15 per 2 Diversen. De reeds enige malen in het voorafgaande ge noemde coöperatie verleende voorts haar bemiddeling bij de inkoop van ijzeraarde en bij de verkoop van afgewerkte ijzeraarde en retortengrafiet. De reeds in 1952 aangevangen pogingen om een gunstiger overeenkomst te verkrijgen met betrekking tot het aan de Centrale Ammoniakfabriek N.V. te Weesperkarspel afgeleverde geconcentreerde ammo- niakwater leidden ook in 1953 nog niet tot het ge hoopte resultaat. TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN. Productie steenkoolgas. De vernieuwing van Stokerij A door Otto-Simon- Carves N.V. te ’s-Gravenhage volgens het semi- continu systeem kwam nagenoeg gereed. Op 16 De cember kon met het droogstoken worden begonnen. De Gemeenteraad besloot tot het vernieuwen van Stokerij B volgens hetzelfde systeem. Hiermee zal in het voorjaar van 1954 een begin worden gemaakt. Wat nog over was van de reeds in 1943 buiten werking gestelde Stokerij C werd afgebroken. De resten begonnen door bouwvalligheid gevaar op te voorraad tot een niet verantwoorde hoogte steeg. Dit resultaat kon o.a. worden verkregen doordat dank zij het bestaan van de bedoelde Coöperatie geen gascokes van elders in ons leveringsgebied werd aan geboden. De verkoop van ziftsel (cokesbries), voor welk pro duct ter plaatse geen voldoende afzetmogelijkheden bestaan, is voor een belangrijk deel door bedoelde Coöperatie verzorgd en wel tegen de voordeligste voorwaarden, welke op grond van de prijzenbeschik- kingen mogelijk waren. Distributie. Met de bouw van een schroefgashouder met een inhoud van 60 000 m3 eveneens van het fabrikaat Enthoven - Delft, ten behoeve van de grote stadsuit breiding in het Zuiden van de Gemeente, werd een aanvang gemaakt. In de 10 000 m3 metende gashouder I op het dis- tributiestation aan de Gaslaan brak in Septembei tijdens reparatiewerkzaamheden brand uit. De daar door ontstane schade was in December weer hersteld. Diversen. De onthardingsinstallatie voor het voedingswater voor de stoomketels (Duperinstallatie) kwam gereed. De maximale capaciteit bedraagt 27 m3 per uur. De nieuwe tegendrukstoomturbine in de fabrieks- centrale werd in gebruik genomen, waardoor de pro ductiecapaciteit aan electrische energie belangrijk werd vergroot. Teerprijzen. Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt over een nieuw koolteerverwerkingscontract. De teer wordt van 1 Januari 1952 af zonder contract afge leverd. De (uiteraard voorlopige) afrekeningsprijs over 1952, welke in 1953 bekend werd, bedraagt 71,14’“ per ton watervrije teer. Voor 1953 bedraagt de laatstbekende voorlopige afrekeningsprijs 62,50 per ton watervrije teer. Deze prijs is bij gebreke van nadere gegevens aangehouden als vermoedelijke definitieve prijs. De verkoop van de watergasteer geschiedde door bemiddeling van de Coöperatieve Vereniging Samen werkende Cokesproducenten U.A. Blijkens de eindafrekening over 1952, welke in 1953 tot stand kwam, heeft de gemiddelde opbrengst 103,0538 per ton bedragen. Voor 1953 mag worden gerekend op een gemiddelde opbrengst per ton, welke ongeveer op hetzelfde niveau ligt. Kraakgas. De kraakgasleiding van de raffinaderijen te Pemis naar het terrein van de Haagse gasfabriek kwam ge reed. Op 15 Juni werd de leiding afgeblazen en op 16 Juni kon de levering van kraakgas aanvangen. Hiertoe was tevoren een ontvangststation gebouwd met regelapparatuur, meter enz. De voor het kraakgas nodige gashouder, een schroefgashouder, fabrikaat Enthoven - Delft, met 60 000 m3 inhoud, is in aanbouw. leveren en namen ruimte in beslag, waarvan een nut tig gebruik kon worden gemaakt. Stokerij E werd in het voorjaar uit bedrijf genomen en na reparatie weer opgestookt, zodat zij van 23 October af met redelijk resultaat gas kon geven De nieuwe armgasfabriek met zelfslakkende gene ratoren voorzien van H.D.-stoommantel, de eerste van dit type in Nederland, kwam practisch gereed. De generatoren werden geleverd door de Meterfabriek te Dordrecht. De bijbehorende blower-exhaustergroepen worden gedreven door tegendrukturbines werkend met de in de generator opgewekte oververhitte H.D.-stoom. De afgewerkte stoom wordt in het L.D.-fabrieksnet ge voerd. Met de bouw van de nieuwe bandtransportinstalla- tie voor cokes voor de stokerijen A en B werd een aanvang gemaakt. Productie watergas. De nieuwe turbo-exhauster werd in gebruik ge nomen. Deze heeft een capaciteit van 16 000 m3 uur bij een aantal omwentelingen van 5 200 per minuut. Ook de nieuwe „hellend transporf’-installatie voor cokes naar Watergasfabriek I kwam in gebruik. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 179