i 11 1949 3.930.984,— 1950 1951 1952 1953 6.078,— 7.579,— r VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTNGEN. Opcenten grondbelasting. Opcenten personele belasting. De opbrengst heeft bedragen 1950/1951. 1952/1953. 5.462,— ’s-Gravenhage, 12 Augustus 1954. 4.448,— ƒ11.540— ƒ14.166,— ƒ10.456,— Totaal 8 Openbaar avondnijverheidsonderwijs voor meisjes en voor oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs. De schoolgeldtarieven zijn te vinden in de bij Raads besluiten van 13 November 1950, Bijl. 533C, vastge stelde verordeningen. Gemeentelijke tuinbouwcursus te Loosduinen. Het schoolgeld voor deze cursus wordt geheven krachtens de Verordening no. 12 van 1926, gewijzigd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1948. Krachtens de Verordening no. 34 van 1950 bedraagt de heffing 190 opcenten op de hoofdsom der grond belasting voor de gebouwde eigendommen en 110 op centen voor de ongebouwde eigendommen. De op brengst heeft bedragen over: 3.971.465,— 4.028.650,— 4.139.200,— 4.229.167 De Directeur der Gemeentebelastingen, KLEUN MOLEKAMP. 23.113,— 23.331,— 23.165,— 23.435,— 23.581,— Verpleeggeldjaar. 1951/1952. Avondnijverheidsschool, voorbereidende tot de Visserij- school. Het schoolgeld is geregeld in de Verordening no. 29 van 1936, laatstelijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 2 October 1950. School Doomiksestraat (Buitenschool) School Leyweg (Openluchtschool) opcenten gebouwd, opcenten ongebouwd. De Gemeente is voor de heffing der personele belas ting ingedeeld in de tweede klasse, behoudens een ge deelte van Loosduinen, dat in de derde klasse is ge plaatst (zie de Verordening no. 2 van 1953). Bij de Verordening no. 7 van 1951 is het aantal Ge- meenteopcenten vastgesteld op 91-247. Voor de belastingjaren 1950/1951,1951/1952 en 1952/ 1953 bedroeg de opbrengst der Gemeenteopcenten ach tereenvolgens ƒ2.623.763,ƒ3.411.884,en ƒ3.294.144,—. 6.587,— 6.008,— Verpleeggelden Gemeentelijke openlucht- en buitenscholen. Het verpleeggeld is geregeld in de Verordening, vast gesteld bij Raadsbesluit van 13 November 1950, Bijl. 533 C.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 121