10 A. F. Kuperus, mej. J. M. Smelik, mevr. Dra W. Kahn-De Koningh en J. N. Verkley, leden; Mr H. J. van de Poel, secretaris. Gemeentelijke Commissie voor de Kraamhulp: J. A. Putto, arts, lid-voorzitter; Mr H. J. van de Poel, lid- secretaris; mevr. Dr J. S. A. M. Knoop, arts, lid- penningmeesteres; H. J. Fleischer, arts, mej. J. M. Smelik, mevr. H. J. Meijer, Dra K. G. van Over- veldt, mevr. R. H. van Dijken, mevr. Th. A. Bals, arts, mevr. Dr C. J. Wijckerheld Bisdom, arts, J, P. J. Verbeme, arts, mevr. E. J. N. M. Bogaerts. mevr. P. S. M. Bruinsma, F. Mijnliieff, arts, Dr J. B. Eb- binge, arts, mevr. T. J. Wijnhold-Louwerse en mevr. C. N. de Jong, leden. Commissie van advies voor de Dienst voor Schone Kunsten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken, voorzitter; Jhr Mr M. M. van Asch van Wijck, Mr J. G. M. Broekman, W. A. Rensen en N. Veldhoen, leden (Raadsleden); Ir J. W. E. Buys, S. Dresden, Dr H. E. van Gelder, Chr. de Moor, A. J. G. Verster, leden (niet-Raadsleden); Dr J. Hulsker, hoofd van de afdeling Kunstzaken der Gemeentesecretarie, secretaris. Commissie voor kunstopdrachten: Wethouder J. van Zwijndregt, voorzitter; Wethouder Ir L. J. M. Feber, plaatsvervangend voorzitter; C. A. Abspoel, D. Wolbers, J. P. J. Franken Pzn., Dr J. Hulsker, W. Ch. E. J. Hartman, leden; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, van Gemeenteplantsoenen en van Gemeentewerken, Dr D. G. G. van Ringele- stein en J. J. van Heel, buitengewone leden; Mr L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, secretaris. Commissie voor sociale kunstopdrachten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, lid-voorzitter; Mr J. van Doom, Mr D. J. Gorter, W. C. A. Riem Vis, R. P. Baas, J. P. J. Franken Pzn., G. Kiljan, Paul Citroen en Mr L. J. F. Wijsen beek, leden; W. Ch. J. E. Hartman, plv.-lid; L. J. H. Kuypers, secretaris. Welstandscommissie. Bij Raadsbesluit van 2 No vember 1953 werd een regeling vastgesteld van het Welstandstoezicht. Het toezicht zal worden uitge oefend door een Raad voor de Welstand, alsmede een Welstandscommissie en superviseren. Aan het einde van het verslagjaar was de nieuwe regeling nog niet in werking getreden. Derhalve bleef het Raadsbesluit van 27 October 1952 van kracht, waarbij besloten werd het tijdvak, waarvoor de Welstandscommissie is ingesteld, te ver lengen tot de inwerkingtreding van een nieuwe regeling. De commissie bestond uit: Ir H. Hoekstra, voor zitter; Ir D. Roosenburg en J. W. Janzen, leden; C. A. Abspoel en J. J. Homstra, plaatsvervangende leden; Ir F. H. Warnaars, secretaris. Gemeentelijke Monumentencommissie: Dr H. E. van Gelder, voorzitter; Ir J. F. van Hoytema, Prof. Mr M. Ozinga, Prof. Dr E. H. ter Kuile, Wibbo Hartman, Jan Wils en A. H. J. Molkenboer, leden; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de direc teuren van Bouw- en Woningtoezicht, Gemeentewer ken, Gemeenteplantsoenen en van de Dienst voor Schone Kunsten, ambtshalve leden; B. van Heijningen, mej. Charlotte Noë, Dr W. Moll, Dr W. J. A. Visser, Jhr Dr E. van Nispen tot Sevenaer, Dirk Wolbers en Co Brandes, plaatsvervangende leden; dienstdoend secretaris is de secretaris van de Gemeentelijke Wel standscommissie. Commissie van advies inzake de stedebouwkundige ontwikkeling van 's-Gravenhage: voorzitter: de Bur gemeester; ondervoorzitter: de Wethouder van We deropbouw; leden: Ir G. Friedhoff, Ir L. T. van der Wal, Prof. N. Lansdorp, Ir J. J. van der Wal, A. G. Verbeek, Mr R. H. Woltjer. Dr Ir F. Bakker Schut (hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling) en de directeuren van Gemeentewerken, van het Gemeente lijk Grondbedrijf en van de Gemeentelijke Woning- dienst. Adviescommissie voor de woningbouw (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 8 April 1953): de direc teur van de Gemeentelijke Woningdienst, lid-voorzit ter; de hoofdinspectrice van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, ambtshalve lid; mevr. N. C. van Heijningen-Mulder, mevr. M. A. A. van der Togt- Haussmann, mevr. L. H. F. Beijer-De Roode, mevr. H. H. v. d. Ploeg-Breukemeijer, mevr, P. A. Koppe- schaar-Ooms, mevr. Ir A. P. van Rood-Van Rijswijk en mevr, de weduwe B. F. Wijers-Nort, leden; Mr P. C. Zandee, secretaris. Commissie voor de recreatie in de open lucht: Prof. Dr O. de Vries, voorzitter; S. G. A. Doorenbos, Mr F. L. Kleijn, H. A. Koops, Mr R. H. Woltjer, leden; Mr H. van der Heide, secretaris. Commissie van onderzoek naar de behoefte aan schouwburgruimte te ’s-Gravenhage (Ingesteld bij be sluit van B. en W. van 23 September 1953): J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, lid-voorzitter; Mr A. Adama Zijlstra, Dr Ir F. Bakker Schut, Jhr Mr P. J. W. de Brauw, S. P. Joh. Claas sens, Mr Evert Cornelis, M. L. Deinum, J. Jonker en G. J. van Leersum, leden; Dr J. Hulsker, lid-secretaris. Commissie inzake de bouw van een Congresgebouw (Ingesteld bij Raadsbesluit van 16 November 1953): leden: Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, G. W. Hijlkema, Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, K. J. Nieukerke, G. van Praag, W. A. Rensen, Mr H. Schürmann, H. Smits- kamp, Dr Mr J. A. M. van Staaij, H. Swart en N. Veldhoen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 17