10 10 3 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. I. Bedrijfsrekening. Werkelijk bedrag. BATEN. Werkelijk bedrag. LASTEN. Art. Art. I. 1.750,— 1.722,50 II. Memorie. 5, lil. 1.750,— 9.618,78 2.179,50 9.618,78 9.618,78 IV. IV. 42.536,63 42.540,30 V. 73.886,34 73.882,67 VI. 4.311,28 4.311,28 4.311,28 V. 3.396,33 126.527,48 10.420,97 126.527,48 10.425,— 10.000,— 55 2.915,05 104,50 2.810,55 2.915,06 5.725,61 5.725,61 B. ten bate van de gemeenten 55 Memorie. X. Bijzondere inkomsten 45,72 55 ƒ260.176,06 ƒ261.306,13 260.176,06 ƒ251.849,53 260.176,06 Batig saldo 9.456,60 I. I. 4.311,28 4.311,28 4.311,28 4.311,28 Gezien 2 I. II. III. Ten laste van het Rijk: Kosten van administratie en van inning van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) B. Kapitaaldienst UITGAVEN. Aflossing op het geleende kapitaal: Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk 224.246,— 12.000,— Begroot bedrag. Totaal der baten Totaal der lasten De directeur, W. MEIJER. Begroot bedrag. De boekhouder, Th. SCHIPPER. 161,34 8.521,01 ƒ216.157,17 11.341,33 Memorie. 8.000,— ƒ261.306,13 251.849,53 B. Kapitaaldienst. INKOMSTEN. Door afschrijving op de gebouwen vrijgekomen gelden: Gemeente ’s-Gravenhage3.178,22 Het Rijk1.133,06 5 Afschrijvingen. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage3.178,22 Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver rekenen met art. VI der baten)1.133,06 Na wijziging bij besluit Burgemeester en Wethouders. 223.821,— 12.000,— VII. VIII. IX. A. Gewone dienst. Algemene onkosten Onderhoudskosten Renten. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage7.355,51 Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver rekenen met art. VI der baten)2.263,27 3.178,22 1.133,06 A. Gewone dienst. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoe kingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en be drijven Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaam heden, bedoeld bij art. 13, lid 4, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, j lid 1. der genoemde wet Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1der genoem de wet: A. in contanten123.131,15 B. aandeel van het Rijk in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen Batig saldo der laatst afgesloten rekening A. 1ten bate van het Rijk 2. mindere opbrengst der retributie- heffïng over 1949

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 110