13 8 186 d. 175 2 Lonen. Aan werkliedenionen, ziekengeld, vaste en tijde lijke toelagen, kraamgelden, gratificaties, enz. werd in 1953 in totaal uitbetaald een bedrag van f 484.005,64 (vorige jaar f 455.199,95), welk bedrag werd ver— Werklieden: in vaste dienst (waaronder 3 minder validen in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 min der valide) jeugdige werklieden beneden 18 jaar 157 21 13 10 minderd met f 24.519,34 wegens pensioensbijdragen en f 1.949,49 wegens inkoop van pensioen (vorig jaar onderscheidenlijk f 23.536,54 en f 1.863, Aan kindertoelage voor werklieden werd f 42.745,74 uitbetaald (vorig jaar f 43.028,91). De Dienstcommissie vergaderde éénmaal. De ver gadering werd gehouden in het directiegebouw op het werkterrein te Bergambacht. Op de heenreis werd onder de gemeenten Bleiswijk en Bergambacht het leggen van de transportleiding BergambachtScheve- ningen in ogenschouw genomen, terwijl na afloop van de vergadering een rondgang door het filtergebouw te Bergambacht werd gemaakt. De Veiligheidscommissiën van Stad en Pomp station kwamen éénmaal in gemeenschappelijke ver gadering bijeen. In 1953 bedroeg het aantal ziektedagen voor de ambtenaren 3 091, d.i. 5,5 pCt. (vorig jaar 2 805, d.i. 4,9 pCt.) en voor de werklieden 2 785, d.i. 5,6 pCt. (vorig jaar 2 635, d.i. 5,7 pCt.). 101 51 In 1953 werden drie ideeën ingezonden. Eén daarvan werd niet overgenomen en één is nog in onderzoek. Voor het door de magazijnbediende L. N. Krul in gezonden idee betreffende het gebruiken van 14" schroefbussen voor verdeelstukken als „aansluitstoni- pen” werd een beloning van f 15,toegekend. IV. LEVERINGSVOORWAARDEN. Gedurende 1953 werden geen wijzigingen in dc leveringsvoorwaarden aangebracht. Het op de volgende bladzijde voorkomende over zicht geeft een beeld van de aangesloten percelen ir de verschillende tariefklassen. b. c. a. b. c. Aan ambtenarensalarissen, ziekengeld, vaste en tijdelijke toelagen, kraamgelden, gratificaties, enz. werd in 1953 in totaal uitbetaald een bedrag van f 859.835,65 (vorig jaar f 848.030,80), welk bedrag werd verminderd met f 41.816,01 wegens pensioens bijdragen en f 1181,93 wegens inkoop van pen sioen (vorig jaar onderscheidenlijk f 42.142,57 en f 1.653,26). Eén ambtenaar werd begiftigd met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau, terwijl aan één gepensionneerde ambtenaar en aan twee werklieden deze medaille in brons werd verleend. Van vorengenoemd personeel is 1 ambtenaar sedert 1 Juli 1953 bij dit bedrijf gedetacheerd, ter wijl 1 ambtenaar gedurende het gehele jaar met bui tengewoon verlof, onder inhouding van wedde, af wezig was; 1 ambtenaar en 3 werklieden bevonden zich in militaire dienst. In het verslagjaar ontviel het bedrijf 1 personeels lid door de dood. Zes personeelsleden verlieten de dienst wegens pensionnering, 2 herdachten hun 40- jarig en 4 hun 25-jarig dienstjubileum. Eén ambte naar was gedurende 45 jaar aan het bedrijf ver bonden. III. PERSONEEL. In verband met het aanvaarden van een functie elders verliet de secretaris-directie, Mr J. T. Sprik, het bedrijf met ingang van 1 December 1953. Het personeel der Duinwaterleiding was op 31 De cember 1953 als volgt samengesteld: Ambtenaren: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 min der valide) De personeelsvereniging legde, in het bijzonder door haar onderafdelingen, normale activiteit aan de dag. Het personeelsorgaan „De Sprang” verscheen viermaal. In het overzicht op blz. 3 is tevens rekening gehou den met de levering volgens abonnement 2,25 er 1,50 per kwartaal) en met de levering aan hofje tegen f 0,10 per m3. In de desbetreffende overzichten in de verslager over de jaren 1945 tot en met 1950 waren deze leve ringen slechts verwerkt in de percentages over d' jaren tot en met 1944, niet in die over de jaren 194: tot en met 1950. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Dienstcommissie. Veiligheidscommissiën. Afwezigheid wegens ziekte. Ideeënbus. a. Salarissen. Koninklijke onderscheidingen. Personeelsvereniging en Personeelsorgaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 141