14 „CENTRAAL BADBEHEER”. VERSLAG VAN DE STICHTING Jaar. Lasten. Baten. Capaciteit. aantal. 4.078,74 6.473,15 \+f 10.551,89 1 331 783 2 120 000 63 71 000') 89 62 998 1 394 781 64 2 191 000 1) Zelfde aantal aangehouden als in 1952 verstrekt. 1953 1952 i Gemiddeld per bad. Netto-kosten. 8,91 113.696,— 8,18 124.248,— 3 tarief) 75 pCt. der capaciteit bedroeg. Deze percentages waren vorig jaar onderscheidenlijk 45 en 75. In het kleinste badhuis, t.w. het badhuis aan de Parallelweg, 9 stortbadcellen bevattende, werd in 1953, evenals in 1952, op de Vrijdagen en Zaterdagen, de capaciteit vrij wel volledig benut (2,38). Gedurende de uren voor pu bliek gesloten: Schoolkinderbaden in klasseverband. De totale capaciteit over 1953 van alle badhuizen te zamen bedroeg: Gedurende de uren voor pu bliek geopend Kuipbaden Stortbaden Personeelsuitgaven Productieve salarissen en lonen Sociale lasten Kapitaallasten Aflossing Rente 131 000 1 989 000 75 290 1 256 493 57 63 177.029,— 200.647,— 76.375,— Exploitatie-uitkomsten. Voor de uitkomsten en hiertegenover geraamde be dragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag. Een vergelijking met de totaal-resultaten over 1952, inclusief die van het badhuis aan de Harstenhoekstraat, volgt hieronder. De stijging der lasten ten opzichte van 1952 is voor namelijk een gevolg van hogere algemene beheerskosten. De daling der baten ten opzichte van 1952 is hoofd zakelijk ontstaan door mindere opbrengst van de ver goeding voor schoolkinderbaden en van de vergoeding voor verwarming van schoolgebouwen. Het hierna volgend overzicht geeft een vergelijking tussen de totale netto-kosten en tussen de gemiddelde kosten per bad, van de 12 badhuizen te zamen, over de jaren 1952 en 1953. 32,65 24,47 9,26 3,47 12,73 12.73 14,43 5,49 Nadelig exploitatie-saldo. 124.247,67 113.695,78 33,02 24,11 12,77 14,85 5,40 Zakelijke uitgaven: Onderhoud installaties Brandstoffen en krachtstroom Water Dienstkleding en inventaris Kosten handdoeken Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verlichting Telefoon- en bureaukosten Belastingen en verzekeringen Aandeel algemene beheerskosten Diversen J otaal netto-kosten iotaal netto-opbrengsten Exploitatie-tekort ƒ417.286,85 423.760,— I 0,82 6,35 1,40 0,24 0,57 1,35 0,49 0,40 0,18 0,98 1,82 0,25 14,85 541.534,52 537.455,78 454.051,— 340.355,— 128.800,— 48.229,— 177.029,— 178.128,— 207.179,— 75.269,— 460.576,— 336.328,— 11.457,— 88.481 19.485,— 3.375,— 8.012,— 18.861,— 6.821,— 5.583,— 2.535,— 13.719,— 25.345,— 3.505.— 207.179,— 11.592,— 86.792,— 18.394,— 3.899,— 8.494,— 18.999,— 7.648,— 5.478,— 3.618,— 13.964,— 17.396,— 4.373,— 200.647,— 53.462,— 22.913,— 76.375,— 0,83 6,24 1,32 0,28 0,61 1,37 0,55 0,39 0,26 1,01 1,25 0,32 14,43 3,84 1,65 5,49 131.052,— 47.076,— 178.128,— 52.871,— 22.398,— 75.269,— 9,40 3,37 12,77 Verstrekt in capac. 3,79 1,61 5,40 1953 1952 meer: minder: Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Netto-kosten. Gemiddeld per bad. -- -- j (in gehele guldens), (uitgedrukt in centen) J (in gehele guldens). (uitgedrukt in centen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 164