buiten- 20 3 3 1 GEMEENTEBELASTINGEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Het bureau der Gemeentebelastingen bestond op 31 December 1953 uit een directeur en 50 onder hem wer kende ambtenaren. De belasting wordt geheven krachtens de Verorde ning no. 17 van 1932, laatstelijk gewijzigd bij Raads besluit van 16 April 1951. 2 3 De belasting op vermakelijkheden, die tegen betaling toegankelijk zijn, heeft in het verslagjaar bedragen: toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen revue sport tentoonstellingen overige vermakelijkheden 26,3 25,9 20,4 20,0 18,7 18,9 18.2 (Zie de staten I en II.) Staat I bevat een overzicht van de opbrengst en van het voor toegangsbewijzen bestede bedrag over de jaren 1951, 1952 en 1953. De zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg over 1953 ƒ2.656.817,— tegen ƒ2.698.066,— over 1952, zodat de opbrengst over 1953 rond 41.000,of ruim 1,52 pCt. minder bedroeg dan die over 1952. Het verslag geeft een overzicht van de volgende Ge meentebelastingen belasting op vermakelijkheden; hondenbelasting straatbelasting; rechten voor het gebruik of genot van openbare Ge meentegrond; vergunnings- en verlofsrecht; schoolgelden verpleeggelden Gemeentelijke openlucht- en scholen opcenten grondbelasting; opcenten personele belasting. 35 pCt. van vermakelijkheden, die geheel of gedeelte lijk uit een bioscoopvoorstelling bestonden, behoudens die, waar uitsluitend films werden vertoond welke door de in artikel 15 der Bio scoopwet bedoelde Centrale Commissie zijn goedgekeurd als betreffende onderwerpen van wetenschap, nijverheid, landbouw en handel. Voor laatstgenoemde voorstellingen werd 20 pCt. geheven; van bals en danspartijen; van kermisvermakelijkheden; van toneel-, cabaret-, variétévoorstellingen en andere vermakelijkheden, welke gevolgd wer den door een bal of een danspartij van de overige vermakelijkheden. Van het totale aan toegangsbewijzen bestede bedrag werd uitgegeven voor Uit staat II blijkt het aantal van Gemeentewege uit gereikte of afgestempelde toegangsbewijzen. Dit be droeg in 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 BIJLAGE 1 1 35 30 25 14 840 782 of gemiddeld 31,1 per inwoner; 13 812 766 14 048 595 11 274 818 11 174 227 10 737 865 10 967 169 10 615 121 De Raad van Beroep voor de directe belastingen te ’s-Gravenhage behandelde in 1953 en wel in zijn zit tingen van 9 Februari, 16 October en 13 November 14 beroepschriften tegen aanslagen in Haagse gemeen tebelastingen en schooldgeldheffingen. Deze betroffen 2 aanslagen in de vermakelijkhedenbelasting, hondenbelasting, rechten innemen openbare gemeen tegrond, schooldgeldheffing openbaar voorbe reidend onderwijs, schooldgeldheffing bijz. gewoon l.o., 1 aanslag in de schoolgeldheffing gem. avondcursus tot opleiding voor onderwijzer. De Raad van Beroep verklaarde in alle 14 gevallen de grieven van de reclamanten ongegrond en bekrach tigde de beslissingen van de directeur der Gemeentebe lastingen. De belangrijkste uitspraken zijn hierna ver meld. 95 55 55 55 55 55 95 55 95 95 95 59 99 55 55 59 99 99 99 99 99 99 99 99 Algemeen. Belasting op vermakelijkheden. 1952. pCt. 5,7 1,8 1,2 4,1 61,8 5,6 5,- 2,6 12,2 1953. pCt. 6,4 1,4 1,- 4,2 61,9 3,1 4,7 3,7 13,6 1951. pCt. 5,4 1,8 0,9 4,2 61,- 5,8 5,1 1,9 13,9 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 114