14 I 5 J VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Baten. Jaar. Lasten. Totaal. Tijdsduur. 6.350,58 919,34 meer; 1952 Zeebaden Scheveningen en Kijkduin. 1952 Zeebad Kijkduin. 1952 1953 Verhuur ligstoelen. Het plan om op de terreinen van de zeebaden aan be zoekers van de baden ligstoelen te verhuren werd in het verslagjaar verwezenlijkt. De heer A. Velgersdijk te ’s-Gravenhage, grossier in strandartikelen, bleek bereid de exploitatie hiervan ter hand te nemen. Overeengekomen werd dat voor het huren van een stoel van 10 tot 14 uur en van 14 tot 18 uur ƒ0,30 en van 10 tot 18 uur 0,50 in rekening gebracht zou wor den. De voor het recht van exploitatie door A. Velgers dijk aan de Stichting te betalen vergoeding werd be paald op 0,05 voor elke per ochtend of middag en op ƒ0,10 voor elke per dag verhuurde stoel. Een overzicht van de verhuring volgt hieronder. Consumptieverkoop. De, op het terrein van het zeebad te Scheveningen staande, consumptietent was, ingevolge de in 1952 voor 3 seizoenen gesloten overeenkomst, in exploitatie bij de heer F. W. Mulder te ’s-Gravenhage. Aan de heer A. Velgersdijk werd, bij wijze van proef, toestemming verleend tot het verkopen van enige con sumptieartikelen op het terrein van het zeebad te Kijk duin. Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatie-tekort 1014 uur 14—18 uur 10—18 uur Zeebad Scheveningen. 766 1.943 1.017 3.726 Zeebad Kijkduin. 680 1.287 902 2.869 1.446 3.230 1.919 6.595 Kosten, (in gehele guldens). Rijwielbewaring. Evenals vorige seizoenen werd de, bij het zeebad Scheveningen behorende, rijwielstalling gepacht door de heer H. J. Koens te ’s-Gravenhage. In totaal werden 50.700 rijwielen in bewaring gegeven. (1952: 47 649). Exploitatie-uitkomsten. Voor de uitkomsten en hiertegenover geraamde be dragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel overzicht in dit verslag. Een vergelijking met de totaal-resultaten over 1952 volgt hieronder. De stijging, ten opzichte van 1952, der lasten is een gevolg van hogere uitgaven voor vernieuwen, onder houd, opbouwen en afbreken van de opstallen, voor ophogen en egaliseren van het strand en hogere alge mene beheerskosten. Het grotere bezoek aan de zee baden is de oorzaak van de stijging der baten. Onderstaande overzichten geven een vergelijking tus sen de totale kosten en tussen de gemiddelde kosten per bad, over de jaren 1952 en 1953, van de baden te Sche veningen en te Kij kduin te zamen en van elk afzonderlij k 67,40 52,56 7,36 127,32 34,46 92,86 39,31 41,88 1,20 82,39 37,32 45,07 36.589,— 47.281,— 1.128.— 84.998,— 39.325,— 45.673,— 26.134,— 9.157,— 16.977,— Nadelig exploitatie-saldo. 101,92 35,71 66,21 53,67 48,25 Gemiddeld per bad. in centen). Gemiddeld per bad. in centen). 12.823,— 9.999,— 1.400 24.222,— 6.556,— 17.666,— 13.761,— 12.373,— 38.441,— 40.947,— 1.171,— 80.559,— 36.494,— 44.065 1953 1952 51.264,— 50.946,— 2.571,— 104.781,— 43.050,— 61.731,— 43,89 43,62 2,20 89,71 36,86 52,85 39,28 46,54 0,88 86.70 37,82 48,88 35,69 46,11 1,10 82,90 38,35 44,55 1953 Kosten, (in gehele guldens). Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten otale kosten totale opbrengst Exploitatie-tekort 62.650,23 61.730,89 111.132,29 I 104.781,71 7T|7 48.482,06 i 43.050,82 5.431,24 50.350,— 59.654,— 1.128,— 111.132,— 48.482,— 62.650,— 1953 Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale opbrengst Exploitatie-tekort Zeebad Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 166