7 De grote gouden medaille werd in 1953 toegekend aan Dr W. Moll, gemeentearchivaris; de gouden medaille aan Dr C. A. H. Waar, keel-, neus- en oor- arts bij de Gemeenteziekenhuizen, Dr J. W. B. van der Stigchel, directeur van het Museum voor het On derwijs, C. D. W. van Schaick, referendaris B ter Ge meentesecretarie, C. W. P. Otten, hoofdcommandeur bij de Brandweer, Ir P. J. Berrevoets, adjunct-direc- teur van Gemeentewerken, Dr W. Meijer, directeur van de Keuringsdienst van Waren, V. P. L. Laforêt, administrateur E bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, D. N. Verschoor, referendaris B ter Gemeentesecretarie. De grote zilveren medaille werd toegekend aan J. handel en Fabrieken (1 October); burgemeesters uit Noord- en Zuid-Holland (7 October); een aantal Deense architecten (7 October); burgemeesters van Noordzee-badplaatsen (8 October); de deelnemers aan het congres van de Koninklijke Nederlandse Maat schappij ter Bevordering der Geneeskunst (8 Octo ber); de Burgemeester van Johannesburg en een aan tal Zuidafrikaanse journalisten (10 October); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening der Haagse Kunstmaand (10 October); de deelnemers aan het congres van het Genootschap voor Reclame (14 October); een aantal dames van de hockeyploeg uit Nieuw-Zeeland (16 October); een aantal genodigden ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe Stadhuis (17 October); de deelnemers aan de „pre-convention tour” van de American Society of Traval Agencies (19 October); geschenkgevers, ont werpers, uitvoerders en personeel nieuwe Stadhuis (20 October); de deelnemers aan het congres van de Internationale Vereniging voor Kinderbescherming (23 October); een aantal leden der Nederlandse Ver eniging van Fotojournalisten (24 October); inzenders van de Kunstprijsvraag ter gelegenheid van de inge bruikneming van het nieuwe Stadhuis (28 Ocober); het Gemeentebestuur van Goudswaard (5 November); de deelnemers aan het congres van de Vereniging van Orthopaedagogen (6 November); leden van het Insti tuut voor Stedebouw en Volkshuisvesting (6 Novem ber); de deelnemers aan de Medische Conferentie van de Wereldfederatie van oorlogsveteranen (19 Novem ber); „St.-Nicolaas” en zijn gevolg (21 November); een aantal diplomaten en Nederlandse autoriteiten (in het nieuwe Stadhuis) (23 November); een aantal ge nodigden ter gelegenheid van de uitreiking van prijzen door de Jan-Campertstichting (25 November); de deelnemers aan de Conferentie der Europese Politieke Gemeenschap (26 November); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (26 November); een aan tal genodigden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van werken van August Macke in het Gemeentemuseum (3 December); de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in het nieuwe Stadhuis (15 December). de Fédération Aeronautique Internationale (18 Mei); de deelnemers aan de Nederlandse Tafelronde (29 Mei); een aantal vooraanstaande Duitse journalisten (1 Juni); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Algemene Vereniging van Nederlandse Reser- ve-Officieren (6 Juni); de deelnemers aan de Baltic and International Maritime Conference (9 Juni); de deel nemers aan het congres van de Association Inter nationale du Théatre Amateur (10 Juni); de deel nemers aan de algemene vergadering van de Vereni ging van Directeuren van Nijverheidsscholen (12 Juni); de deelnemers aan de tweede 24-uurs rit Sche- veningen-Luxemburg-Scheveningen (13 Juni); de deel nemers aan het Congres van het International Theatre Institute (13 Juni); een aantal genodigden ter ge legenheid van de opening van het Holland Festival (15 Juni); een groep Belgische Sociale Werkers (15 Juni); de deelnemers aan het Internationale Electro- Acoustisch Congres (16 Juni); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-Administratie (17 Juni); de deel nemers aan het congres van de Internationale Zuivel- bond (18 Juni); de deelnemers aan het Internationaal Archief-Congres (18 Juni); de deelnemers aan het Verkeerscongres van de World Touring and Auto mobile Organization (18 Juni); de deelnemers aan het Internationaal Zuivelcongres (22 Juni); de deelnemers aan het congres van de International Association of Seed Crushers (30 Juni); de deelnemers aan het con gres van de Union Internationale des Maitres-Bou- langers (6 Juli); een koor van Amerikaanse scholieren (10 Juli); een aantal buitenlandse journalisten ter ge legenheid van het Holland-Festival (11 Juli); de deel nemers aan het Concours van Koetswerken (18 Juli); de deelnemers aan het Congres van de Chemische Vereniging (22 Juli); Volksdansgroepen uit Denemar ken, Schotland en Frankrijk (28 Juli); studenten en docenten aan de Academie voor Internationaal Recht (30 Juli); een aantal genodigden bij de inhuldiging van de „bloemenkoningin” (3 Augustus); een aantal Amerikaanse en Canadese Luchtvaart-cadetten (8 Augustus); het Franse Studentenkoor „La Faluche” (24 Augustus); de Stichting Steun Wettig Gezag ter gelegenheid van de Provinciale middag (29 Augus tus); de deelnemers aan het congres van de World Medical Association (2 September); de Wethouder van Financiën van Oslo (9 September); de deelnemers aan het congres van het Institut International de Civilisations Différentes „Incidi” (10 September); burgemeesters uit verschillende provincies ter ge legenheid van Prinsjesdag (15 September); de deel nemers aan de algemene vergadering van de Federatie Goud en Zilver (22 September); de deelnemers aan het congres van de Nederlandse Vereniging tot Be strijding der Tuberculose (23 September); een aantal dames van de hockeyploeg uit Zuid-Afrika (25 Sep tember); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Commission Internationale de l’Etat Civil (25 September); de leden van de Kamer van Koop- Toegekende medailles.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 14