12 7 ij. 13 f T- f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. winstrekening. Rekeningen. Lasten. Baten. Verlies. Winst. 16.843,72 29.712,21 9.354,73 16.712^08 16.712,08 23.951,75 23.951,75 j 1.173.001,92 Winstsaldo 1953 Verliessaldo 1952: 109.383,66. Gezien: IV. Balans per 31 December 1953. BEZITTINGEN. Afgeschreven. Boekwaarde. SCHULDEN. 0. ƒ2.709.312,08 ƒ1.110.452,55 ƒ1.598.859,53 658,50 1. 110.263,46 42.598,60 67.664,86 789.656,68 913.391,20 158.800,74 J» 168.843,73 658,50 272.067,99 1. Huren vooruit ontvangen 15.651,88 Sociale lasten 21.884,45 Wedden en lonen 2. 1.166,60 710.532,73 2. Winst 3.123,25 3. 359.062,92 ƒ4.079.023,84 I ƒ4.079.023,84 Gezien: Saldo. i 1.047.957,46 De administrateur, W. C. WIJNE, wnd. De administrateur, W. C. WIJNE, wnd. 99 99 99 99 f 188.096,15 99 99 99 99 99 99 99 99 Vorderingen. Debiteuren Geschatte debiteuren Diversen Sociale lasten Wedden en lonen Emballage Goederen onder derden Werken in eigen beheer. Onderhanden werken Goederen in bewerking 1.232,98 1.114,57 253.518,44 141.380,46 Geldmiddelen. Gemeenteontvanger 9.775,45 91.317,26 1.796,51 4.955,37 De directeur, P. VAN RUN. De directeur, P. VAN RIJN. 28.695,71 884,83 623,45 3.751,21 f 358.576,90 486,02 708.055,18 130,— 99 99 99 50.150,20 47.026,95 3.123,25 602,66 47.026,95 lil. Verlies- en Kapitaal gemeente -s-Graven- hage Kapitaal Openbaar Slachthuis ƒ2.974.814,49 1.031.113,74 39.487,66 81.962,53 Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestra ting, losplaatsen, afrastering en luchtspoor Kracht- en verlich-l tingsinstallatie en technische installa ties 1.072.191,94 Inrichting der gebou wen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automo bielen, motorrij wielen en rijwielen. Voorraden 602,66 1.169.878,67 0. 15.174,92 5.872,54 151,25 Financierings- en Beleggingsfonds Geldmiddelen. Kas Postcheque- en Girodienst. Rekening-Courant Gemeente ’s-Gravenhage Ziekenfondscouponbladen Aanschaffings- j waarde. Exploitatiekosten slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees Exploitatiekosten Keuringsdienst kringgemeenten Exploitatiekosten koelruimten diverse waren Exploitatiekosten ijsfabriek Kosten liquidatie ijsfabriek Bijzondere lasten Bijzondere baten Aandeel i.h. batig saldo t.g.v. de kringgemeenten Schulden. Crediteuren Geschatte crediteuren Gelden in reken ing-courant Voorschotten Keurloon buitenlands vlees I Rijkskeurloon Omzetbelasting Loonbelasting Te verrekenen rechten I Te verrekenen met de Kringgemeenten Diversen 12.900,13' 13.980,14 5.950,48 10.718,20 2.826,— 18.015,59 12.808,87; 20,55 422.362,17 141.380,46 ƒ4.455.510,11 ƒ1.480.695,62 ƒ2.974.814,49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 138