13 een 11 sleuf te leggen en de verbinding der buizen met kracht van 2 000 kg in elkaar te drukken. De eerste ploeg, die in het najaar van 1952 de werkzaamheden te Bergambacht is begonnen, was aan het einde van het verslagjaar de Hollandsche IJssel nabij Gouda genaderd. De tweede ploeg, die in Februari 1953 nabij Zevenhuizen met de aanleg be gon, had aan het einde van het verslagjaar de ge meente Leidschendam bereikt. Door beide ploegen gezamenlijk is in het afgelopen jaar 22 km, dit is de helft, van de transportleiding gelegd. Bij het leggen van de leiding in de Krimpenerwaard, derhalve het gedeelte BergambachtGouda, werden in de aanvang zeer grote moeilijkheden ondervonden. De bodem bestaat aldaar uit een 10 meter dik pakket van uitermate slap veen. De leiding wordt daar op houten paaljukken gefundeerd. Aanvankelijk was het niet de bedoeling het gedeelte van de leiding Bergambacht—Gouda op palen te funderen. Het op treden van grote zettingen van de leiding in de slappe veengrond werd niet verwacht, want, hoewel de bui zen 6 000 kg per stuk wegen, verplaatst de buis, als zij beneden de grondwaterspiegel komt te liggen, 10 m3 water en ondervindt derhalve een opwaartse druk van 10 000 kg. Op de niet met water gevulde buis zou derhalve een bovenbelasting van 10 000 6 000 4 000 kg aan grond aanwezig moeten zijn om haar voor opdrijven te behoeden. Pas als de lei ding met water zou worden gevuld zou er van enige oplegdruk in het veen sprake zijn. Begonnen werd dan ook, bij wijze van experiment, met een aantal proefbuizen zonder fundering in het slappe veen te leggen. Daarbij bleek het in de eerste plaats moeilijk om de buizen op de juiste hoogte te stellen. Voorts VI. RIVIERWATERLEIDING. Het afbouwen van het filtergebouw, dat in 1952 werd opgedragen aan de N.V. tot Aanneming van Werken v/h H. J. Nederhorst te Gouda, werd in het afgelopen verslagjaar grotendeels voltooid. Met de installatie van de spoelnetten voor water en lucht in de filters, alsmede met de installatie van lei dingen en afsluiters en met het inbrengen van het filtergrind in de filters werd een aanvang gemaakt. De uitvoering van de electrische krachtinstallatie werd aanbesteed en opgedragen aan de N.V. Instal latiebedrijf Gebr. Van Swaay te ’s-Gravenhage. De levering van de in het filtergebouw op te stellen pompaggregaten werd opgedragen aan de Gebr. Stork N.V. te Hengelo. De voorbereidingen voor de bouw van de 65 m hoge standpijp, ter beveiliging van de transportleiding tegen drukstoten, alsmede de voorbereidingen voor de bouw van twee vlottergebouwtjes aan de noorder Lekdijk en die voor de aanleg van de inlaatwerken aan de rivier de Lek kwamen gereed. Met de uitvoe ring van deze werken zal in het begin van 1954 een aanvang worden gemaakt. De aanleg van de transportleiding Bergambacht Scheveningen vorderde uitermate snel. Deze aanleg geschiedt door twee ploegen. De eerste ploeg legt het gedeelte BergambachtZevenhuizen, en de tweede ploeg het gedeelte ZevenhuizenScheve ningen. Beide ploegen beschikken over een 45 000 kg zware graafmachine van het dieplepel-type. Met deze machines kan niet alleen de benodigde sleuf wor den gegraven, maar zij zijn tevens geschikt om de naast de sleuf aangevoerde 6 000 kg zware buizen met een vlucht van 8 a 9 meter op te heffen en in de VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Interieur filterhal in het filtergebouw te Bergambacht naar de toestand in December 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 150