12 BEHEER. PERSONEEL. II. ALGEMENE MEDEDELINGEN. IV. 1 Technische dienst Hal- en staldienst Diverse diensten OPENBAAR SLACHTHUIS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Directie en keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht en controle De Commissie van Bijstand in het Beheer van het Openbaar Slachthuis, benoemd door de Gemeente raad, bestond tot 7 September uit de heren Jac. Dubbeldam, P. den Duik Hzn., F. H. M. Lem en H. Neuteboom. Op 7 September benoemde de Gemeenteraad de heren T. D. Bastet Jr, F. H. M. Lem, P. J. de Mos en W. H. A. Nuij. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. V. SLACHTHUIS, INBEGREPEN KOELRUIMTEN VERS VLEES. De achterstaande staat geeft een vergelijkend over zicht der slachtingen van 1952 en 1953 in de keu- ringskring ’s-Gravenhage. De vriesinrichting en de pekelhuizen waren ook dit jaar geheel verhuurd. Aan verschillende aanvragen voor vriesruimten kon niet worden voldaan. Werd reeds in het jaarverslag over 1952 melding gemaakt van het feit, dat het aantal slachtingen zich de laatste maanden van dat jaar langzaam herstelde, deze stijging heeft zich het afgelopen jaar gehand haafd en het laatste kwartaal was bijzonder gunstig. De vleesomzet bedroeg 29 403 973 kg of ruim 11 pCt. meer dan in 1952. Op 31 December 1953 waren in vaste dienst, tijde lijke dienst of krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam: Wegens overtredingen van de voorschriften werd 5 maal straf opgelegd. Onder het personeel kwamen 50 bedrijfsongevallen voor. Door de Rijksverzekeringsbank werd uitgekeerd voor ambtenaren 246,01 en voor werklieden 2.250,15. III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. Noodzakelijke onderhoudswerken aan gebouwen, inrichtingen e.d. werden ook dit jaar uitgevoerd. De modernisering van het ketelhuis en de heet- en warmwatervoorziening kwam gereed. Het transfor matorenhuis werd verbouwd, terwijl aanschaffing van benodigde werktuigen en gereedschappen alsmede van enig meubilair plaats heeft gevonden. Met de modernisering van de varkenshal werd aan gevangen en deze zal in 1954 gereed zijn. Het bij deze modernisering betrokken voorkoelhuis voor var kens kwam gereed en is weer ter beschikking gesteld van de gebruikers. Wegens overtreding van het Slachthuisreglement zijn de volgende straffen opgelegd: Geldboeten 38 maal. Ontzegging van de toegang tot het terrein 3 maal, nl. 1 maal voor de tijd van een halve dag, 1 maal voor de tijd van twee weken, 1 maal voor de tijd van een maand. Voorwaardelijke terreinontzegging 15 maal. BIJLAGE Beheer. Sterkte. Werklieden. Ambtenaren. 34 2) 42 5 81 T Koelruimten diverse waren. 1952. 23 22 7 16 68 1953. 23 20 7 17 67 33 2) 54 7») 94 Slachthuis c.a. Waaronder 1 gedetacheerd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeente- secretarie. 2) Waarvan 2 in militaire dienst. 3) Waarvan 1 in militaire dienst. Straffen. Werklieden. Ongevallen. I’ Slachthuisreglement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 126