als Wethouder herdacht. Op 1 Januari 1954 kwamen in het kiezersregister 356 699 namen van kiezers voor en in het kiezers register, opgenomen in het Centraal Bevolkingsregis ter, 4 705. Er werden 2 bezwaarschriften tegen het kiezers register ingediend, welke niet ontvankelijk werden verklaard. P. v. d. A. P. v. d. A. C. P. N. P. v. d. A. K. V. P. A. R. K. V. P. C.H.U. P. v. d. A. P. v. d. A. P. v. d. A. C. H. U. P. v. d. A. A. R. K. V. P. K. V. P. K. V. P. P. v. d. A. Nuij, W. H. A. Oever, C. H. P. W. van den Praag, G. van Rensen, W. A. Schürmann, Mr H. Smitskamp, H. Staaij, Dr Mr J. A. M. van Swart, H. Tempel, Dr B. van den Tobi, Dr E. J. Toet, A. C. Veldhoen, N. Velsen, A. van Verburg, W. Vugts, N. F. A. Walhain, mej. Mr M. H. Weijters, A. C. M. Zwijndregt, J. van Raad. Zoals reeds in het vorige jaarverslag is meegedeeld werd bij besluit van de Voorzitter van het Centraal Stembureau op 12 December 1952 in de vacature Drs C. A. A. van Luttervelt tot Raadslid benoemd verklaard de heer Mr A. J. Dankelman (V.V.D.), wiens geloofsbrieven op 5 Januari 1953 in orde wer den bevonden en die daarna als lid van de Raad werd toegelaten. Ingevolge het bepaalde in artikel 90, lid 2, der Gemeentewet werd in de Raadsvergadering van 17 Januari 1953 overgegaan tot benoeming van een opvolger van Drs C. A. A. van Luttervelt als Wet houder van Openbare Werken. Als zodanig werd ge kozen de heer D. W. Dettmeijer. Uit het vorenstaande volgt, dat zitting hadden: Partij van de Arbeid 16 leden Katholieke Volkspartij Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Anti-Revolutionnaire Partij Christelijk-Historische Unie Communistische Partij Nederland Katholieke Nationale Partij Op 29 Juni 1953 werd door de Raad een nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente ’s-Gravenhage, tevens voorstel tot wijziging van de Verordening, regelende de samen stelling en de werkkring der vaste Raadscommissiën (bedoeld bij de artikelen 60 en 197 der Gemeente wet) voorgesteld door de commissie ad hoe in zake de herziening van het Reglement van Orde aanvaard. 9 7 6 4 2 1 lid De Raad bestond op 1 Januari 1954 uit de vol gende 45 leden. Aartsen, Mr J. van Asch van Wijck, Jhr Mr J. M. M. van Bastet Jr, F. D. Bosch-De Jongh, mevr. E. van den Broecke Hoekstra, mej. Mr J. J. Th. ten Broekman, Mr J. G. M. Buys, D. Cate, mej. F. ten Damme, C. P. Dankelman, Mr A. J. Dettmeijer, D. W. Diepenhorst, C. A. M. Dresmé, Th. M. Dubbeldam, Jac. Feber, Ir L. J. M. Hagen, A. J. van Hangelbroek, Mr J. J. Hijlkema, G. W. Lem, F. H. M. Lindonk, mej. Mr L. W. van Lint, Mr G. J. de Lissa Nessel, Ir R. C. A. F. J. van Mayer-Landmann, mevr. A. C. Mens Fiers Smeding, Mr G. L. Metscher, P. P. J. Mos, P. J. de Nieukerke, K. J. A. R. A. R. V. V. D. V. V. D. V. V. D. K. V. P. P. v. d. A. P. v. d. A. P. v. d. A. V. V. D. V. V. D. P. v. d. A. K. V. P. A. R. K. V. P. P. v. d. A. A. R. P. v. d. A. K. V. P. P. v. d. A. C. H. U. K. N. P. P. v. d. A. V. V. D. C. P. N. C. H. U. V. V. D. 5, n J5 Kiezersregister. 1) De namen van de politieke partijen waren de volgende: Partij van de Arbeid (P. v. d. A.); Katholieke Volkspartij (K. V. P.); Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V. V, D.)Anti-Revolutionnaire Partij (A. R.)Christelijk-Histo rische Unie (C. H. U.); Communistische Partij Nederland (C. P. N.); Katho- hekc Nationale Partij (K. N. P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 10