14 fe| Hf h 11 Artikel II. Artikel IV. 14 f Zoals uit dit overzicht blijkt, bedroeg het totaal van de ten laste van de Gemeente komende uitgaven rond 63.000,meer dan oorspronkelijk geraamd, ruim ƒ3.000,minder dan de gewijzigde raming en rond 5.000,— meer dan de uitkomsten over 1952. Hieronder volgt een samenvatting van alle in de jaarrekening van de Stichting voorkomende bedragen, welke ten laste van de Gemeente komen. Exploitatie badhuizen. Het exploitatietekort van de badhuizen (inclusief de badinrichting der Woningbouwvereniging ,,’s-Graven- hage” aan de Harstenhoekstraat) was rond 35.000, hoger dan oorspronkelijk begroot. De uitgaven overschreden met rond ƒ26.000,de raming, in hoofdzaak door hogere uitgaven voor brand stoffen als gevolg van de lange stookperiode in het 1ste halfjaar 1953, hogere uitgaven voor het wassen van handdoeken in verband met het feit dat de raming dezer kosten was gebaseerd op het in ’t geheel niet meer ver strekken van handdoeken bij schoolkinderbaden terwijl deze verstrekking in werkelijkheid op ruime schaal moest plaats hebben, en tenslotte hogere uitgaven voor onderhoud van installaties en gebouwen, waarvan de raming niet toereikend is gebleken. De ontvangsten bleven met rond 9.000,beneden de raming door lagere opbrengst van baden, doordat het geraamde aantal baden van 1 330 000 niet werd be haald. Exploitatie zeebadinrichtingen. Het nadelig exploitatie-saldo der zeebaden bedroeg rond 8.000,meer dan de raming. De uitgaven bleven rond f 2.000,beneden de ra ming. Als gevolg van het feit dat het geraamde aantal baden van 164 000 niet werd behaald, bleven de ontvangsten rond 10.000,beneden de raming. Exploitatie overdekte zweminrichting. Het exploitatietekort bleef ruim f 2.000,beneden de raming, voornamelijk door hogere opbrengst van de verhuur van het bassin aan verenigingen en particu lieren. Exploitatie open zweminrichting. Het nadelig exploitatie-saldo der open zweminrich ting was ruim 6.000,hoger dan de raming, in hoofd zaak als gevolg van hogere kosten voor onderhoud var de gebouwen dan waarop in de oorspronkelijke be groting was gerekend. HM VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Financieel overzicht 1953. 1953 1952 Begroot Wegens: Uitkomsten. Uitkomsten. Gewijzigd. 109.219,34 83.500,— 114.500,— 119.304,99 369.600,— 366.226,61 Algeheel totaal 1 361.136,67 303.000,— Artikel I. Artikel III. j 25.959,67 Algemene Beschouwingen. 1. 2. 3. 4. 18.186,79 2.621,14 5.151,74 19.500,— 2.550, — I 4.550, — 26.600,— i f 27.000,— 75.000,— 102.000,— 6.000,— j 54.500,— £8.500,— 192.500,— 32.041,20 73.681,50 f 105.722,70 f 27.313,04 70.962,23 98.275,27 6.000,— 63.500,— 57.000,— I 241.000,— C. Vergoeding voor: a. verstrekte schoolbaden in de gemeentelijke bad huizen b. verwarming van schoolgebouwen Totaal C 4.942,68 62.650,23 55.093,77 241.991,67 B. Kosten van schoolzwemonderricht: a. in de gemeentelijke overdekte zweminr. Escampl. b. in de gemeentelijke open zweminr. Zuiderpark c. in particuliere overdekte zweminrichtingen Totaal B 20.600,— 2.800,— 3.200,— 26.600,— A. Nadelig exploitatie-saldo van: de badhuizen de badinrichting Harstenhoekstraat der Woning bouwvereniging ,,’s-Gravenhage” de zeebad-inrichtingen de open zweminrichting (Zuiderpark) Totaal A 18.500,— 65.400,— 83.900,— 17.981,50 2.769,15 3.514,30 24.264,95 4.476,44 61.730,89 55.722,35 231.149,02 Oorspronkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 175