n 13 1_ 5 I I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 2 7 1 35 29 42 40 22 40 26 7,3 7,2 8,6 8,2 8,6 6,0 7,2 Installatie. Serie Serie 600 000 m3. Gemiddeld zuurstofge halte (Oa) in mg/1 Aantal coli-positieve monsters van 100 cm’ 10 cm’ 1 cm’ 12 12 12 2 0 0 12 12 12 4 0 0 125 4 241 330 359 240 12 12 12 2 0 0 400 000 m3; 500 000 m3; 12 12 12 o o o 11 11 11 2 0 o 12 12 12 I 0 0 Op 18 Augustus 1953 werd van de Serie D (Kas wetering) een aantal diepe putten, dat gelegen is in terreinen, die voor bebouwing zijn bestemd, buiten dienst gesteld. De putten en de er bij behorende zuig- leiding werden verwijderd, terwijl met het leggen van een zuigleiding volgens een gewijzigd tracé en met het boren van nieuwe putten werd begonnen. 1 Aantal op coli-kiemen on derzochte monsters van 100 cm’ 10 cm’ 1 cm’ Diverse werkzaamheden. De afdeling „Winning en Filters” voerde onder andere de normale onderhouds- en exploitatiewerk- zaamheden uit, zoals het schoonmaken van voor- en nafilters, het opnemen van de standen van het grond water, het verwijderen van drijvende algen van de nafilters enz. De bouw van de nieuwe opslagloods kwam gereed. De in deze loods aanwezige opslag- en werkruimte konden vóór het einde van het jaar voor een groot deel in gebruik worden genomen. De voorfilters 13, 14, 15 en 16 werden door het verzwaren van de leidingen, door het wijzigen van de vloerconstructie en door het vullen met grover grind, geschikt gemaakt voor filtratie met grotere snelheden. Er werd een begin gemaakt met het op soortgelijke wijze veranderen van de filters 9, 10, 11 en 12. Er werd een gedeelte van een tweede leiding voor de afvoer van het voorfiltraat (inwendige middellijn 1200 mm) aangelegd. Uit de nafilters 9a en 9b, met een gezamenlijk fil- teroppervlak van 3 070 m2, werd het duinzand ver wijderd; de constructie van de filters werd zodanig gewijzigd, dat grotere filtersnelheden zullen kunnen worden toegelaten; de filters werden met rivierzand gevuld en van een overdekking voorzien. Deze ver bouwingen waren aan het einde van het verslagjaar nog niet geheel voltooid. De ruw-waterpompen „Verzamelkom 1 en 2”, als mede het daarbij behorende gebouwtje, werden ge sloopt. In het noorden van het wingebied werd begonnen met het maken van enige diepe boringen voor het waarnemen van de grondwaterstand en van de ligging van de zoutgrens. Voor rekening van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf werden op het terrein van dat bedrijf 5 diepe putten geboord. De afdeling „Machinekamer” verzorgde de bedie ning en het regelmatige onderhoud van pompen en motoren aan het Pompstation en in de onderpomp- stations. Het Diesel-generator-aggregaat onderging een gron dige revisie. In nauw overleg met de desbetreffende fabrikanten werd gezocht naar de juiste oplossing voor enige on volkomenheden in de pompen en de aanzetcontrollers van Machinekamer IV. In verband met de bepalingen van de nieuwe stroomleveringsovereenkomsten werd in het najaar gedurende de speruren met de eigen Diesel-generator zoveel mogelijk energie opgewekt. Serie S (Spoorbaan) Serie H (Harstenhoek) Serie K (Kijfhoek) Serie B (Biertap) Serie D (Kaswetering I) Serie Z (Klein Zwitserland) Opbrengst gedurende 1952 in m3. 2 0 0 350 000 10 000 1 300 000 2 650 000 4 950 000 2 000 000 12 12 12 Gemiddeld aantal kiemen per cm’ na 3 x 24 uur kweken op bouillon gelatine bij 22° C. Aantal dagen in bedrijf. 4 Winning van diep water. De werktijden en de opbrengsten van de bemalings- installaties op diepe putten waren als volgt. m3 water. Alle diepe putten van de Serie K (Kijfhoek), be halve de nummers 3 en 4, werden vernieuwd. De nummers 3 en 4, die nimmer op de centrale zuiglei ding zijn aangesloten geweest, doch met afzonderlijke pompjes moesten worden bemalen, werden buiten ge bruik gesteld en getrokken. Nummers van de plaatsen, waar de monsters werden genomen. De diepe putten, die hevelend op Sprang A zijn aangesloten, leverden de volgende hoeveelheden water: R (in Meijendel) Serie A (in Meijendel) (geschat) C (in de Vlakte van Waalsdorp) (geschat) In het geheel leverden alle diepe putten tezamen in het jaar 1953 rond 13 millioen Noch op bovengenoemde plaatsen, noch bij de voor biologisch onderzoek gespuide brandkranen werd een abnormale groei van organismen waargenomen. Het Laboratorium van de Keuringsdienst van Wa ren controleerde wekelijks de chemische en bacterio logische hoedanigheid van het leidingwater. Tabel IV. Uitkomsten van de bacteriologische onderzoekin gen en van de bepaling van het zuurstofgehalte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 144