14 KT’ 4 4,50 0,15 1,75 0,25 2,25 0,05 Op 2 September werd een meisje, dat buiten het bad, ter hoogte van golfbreker 30, in levensgevaar verkeerde, van de verdrinkingsdood gered, en wel in hoofdzaak door het, met gevaar voor eigen leven, moedig en door tastend optreden van de zwemmer G. Groen, perso neelslid van het zeebad te Kijkduin. Door het Bestuur der Stichting werd hij bij het Carnegie-Heldenfonds voorgedragen voor een beloning. Hierna volgt een overzicht van het bezoek in 1952 en 1953: o o ƒ0,25 0,35 3,— 0,50 ƒ0,15 0,20 o In aansluiting op het voorgaande overzicht geeft bij lage IV een beeld van de gemiddelde kostprijs, op brengst en tekort per bad, per badhuis in 1953. Voorzieningen. In het kader van de in 1950 aangevangen uitvoering van het plan tot geleidelijke vernieuwing van de op stallen van het zeebad te Scheveningen, waarvoor jaar lijks 10.000,beschikbaar werden gesteld, en in 1953 12.000,werden uitgetrokken, zijn in dit verslagjaar de volgende werkzaamheden uitgevoerd herstellen van diverse cabinedaken; gedeeltelijk vernieuwen van de achter- en tussenschot- ten van de cabines overdekken van vestiaires. Aan de opstallen van het zeebad te Kijkduin vonden geen bijzondere voorzieningen plaats. Het aantal cabines (kleedhokjes), dat in gebruik was, bedroeg voor zeebad Scheveningen 304 (1952: 316) en voor zeebad Kijkduin 52 (1952: 44). Van het zeebad Scheveningen werden 8 cabines overgeplaatst naar het zeebad Kijkduin en 4 cabines als bergruimte in gebruik genomen. Openingstijden. De exploitatie van de zeebaden ving aan op 30 Mei, eindigde op 13 September en duurde derhalve 107 dagen. Evenals vorige seizoenen was het bad te Scheveningen op werkdagen geopend van 7 tot 19 uur en op Zon dagen van 9 tot 19 uur, het bad te Kijkduin dagelijks van 10 tot 18 uur. Deze percentages demonstreren de toenemende aan trekkingskracht van het bad te Kijkduin, als gevolg van de verdere bebouwing van het westen en zuiden van de Gemeente. Het zeebad te Scheveningen verstrekte 102 531 baden, waarvan 68 425 (67 aan volwassenen en 34 106 (33%) aan kinderen. In het zeebad te Kijkduin werden 25 642 baden genomen, waarvan 14 544 (57 door volwassenen en 11 098 (43 door kinderen. Aan houders van knipkaarten werden te Schevenin gen 18 473 baden verstrekt of 18 pCt. van het totaal en te Kijkduin 2 387 baden of 9 pCt. van het totaal. Dat het zeebad te Scheveningen een hoger percentage be- I reikte dan het bad te Kijkduin was een gevolg van het I feit dat het bad te Scheveningen meer door gezelschap pen, welke uiteraard van knipkaarten gebruik maken, werd bezocht dan het bad te Kijkduin. Het grootste aantal bezoekers op één dag werd te Scheveningen geboekt op 12 Augustus, nl. 4 251 (1952: 4 256 op 6 Juli) en te Kijkduin op 9 Augustus, nl. 1 390 (1952: 1 355 op 6 Juli). Het gemiddelde aantal per dag verstrekte baden be droeg te Scheveningen: 958 en te Kijkduin: 240. (Vorig jaar respectievelijk 905 en 176). De zeebaden werden door rond 8 000 vreemdelingen bezocht, waarvan ruim 3 000 Duitsers, circa 2 000 Bel gen, 1 000 Engelsen, 500 Fransen en diverse andere na tionaliteiten. De tarieven bleven ongewijzigd en bedroegen: Volwassenen. Kinderen, (vanaf 16 jaar). (tot 16 jaar). Vroegbaden van 78 uur (alleen te Scheveningen) Bad van 2 uur Knipkaart voor 10 baden van 2 uur Bad van langer dan 2 uur Knipkaart voor 10 baden van langer dan 2 uur Overschrijding badtijd Voor huur van een badcostuum of zwembroek werd 0,50 en voor huur van een handdoek 0,25 in reke ning gebracht. Bijlagen V en VI geven een overzicht van het bezoek aan de zeebaden, hetwelk, ondanks de voor de exploi tatie van zeebaden niet gunstige weersomstandigheden, een stijging vertoont ten opzichte van 1952, en wel het zeebad te Scheveningen met 5 pCt. en het zeebad te Kijkduin met 35 pCt. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” Aantal bezoekers. 108 107 108 107 Redding. 10 50 100 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000 0 2 4 12 39 16 9 11 9 5 1 1 6 6 11 26 23 10 6 8 8 2 6 20 21 17 33 9 2 0 0 8 15 25 10 31 II 7 0 0 0 Zeebad Scheveningen. 1 Aantal dagen. 1952 1953 Zeebad Kijkduin. Aantal dagen. 1952 1953 B. Zeebaden. Cabines. Geen 1 t/m H 51 101 501 1 001 1501 2 001 3 001 4 001 Tarieven. Bezoekcijfers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 165