13 7 Het oppompen van het water. De voornaamste gegevens omtrent de hoeveelheden water, die gedurende het verslagjaar werden opge pompt, en de vergelijking daarvan met de overeen komstige cijfers van het vorige jaar, zijn in onder staande tabel VI samengevat. De volgende staat geeft een overzicht van hoe veelheden water, die na 1874 naar de filters en uit de reinwaterkelders werden opgepompt. d. Gebouwen in de stad. Aan de gebouwen Zuid-Binnensingel en Binck- horstlaan werden de nodige onderhoudswerkzamheden verricht, o.a. werd de lichtkap boven het magazijn gedeeltelijk van nieuwe glasdakroeden voorzien. Een binnenbrand in de ketelruimte van de centrale verwarming in het zg. Huis van Barmhartigheid, die op Zondag, 3 Mei 1953, des ochtends om 4.00 uur, werd ontdekt, kon, mede dank zij het krachtig ingrij pen van de Brandweer, in hoofdzaak tot bovenge noemde ruimte worden beperkt. De bovenwoning van het gebouw aan de Doorn straat werd op 1 November 1953 door de Dienst voor Sociale Belangen ontruimd en werd aan een particu lier verhuurd. e. Hoofdleidingnet. De volgende staat geeft een overzicht van de wijzi gingen in het hoofdleidingnet gedurende 1953 en van de grootte van dit net op 31 December 1953. Voor het oppompen van het ruwe water naar de voorfilters en voor het oppompen van het reine water naar de stad werden gebruikt 2 685 000 kWh, d.i. 159,3 kWh per 1000 m3 rein water. Van deze ver- hruikte energie werden 2 631 000 kWh onder 10 000 V-spanning van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf betrokken, terwijl 54 000 kWh door de eigen Diesel generatoren werden opgewekt. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING verwerkte hoeveelheden water. Tabel VII. C. Opbrengst in duizendtallen m3. Jaar. Gezuiverd water. Opgepompte hoeveelheden. Tabel VI. Omschrijving. 1952 1953. 18 429 000 18 884 000 16 860 000 245 600 174 000 508 000 2 077 000 2 024 000 12,7 12,0 44 700 46 200 Voorjaarsschoonmaak Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand Najaarsschoonmaak. Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand Aard van het nafilter-oppervlak. Grootte van het schoon gemaakte oppervlak. 5 250 3 991 2 996 Gemiddelde looptijd tot de schoonmaak. 382 164 531 605 m3 per m2 per periode 579 m3 per m2 per periode 3 378 m3 per m2 per periode Gemiddelde specifieke opbrengst tot de schoonmaak. 475 m3 per m2 per periode 409 m3 per m2 per periode 1875 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 519 1 944 4 994 7 922 9 108 10 786 12 307 12 884 13 431 11 948 14 643 15 936 16 729 17 468 17 921 18 781 18 429 18 884 Geleverde hoeveelheid. 463 1 736 4 459 7 073 8 132 9 631 11 291 11 875 12 493 10 776 12 790 14 237 15 003 15 775 15918 16 178 16 352 16 860 Gemiddelde filtersnelheid. Gemiddeld aantal m2 per manuur schoongemaakt. 6,7 9,3 8,6 6,6 14,7 26,5 11,7 10,4 618 1 717 2 014 1 447 766 772 143 260 174 508 5 058 m2 3 991 0 0,8 29 900 67 1 Januari 63 900 143 1 Juli 3,4 30 700 66 1 Februari 66 100 143 29 Juni 6,4 cm/h 10,9 Naar de filters gepompte hoeveelheid water. 308 dagen 157 Tabel V. Nafilters schoonmaak en Toeneming I t.o.v. vorig jaar. Hoeveelheden water opgepompt naar de filters en uit de rein-waterkelders. Hoeveelheid ruw water gedurende het gehele jaar in m’ Hoeveelheid rein water gedurende het gehele jaar in m3i 16 352 000 Engros geleverd aan andere be drijven Toeneming van de hoeveelheid rein water ten opzichte van het vorige jaar in m3 Verschil tussen de hoeveelheden ruw en rein water in m3 Idem in pCt. van de hoeveelheid rein water Gemiddelde hoeveelheid rein water per dag in m5 Toeneming daarvan ten opzichte van het vorige jaar in pCt. Kleinste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de kleinste hoeveelheid Grootste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de grootste hoeveelheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 146