I 13 I 3 s betreffende grondgebruikers gesloten overeenkomsten heeft het bedrijf vergunning tot het exploiteren van een serie diepe putten op het terrein „Klein Zwitser land”. e 5 V. TOESTAND DER WERKEN. a. Waterwinning c. a. In de grootte van het bij de gemeente ’s-Graven- hage ten behoeve van het bedrijf als waterwingebied direct in beheer zijnde terrein kwam geen verande ring. Van de totale oppervlakte van 1164.57.92 ha zijn 465.19.84 ha het eigendom van de Gemeente, terwijl 699.35.66 ha van het Koninkrijk der Neder landen in erfpacht zijn ontvangen. Op grond van de overeenkomsten, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 4 Augustus 1947 (Verzameling 1947, no. 311), heeft het bedrijf toestemming om diep grondwater te onttrekken aan gronden, in eigendom toebehorend aan derden, gelegen langs de Kaswete ring te Wassenaar. Op grond van de door de gemeente ’s-Gravenhage met het Koninkrijk der Nederlanden en met de des- Een uittreksel uit de gegevens omtrent de bij het Pompstation waargenomen neerslag is in de onder staande tabel I samengevat. De grootste hoeveelheid neerslag, die in één etmaal werd opgevangen, bedroeg 41 mm (afgetapt op 24 September 1953). Uit onderstaande tabel blijkt, dat de neerslag in het eerste, tweede en vierde kwartaal belangrijk min der was dan het gemiddelde voor die perioden in de jaren 1907 t./m. 1952. Het jaartotaal was dan ook be langrijk lager dan het gemiddelde over genoemde jaren. 2É VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 1952. 1948. 1931. 1949. 1950. 1951. 1935. 1940. boven maaiveld. 1953. Gemiddelde over de jaren 1907 t./m. 1953. Maand. 1 1 i Prijs per m3. Neerslag in pCt. van het gemiddelde over 46 jaren. ƒ0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 Neerslag in mm. Grootte van het wingebied. Gemiddelde neerslag per dag in mm. Neerslag in mm. Aangesloten percelen in de verschillende tariefklassen op het einde van het jaar, in percenten van het totaal. 1945. 24,88 9,51 16,47 38,46 10,68 100,— 29,54 9,01 25,78 27,66 8,01 100,— 23,60 8,45 16,09 40,76 11,10 100,— 25,74 9,62 17,95 36,80 9,89 100,— 25,69 10,40 18,30 35,99 9,62 100,— 32,65 9,62 22,01 25,44 10.28 100,— 25,64 9,13 16,26 38,45 _10,52 100,— 25,71 9,42 16,99 37,68 10,20 100,— 25,88 11,46 18,05 35,24 9,37 100,— Neerslag. Neerslag in pCt. van het jaartotaal. Gemiddelde I neerslag per dag in mm. Neerslag in pCt. van het jaartotaal. 1,97 1,64 1,55 1,72 1,57 1,57 1,87 1,67 2,17 2,59 2,82 2,53 2,68 2,78 2,40 2,62 2,14 33 143 22 62 92 54 94 80 60 131 111 103 16 29 77 39 71 0,66 2,35 0,34 O 3,35 1,44 0,85 1,75 4,04 1,31 3,39 0 3,14 7,84 0,43 0,80 1,86 3,09 1,52 61,1 45,8 48,0 154,9 47,2 48,8 56,1 152,1 67,3 80,3 84,7 232,3 83,1 83,4 74,4 Januari Februari Maart 1ste kwartaal April Mei Juni 2de kwartaal Juli Augustus September 3de kwartaal October November December 4de kwartaal 240,9 Gehele jaar 780,2 0 Maand met de geringste gemiddelde neerslag. -> Maand met de grootste gemiddelde neerslag. Tabel I. Neerslagwaarnemingen van het Pompstation; regenmeter op 0,40 m De neerslag werd éénmaal per dag, nl. om 8.00 uur, afgetapt. 20,4 65,7 10,5 96,6 43,3 26,5 52,5 122,3 40,7 105,1 94,2 240,0 13,2 23,9 57,6 94,7 553,6 30,9 100,0 7,8 5,9 6,2 19,9 6,0 6,3 7,2 19,5 8,6 10,3 10,8 29,7 10,7 10,7 9,5 3,7 11,8 1,9 17,4 7,8 4,8 22,1 7,4 19,0 17,0 43,4 2,4 4,3 10,4 17,1 100,0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 142