13 10 De als bijlage I bij dit verslag gevoegde grafiek geeft over de jaren 1934 tot en met 1953 in procen ten van de opgepompte hoeveelheid water een over zicht van de over watermeters geleverde en door die meters aangewezen hoeveelheid water (waaronder de aan andere bedrijven geleverde hoeveelheid), de even eens over watermeters geleverde, doch niet door de meters aangewezen hoeveelheid (het zg. waterverlies), de geschatte hoeveelheden, die door lekken in hoofd en dienstleidingen zijn weggestroomd, en de hoeveel heden, die naar schatting of volgens meting voor ver schillende, op de bijlage genoemde, doeleinden zijn gebruikt. h. Diverse distributie-aangelegenheden. Het waterverbruik gedurende de uren van mini- mum-verbruik in de nacht (het zg. nachtverbruik) In de volgende tabel zijn de aantallen geplaatste meters, met uitzondering van de venturimeters, opgenomen. varieerde van 275 tot 383 m3/h en bedroeg gemid deld 330 m3/h. De volgende staat geeft de gemiddelde waarden van het nachtverbruik in de verschillende maanden van het jaar 1953. In 2 240 gevallen is een onderzoek ingesteld in percelen, waarin een abnormaal verbruik werd ver ondersteld. In 633 gevallen werden min of meer em- In 1953 werden 7 nieuwe bewijzen van inschrijving als plaatselijk waterfitter uitgereikt; 19 inschrijvingen werden doorgehaald. Dientengevolge verminderde het aantal uitgereikte bewijzen van inschrijving in de loop van het verslagjaar van 415 tot 403. In het aantal vergunninghouders voor eigen installaties kwam in dit verslagjaar geen wijziging. Op 31 December 1953 bedroeg dit 34. stige gebreken aan drinkwaterinstallatiesgeconstateerd. Daarbij werden onder meer 124 gebreken aan closet- stortbakken, 399 lekken in binnenleidingen (waar onder 339 ondergrondse lekken), 57 defecte stop- en tapkranen en 40 aftapkranen in geopende stand aan getroffen. Door de genoemde gevallen van abnormaal ver bruik was naar schatting ongeveer 75 000 m3 water extra verbruikt. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Geplaatste watermeters. Schoepen- en volumemeters. Totaal. 1 263 243 145 141 12 35 43 5 3 2 13 4 1 13 36 1 40 3 1 1 44 1 380 183 13 Totaal 138 842 21 Nachtverbruik. Febr. Maand. Juli. Aug. Sept. Oct. Dec. Nachtverbruik in mJ/h 307 326 339 304 315 327 339 344 7,4 7,3 6,9 7,0 6,7 6,5 6,7 7,5 7,3 7,0 7,9 Indeling van het waterverbruik. Idem per duizend van het gemiddelde verbruik per etmaal over de maand Waterverbruik gedurende de nachturen. Vermogen (grootte). 3 m3. (13 mm) j 138 667 90 32 6 I 107 5 32 6 34 140 554 90 32 62 174 3 140 951 3 39 Dienst voor abnormale verbruiken. 350 Maart, j April. Regeling voor de erkenning van waterfitters. Woltman- meters. Mei. Juni. Nov. Watermeters voor aangesloten percelen, met inbegrip van de tussenmeters met afzonder- lijk minimum en de bijmeters Watermeters voor afgesloten percelen j Tussenmeters zonder minimumI Watermeters in gebruik aan het Pompstation van het Bedrijf Overige watermeters in gebruik voor diverse doeleinden Standpijpen met meters Meters op sproeiwagens Jan. 307 247 182 I 5 m3. j 7 m3. 10 m3. 20 m3 30 m’. 50 ml 80 m3. (19 mm) (25 mm)i(32 mm) (38 mm) (50 mm) (75 mm) (100mm) j. 344 356 6,9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 149