i I f B 14 De lessen waren als volgt verdeeld. 6 Een vergelijking met de resultaten over 1952 geelt het volgende beeld De tarieven bleven ongewijzigd. Voor huur van het bad werd aan verenigingen e.d. 7,50 per uur in reke ning gebracht. Door de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en de Koninklijke Nederlandse Zwembond werd geen vast huur bedrag, doch 0,30 per deelnemer per keer aan de Stichting betaald. Bijlage VII geeft een overzicht van de lessen in ge woon en orthopaedisch zwemmen. In 1953 werden 38 190 lessen in gewoon zwemmen gegeven, een aantal dat, sedert de opening van het bad in 1942, nog niet werd behaald. (1952: 35 574). Gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de vacanties, werden aan schoolkinderen zwemlessen ge geven. Leerlingen van 39 scholen namen hieraan deel, t.w. van 25 openbare lagere scholen (w.o. 2 scholen voor buitengewoon lager onderwijs), 13 bijzondere la gere scholen (w.o. 1 school voor buitengewoon lager onderwijs) en van 1 openbare school voor voortgezet lager onderwijs. Behalve de gymnastiekonderwijzers van verschillende scholen, gaven ook de zwemmeesteres en de zwemmees ter van het zwembad les. De stijging der lasten ten opzichte van 1952 is een gevolg van hogere uitgaven voor onderhoud aan instal laties en gebouw en hogere algemene beheerskosten. In het financieel overzicht in dit verslag zijn de uit komsten en de hiertegenover geraamde bedragen op genomen. Het zwemwater werd in het verslagjaar regelmatig door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst gecontroleerd. De beoordeling luidde steeds zeer gunstig. In 1953 werden in het zwembad Escamplaan in to taal 82 098 baden verstrekt, tegen 76 232 in 1952. Op de Woensdagmiddagen werden door de Academie voor L.O. 1 329 en op de Zondagochtenden door de K.N.Z.B. 167 lessen gegeven; in 1952 respectievelijk 1 380 en 114. Gedurende de uren dat het bad aan derden was ver huurd, werden 41 035 baden genomen, tegen 36 274 in 1952. Dit jaar werden wederom, op advies van de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, aan daar voor in aanmerking komende kinderen, orthopaedische zwemlessen verstrekt. Deze lessen werden geheel ver zorgd door de zwemmeesteres en de zwemmeester van het zwembad. Op de Zaterdag- en Zondagmiddagen en gedurende de avonduren der overige dagen was het bad, zowel voor zwemonderricht aan kinderen als aan volwasse nen, verhuurd aan zwem-, personeelsverenigingen enz. Bij de aanvang van het verslagjaar was het bad 30 14 uur per week, aan het einde ervan gedurende 34% uur per week verhuurd. Bovendien was het bad des Woensdagsmiddags ge durende 4 uren in gebruik bij de Academie voor Licha melijke Opvoeding voor het geven van zweminstructie aan de leerlingen dezer onderwijsinstelling. Van Januari tot en met Mei en van October tot en met December werd op de Zondagochtenden, geduren de 1 uur, door de Koninklijke Nederlandse Zwembond in het bad de cursus voor zwemonderwijzer gegeven. Het aantal orthopaedische zwemlessen bedroeg 1 377, tegen 2 890 in 1952. In de grote kleedkamer werd de houtgranieten vloer vernieuwd. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Soort school Meisjes. 10.643 22.180 1.541 1.541 10.643 4.040 9.887 13.927 446 446 10.333 14.373 Baten. Lasten. Jaar. 1.603,73 205,29 1.809,02 meer: 96 23.817 Tarieven. Bezoekcijfers. Schoolzwemonderricht. Exploitatie-uitkomsten. Kwaliteit zwemwater. Nadelig exploitatie-saldo 31.850,60 30.041,58 1953 1952 Orthopaedisch zwemmen. 96 13.174 Bijzonder lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Openbaar lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijsj Openbaar voortgezet lager onder wijs Verhuur van het bad. 18.186,79 17.981,50 Jongens, Totaal. 11.537 13.663,81 12.060,08 C. Overdekte Zweminrichting (Escamplaan). Voorzieningen. 4.040

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 167