I I - i 15 1 jg I (20 hl): 1 BEHEER EN REGELINGEN. en October t./m. December April Mei Juni Juli Augustus September GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. ■-3 - i met een doorlaatcapaciteit van meer dan 8 ms per uur hogere huurprijzen gelden (Art. 12 Gasvoorwaar- den 1934). De geiserhuur bedroeg 12,per jaar. Met ingang van 1 April 1953 steeg de maximum prijs van de vlamkolen van 57,tot 60,per ton (Prijzenbeschikking groothandel vaste brandstof fen 1953). Op dezelfde datum trad de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) in werking, in ver band waarmee aan de inkoop van steenkool grotere vrijheid werd gelaten. Van die vrijheid kon worden gebruik gemaakt door van buiten het gebied van de E.G.K.S. kolen van goede kwaliteit te kopen tegen lagere prijzen dan de maximumprijzen, welke voor dit gebied gelden. Hierdoor werden de gevolgen van de hierboven vermelde prijsverhoging voor een be langrijk deel gecompenseerd. De maximumprijzen voor cokes werden bij de Prijzenbeschikking gascokes 1953 met ingang van 1 April 1953 opnieuw vastgesteld. De prijzen voor de soorten, welke het Bedrijf verkoopt, bleven daarbij evenwel ongewijzigd en bedroegen per ton over Januari t./m. Maart •-& 31 4 ƒ60,— 56,75 57,25 57,75 58,25 58,75 59,25 Deze cokesprijzen hebben betrekking op de afleve ring in zakken aan kleinhandelaren. Bij aflevering aan groothandelaren moeten de prijzen worden ver minderd met 0,95 per ton voor groothandelscom- missie. M.i.v. 1 Juli 1953 werd deze commissie ge steld op 1,20 per ton, zulks op advies van het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging Samenwer kende Cokesproducenten U.A. De bedoeling van deze maatregel was de groothandelaren meer te interes seren voor de verkoop van gascokes en zodoende de afzet daarvan te stimuleren. Overigens kon ook in 1953 alle afgeleverde cokes tegen de maximumprijzen in rekening worden ge bracht zonder dat de Coöperatieve Vereniging Samen werkende Cokesproducenten U.A. bij de verkoop be hoefde te worden ingeschakeld en zonder dat de Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf, benoemd uit en door de Gemeente raad. Bij de aanvang van het verslagjaar bestond de Commissie uit de heren Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, H. Neuteboom en W. Verburg. Voorzitter (tevens lid) was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr. J. van Aartsen. Bij besluit van de Gemeenteraad van 26 Januari 1953 werd in de plaats van de heer Mens Fiers Smeding de heer Mr A. J. Dankelman benoemd; bij besluit van de Gemeenteraad van 7 September 1953 werden in de plaats van de heren Borghols en Neute boom benoemd de heren W. H. A. Nuy en Dr Mr J. A. M. van Staaij. Ingevolge de „Zevende wijziging van de prijzen beschikking gas 1947, nr 2” mochten de gasprijzen van 31 December 1939 met ingang van 1 April 1953 met nog 0,5 cent per m3 worden verhoogd. Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt, zodat de gasprijzen gedurende het gehele jaar als volgt zijn geweest: a. Vastrechttarief. Tot en met 150 m3 per 2 maanden 12,5 cent per m3; boven 150 m3 tot en met 300 m3 per 2 maanden 11 cent per m3; boven 300 m3 per 2 maanden 13 cent per m3. Vaste rechten voor de vijf huurwaardeklassen on derscheidenlijk 0,70, 1,1,20, 1,40 en 1,60 per maand. Metertarief. Voor elke hoeveelheid 16,5 cent per m3. De onder a en b genoemde prijzen worden voor de erbruikers in de vijf Westlandse gemeenten verhoogd met 0,5 cent per m3 over de eerste 200 m3 per twee maanden. Bij het einde van het jaar waren 2 126 speciale overeenkomsten met grootverbruikers van kracht als bedoeld in Art. 24, 3de lid, van de Gasvoorwaarden 1934. Gedurende het gehele jaar bedroeg de meterhuur 2,70 per jaar met dien verstande, dat voor meters BIJLAGE HOOFDSTUK I. 99 99 99 99 Parelcokes. ƒ61,50 58,25 58,75 59,25 59,75 60,25 60,75 Kolen-, cokes- en ziftselprijzen. AM ■-t Gascokes I en II. Beheer. Gasprijzen. Meter- en geiserhuren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 178