fe 14 8 De rijwielstalling van het zwembad was dit seizoen verpacht aan de exploitant van de lunchroom, de heer W. v. Berkel. In totaal werden 112 750 rijwielen in be- Op Zaterdagmiddag 29 Augustus werden, voor de 2de maal, de jaarlijkse jeugd-zwemwedstrijden om de Ben Verwaal-wisselbeker gehouden. De beker kwam, evenals in 1952 in het bezit van de Delftse zwemvereni ging D.Z.V. De bij het zwembad behorende lunchroom werd, in gevolge de in 1952 voor 5 jaren gesloten overeenkomst, geëxploiteerd door de heer W. v. Berkel te ’s-Graven- hage. Op 7 Juli vonden de wedstrijden voor het onderdeel zwemmen van de Schoolsportdag, georganiseerd door de Gemeentelijke Centrale Schoolsportcommissie, plaats. Op 26 Juli, 16 Augustus en 6 September werd ge legenheid gegeven voor het afleggen van de proeven voor een zwemdiploma. Aan 461 personen kon het di ploma I en aan 136 personen het diploma II worden uitgereikt. De gelegenheid tot gemengd zwemmen, waarvoor van het heren-bassin gebruik wei d gemaakt, werd, met ingangvan 13 Juli 1953, uitgebreid en wel met de Maan dag-, Woensdag-, Vrijdag- en Zaterdagmiddagen, zodat het publiek hiervan gebruik kon maken op de Zondag ochtenden en op alle werkdagen na 13 uur. Gedurende de avonduren, dat de bassins aan vereni gingen waren verhuurd, werd door 24 938 personen van het bad gebruik gemaakt, dit is gemiddeld 315 personen per avond. Het hiernavolgend overzicht geeft een vergelijking tussen de kosten over de jaren 1952 en 1953. meer: minder: Het zwemwater werd gedurende het seizoen regel matig door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst gecontroleerd en steeds als uitstekend zwemwater gekwalificeerd. waring gegeven, tegen 123 786 in 1952. Ingevolge het bepaalde in de met de Stichting gesloten overeenkomst, werden aan schoolkinderen, die in klasseverband aan het zwemonderricht deelnamen, geen stallingskosten in rekening gebracht. De stijging, ten opzichte van 1952, der lasten is een gevolg van iets hogere personeelsuitgaven, hogere alge mene beheerskosten en meerdere kapitaallasten; dit laatste in verband met de aan het zwembad getroffen voorzieningen. De stijging, ten opzichte van 1952, der baten vindt zijn oorzaak in een hogere opbrengst aan badgelden door een groter aantal bezoekers. Voor de uitkomsten en geraamde bedragen over het verslagjaar wordt verwezen naar het financieel over zicht in dit verslag. Een vergelijking met de totaal-resultaten over 1952 geeft het volgende beeld VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Kwaliteit zwemwater. Baten. Lasten. Jaar. -ƒ 5.569,90 628,58 1952 1953 55.722,35 55.093,77 Exploitatie-tekort Rijwielbewaring. Ben Verwaal-wisselbeker. Lunchroom. Schoolsportdag. Zwemdiploma’s. Gemengd zwemmen. Totale kosten Totale opbrengst Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten 111.444,69 55.722,34 Nadelig exploitatie-saldo. ƒ116.386,01 111.444,69 61.292,24 55.722,34 55.093,77 55.722,35 1953 1952 116.386,01 61.292,24 Exploitatie-uitkomsten. 51.178,65 32.888,82 32.318,54 50.425,77 31.652,70 29.366,22 4.941,32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 169