i F 14 fc I sp g Spionkopstraat Torenstraat: 2 Escamplaan Torenstraat Overige badhuizen, waarvan 5 met en 5 zonder kuip baden De sedert 1949 optredende achteruitgang in het aan tal verstrekte kuipbaden zette zich in het verslagjaar voort. Deze teruggang vertoont zich in alle zes van kuipbadcellen voorziene badhuizen. In vergelijking met 1952 bleef het aantal verstrekte stortbaden in 2 badhuizen practisch gelijk, in 4 badhui zen werd een kleine teruggang en in 6 badhuizen enige vooruitgang geboekt. Het op 25 October 1951 weder in bedrijf gestelde badhuis aan de Hemsterhuisstraat ver- toonde de grootste vooruitgang, ruim 5600 stortbaden of 11 Tijdens de proefmobilisatie in Augustus 1953 werden in het badhuis Escamplaan en in het badhuis Spionkop straat respectievelijk 715 en 670 stortbaden aan mili tairen verstrekt. De grootste achteruitgang van het aantal school- kinderbaden werd geboekt in het badhuis aan de Hem- sterhuisstraat, en wel rond 6700 baden of 35%; de totale achteruitgang van het aantal schoolkinderbaden was rond 7300. Gemiddeld werden per week ruim 26 800 baden ver strekt, tegen ruim 26 700 in 1952. Het grootste aantal baden in één week werd verstrekt in de week van 1823 Mei en bedroeg 31 616 (vorig jaar 31 100 in de week van 31 Maart5 April). Van de intensiteit van het gebruik der badcellen in 1953 geeft bijlage II een overzicht. De capaciteit van een kuipbadcel is te stellen op 1,33 (kuipbad per uur), die van een stortbadcel op 2,40 (stortbad per uur). Uit het overzicht blijkt dat de gemiddelde intensiteit van alle badhuizen te zamen, zowel wat de kuipbaden als wat de stortbaden betreft, (respectievelijk 0,77 en 1,52), ver beneden de capaciteit bleef en respectievelijk 57 pCt. en 63 pCt. hiervan bedroeg. Uit bijlage III blijkt dat de gemiddelde intensiteit van het gebruik der stortbadcellen van alle badhuizen te zamen van Maandag tot en met Donderdag (laag ta rief) 43 pCt. en van Vrijdag tot en met Zaterdag (hoog Voor de openingstijden van de badhuizen wordt ver wezen naar het jaarverslag over 1952. In tegenstelling met vorig jaar is het badhuis aan de Nieuwe-Haven- dwarsstraat op Donderdag en Vrijdag onderscheiden lijk van 12—20 uur en van 12—21 uur geopend ge weest. Het badhuis in de Duinstraat was op Vrijdag en Zaterdag onderscheidenlijk van 11—21 uur en 821 uur geopend. In de badhuizen, behalve die van de Harstenhoek- straat, Parallelweg en Torenstraat, welke niet voor het verstrekken van schoolkinderbaden in klasseverband zijn ingericht, werden gedurende de uren, dat zij voor het publiek gesloten waren, bijna 63.000 schoolkinder baden in klasseverband verstrekt. De tarieven voor het publiek bleven ongewijzigd en bedroegen 1953 1952 Meer Minder Aan het einde van het verslagjaar waren 433 badcellen (1952: 432) in gebruik. Twee kuipbadcellen in het badhuis Paets van Troostwijkstraat werden verbouwd tot drie stortbadcellen. Aan het einde van het verslag jaar was deze verbouwing nog niet gereed. Bijlage I geeft een overzicht van het bezoek aan de badhuizen gedurende het verslagjaar. In vergelijking met 1952 vertonen de totaalcijfers het volgende beeld: De vergoedingen van de Gemeente voor schoolkin derbaden bleven eveneens ongewijzigd en bedroegen: schoolkinderbad buiten klasseverbandƒ0,10 schoolkinderbad in klasseverband (incl. zeep) idem (incl. zeep en handdoek) 0,12 0,24 14 181 j 4 298 plaatsen van een nieuwe stoom ketel, type Lollar L.D. IVa, van 22,8m2V.O.; plaatsen van 2 nieuwe boilers en een nieuwe Remeha-ketel, type OLCO II, van 28,5 m* V.O., revideren en vernieuwen van diverse mengstellen, vernieuwen van de electrische in stallaties in de kelder en op de zolderverdieping. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Kuipbad. Badhuis, 50 ,55 25 —.50 ,15 ,10 ,45 Totaal. Jaar. 11 637 4 266 —2 576 Stortbad. Volwassenen. 75 290 77 866 Kuip baden. 1 176 879 I 1 162 698 Stort baden. 1 394 781 1 390 515 Maandag t./m. Donderdag. Openingstijden. Tarieven. Vrijdag en Zaterdag. ,20 ,20 ,25 25 ,10 —.10 Vrijdag en Zaterdag. Jeugd. Maandag t./m. Donderdag. - Badcellen. Bezoekcijfers. 19 346 123 266 15 048 134 903 Schoolkinderbaden I buiten in klasse- kl. verb. verband. Maandag t./m. Donderdag, j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 163