12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 10 De jaarrekening over 1953 sluit met een winst van 3.123,25 ten gunste van de gemeente ’s-Graven- hage. Zowel de lasten als de baten zijn respectievelijk 114.321,33 en 114.998,08 lager dan oorspronke lijk geraamd. Het aandeel in het batig saldo ten gunste van de kringgemeenten, bedragende 602,66, is, zoals uit de bedrijfsrekening blijkt, onder de lasten opgenomen. In vergelijking met het oorspronkelijk begrote be drag is de werkelijke uitkomst 676,75 minder. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. REKENING VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS OVER 1953. Vergelijking begroting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 135