11 2y4 12 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. Straatbelasting (belastingjaren 1944 t./m. 1953). STAAT IV. Bedrag der kohieren. Ontheffing na reclame. Factor. Oninbare posten. 3.315.147,— 10.454,— 1.094,- 74 121 3.303.599,— 1944 3.303.820,— 161.492,— 73 758 725,- 1945 3.141.603,— 23/4 3.152.548 21.423,— 70 214 470,— 1946 3.130.655,— 2’/4 3.175.762,— 10.489,— 70 421 876,— 1947 3.164.397,— 23/4 3.193.743,— 4.742,— 70 817 720,— 1948 3.188.281,— 23/4 3.218.407,— 71 243 4.046,— 1949 780,— 3.213.581,— 23/4 71 912 3.259.429,— 1.517,— 993,— 1950 3.256.919,— 23/4 3.324.835,— 1.638,— 73 585 896,— 1951 3.322.301,— s» 2.423,— 23/4 3.406.224,— 75 113 892,— 1952 3.402.909,— 2’/4 3.475.098,— 76511 1012,— 1953 9,— 3.474.077,— 1De bedragen over de laatste jaren zullen nog wijziging ondergaan ten gevolge van nog te verlenen ontheffingen en verhoging van het bedrag der oninbare posten. Belastbare opbrengst. Klassen. Bedrag. Bedrag. 1ste klasse Beneden 100,— 5 651 15.282,— 61 95,— 5 712 15.377,— 5 679 200,— 39.062,— 2de 100,— tot 35 188,— 5 714 39.250,— s» 7 689 102.999,— 10 3de 200.— 300,— 97,— 7 699 103.096,— 18 051 4de 300,— 500,— 427.141,— 22 395 18 073 427.536,— 25 429 5de 500,— 800,— 1.047.493,— 22 670,— 25 451 1.048.163,— 5, 6de 800,— 9 092 1.200,— 591.340,— 2 94,— 9 094 591.434,— >5 S» s» 7de 2 305 1.200,— 1.600,— 235.049,— 2 305 235.049,— 99 99 99 99 8ste 2.000,— 899 1.600,— 126.898,— 2 328,— 901 127.226,— 99 99 99 99 9de 684 2.000,— 2.800,— 134.900,— 4 593,— 688 135.493,— 99 99 99 99 99 10de 2.800,- 4.000,— 321 93.880,— 321 93.880,— 99 99 99 99 11de 4.000,— 6.000,— 250 120.015,— 3 120.881,— 866,— 253 99 99 99 12de 6.000,— 8.000,— 103 71.394,— 2 1.087,— 105 72.481,- 99 99 99 99 13de 8.000,en daarboven. 195 464.982,— 195 464.982,— 99 99 99 Totaal 76 348 3.470.435,— 4.413,- 163 76 511 3.474.848,— Belasting jaren. Aantal belastbare percelen. Normale belasting (Art. 6, le lid, der Verordening). In staat V komen de belastingbedragen niet meer dan eenmaal voor. Hier door kan het totale belastingbedrag verschillen met staat IV. Aantal j percelen, j Zuiver bedrag der belasting. 1) Totaal bedrag der belasting. Aantal percelen. Totaal aantal i percelen. 1) In staat IV komt voor het totale bedrag, dat aan belasting ten kohiere is gebracht. In de kohieren kan een bedrag meer dan eenmaal voorkomen, b.v. door verkoop in de loop van het belastingjaar. 3/4 belasting (voor één voorziening). (Art. 6, 3e lid, der Verordening). STAAT V. Straatbelasting (belastingjaar 1953). Rangschikking van de belastbare percelen in groepen naar de kadastrale huurwaarde met opbrengst der belasting voor iedere groep naar de toestand op 1 Januari 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 124