1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, mej. C. Graafland, onderwijzeres in handwerken bij het openbaar lager onderwijs, J. M. van Ee, boekhouder C bij Gemeente werken, mej. M. A. van Bemmelen, onderwijzeres aan een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, mevr. J. Tjaden-Hoefnagels, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. C. G. Stremler, onderwijzeres aan een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs en mej. J. C. Uurbanus, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs. Luiks, adjunct-referendaris bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, K. J. Metman, hoofd van een school voor lager onderwijs, H. Groeneveld, referendaris A ter Gemeentesecretarie, R. N. Blok- bergen. leraar bij het middelbaar onderwijs, B. J. van der Stigchel, ingenieur C bij het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf, P. Vroegindewei, referendaris A bij het Gemeentelijk Bureau voor de Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, F. C. van der Meer van Kuf- feler, hoofdcommies bij het Gemeentearchief, mej. P. C. van Raalte, lerares bij het middelbaar onderwijs. Dr J. B. H. ’t Hart, leraar bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, Mr J. O. de Kat, leraar bij het middelbaar onderwijs, mej. J. Baljet, hoofd van een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, L. Kervezee, hoofdbrandmeester bij de Brandweer, H. Post, technisch hoofdambtenaar- afdelingschef bij Gemeentewerken, D. van der Niet, hoofdboekhouder bij de Gemeentelijke Credietbank, I. Goedhart, hoofdboekhouder-afdelingschef bij de Duinwaterleiding. A. J. Vonk, hoofdambtenaar voor sociale arbeid-afdelingschef bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en A. J. Pré, hoofd inspecteur van Gemeentepolitie; de zilveren medaille aan H. M. de Roos, commies B bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, mej. J. Kannegieter, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, D. van Beek, technisch hoofdopzichter bij Gemeentewerken, mej. G. S. Telders, commies B bij het Gemeentearchief, mej. P. Roosdorp, onderwijzeres in handwerken bij het openbaar lager onderwijs, mej. W. M. Richel, onderwijzeres in handwerken bij het openbaar lager onderwijs, mej. W. A. C. v. d. Berg, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, G. J. Zevenbergen, magazijnmeester D bij de Gemeente lijke Reinigingsdienst, mej. J. E. deVries, onderwijze res aan een openbare school voor lager onderwijs, mevr. A. van Diest-Alink, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. P. J. van ’t Hoff, hoofd van een openbare school voor voorbe reidend onderwijs, mej. H. Jonker, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs, M. W. A. Luijendijk, onderwijzer aan een openbare school voor voortgezet lager onderwijs, mej. J. S. Schoevers, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. F. C. Warffemius, on derwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, mej. A. A. Eker, hoofd van een open bare school voor voorbereidend onderwijs, mej. M. M. Mica, hoofd van een openbare school voor voor bereidend onderwijs, mevr. M. A. S. Roovers-Van der Hoeven, onderwijzeres aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. A. M. Triep, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. J. M. A. Morel, onderwijzeres aan een openbare school voor lager onderwijs, J. G. van Eik, commies B bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, P. W. van Ophem, bureauchef C bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, J. J. L. A. Ie Cointre, hoofdboekhouder De vaste commissiën uit de Raad waren op 31 De cember 1953 de volgende: Raad beroepscommissie: Dr B. van den Tempel (voorzitter), Mr J. G. M. Broekman en Mr A. J. Dankelman (leden), Mr J. J. Hangelbroek, mej. Mr L. W. van Lindonk en Mr G. J. de Lint (plaatsvervangende leden); Commissie voor de Verzoekschriften: W. A. Rensen (voorzitter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, G. van Praag, Mr H. Schür- mann, H. Smitskamp en H. Swart (leden); Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, Mr J. G. M. Broekman, mej. F. ten Cate, Mr A. J. Dankelman, mej. Mr L. W. van Lin donk en Mr G. J. de Lint (leden); Commissie voor de Gemeentefinanciën: Wethou der Th. M. Dresmé (voorzitter), D. Buys, mej. Mr L. W. van Lindonk, Mr G. J. de Lint, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, Mr H. Schürmann en H. Smitskamp (leden); Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir L. J. M. Feber (voorzitter voor zover het betreft de werkzaam heden inzake de wederopbouw), Wethouder D. W. Dettmeijer (voorzitter voor zover het betreft de werkzaamheden inzake de begraafplaatsen, de Dienst der Gemeentewerken, Gemeenteplant- soenen en het Bouw- en Woningtoezicht) Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, A. J. van Ha gen, G. W. Hijlkema, K. J. Nieukerke, Dr Mr J. A. M. van Staaij en H. Swart (leden); Commissie voor het Onderwijs: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van deu Bosch- De Jongh, Mr J. G. M. Broekman, mej. F. ten Cate, C. A. M. Diepenhorst, Mr J. J. Hangel broek en H. Swart (leden); Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf: Wethou der Mr J. van Aartsen (voorzitter), Mr A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr Mr J. A. M. van Staaij en W. Verburg (leden); Vaste commissiën uit de Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 15