J - Adviesraad voor het Openbaar onderwijs te ’s-Gra- venhage: D. A. P. Tieleman, voorzitter; A. van Dam, plv. voorzitter; Dr P. van der Meulen, C. D. Zaal, Dr H. P. Th. van Lokingen, J. W. Segaar, W. van der Gevel, mej. M M. Mica en mevr. A. M. Kauderer- Thumann, leden. Commissie van toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag van die commissie. Commissie voor de badplaats Scheveningen: voor zitter: de Burgemeester; leden: Mr A. Adama Zijlstra, Dr H. E. van Gelder, Mr E. Polis, Prof. H. Rosse, A. J. G. Verster, J. Wils, W. F. Wijthoff en D. A. den Duik; secretaris: Mr R. H. Woltjer. Gemeentelijke Commissie herstel Hotelcapaciteit: Mr J. van Aartsen, Wethouder van Economische Zaken, voorzitter; Mr A. Adama Zijlstra, Dr Ir F. Bakker Schut, F. Bekink, Mr M. Blei Weissmann, Mr J. E. Claringbould, Ir G. Kirchmann, C. Kuipers, J. G. Meyer, J. Panman, J. Rensen en A. J. G. Ver ster; Mr R. H. Woltjer, lid-secretaris; mej. M. M. J. H. Jordan, adjunct-secretaresse. Urgentiecommissie voor niet-Gemeentelijke bouw werken: Dr Ir F. Bakker Schut, voorzitter; Ir C. Tel- legen, W. J. R. Dreesmann Jr, Ir K. Dees, H. M. Burghard, D. J. Lucas en K. E. Oudendijk, leden; F. C. H. Böhmermann, secretaris. Urgentiecommissie voor Openbare Werken: Dr Ir F. Bakker Schut, voorzitter; W. F. Wijthoff (Ge meentesecretaris), Mr M. Blei Weissmann (hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecre tarie), F. Bekink (hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie), Mr W. A. Schouten (hoofd van de afdeling Wederopbouw en Volkshuisvesting) en mej. Mr A. C. Stas (hoofd van de afdeling Openbare Werken), leden. Commissie van toezicht op het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting: Mr A. M. Engels, voorzitter; mevr. Mr A. Amdt-Lubbe, secretaresse; G. J. Th. Bakker, A. J. van Hagen, W. F. van Niekerk, C. Voormolen en N. F. A. Vugts, leden. Commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947 (Stbl. H 291) voor de ge meente 's-Gravenhage (Commissie Vordering Woon ruimte). Kamer 1: mevr. Mr C. de Vos-Versteeg, voorzitster; J. O. van Griethuijsen, H. Berends en W. H. Kobes, leden; mevr. A. M. Geensen-Roos, K. J. Nieukerke, H. Snoeck, M. D. Stafleu en Mr H. J. Nijland, plaats vervangende leden; H. Smitskamp, secretaris. Kamer II: Mr A. F. van Manen, voorzitter; G. W. Hijlkema, H. de Kraa en M. J. Rotteveel, leden; Mr K. A. Nederlof, mevr. J. W. J. Schat-Wagner, Dr Mr J. A. M. van Staaij, W. de Ridder en Jac. Dubbeldam, plaatsvervangende leden; mevr. Mr B. E. A. C. v. d. Walle-Bosch, secretaresse. Commissie tot bestudering van de huisvesting van Politie en Brandweer (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 9 November 1953): de Burgemeester, lid- voorzitter; de Wethouder van Openbare Werken, de Wethouder van Financiën, de hoofdcommissaris van Politie, de commandant van de Brandweer, de direc teur van Gemeentewerken, het hoofd van de afdeling Kabinetszaken en het hoofd van de afdeling Open bare Werken, leden; Mr J. G. Overbeek, secretaris. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Avond- nijverheidsschool voor jongens, voorbereidende tot de Visserij school te Scheveningen: mej. T. Langeraap, voorzitster; W. A. van Kesteren, lid-secretaris; A. C. van der Toom, D. van der Zwan, A. F. W. Verdu en G. H. van Veen, leden. Commissie van advies voor de leerlingenbibliothe ken der Gemeentelijke scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs: Dr J. van IJzeren, voorzitter; W. A. van Kesteren, lid-secretaris; G. de Haas, H. van Loghem, J. P. A. Koelink, F. Koote en S. E. ten Cate, leden. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Land en Tuinbouwcursus te Loosduinen: H. A. van Tol, voorzitter; E. van der Gaag, secretaris; P. Th. van Bergen Henegouwen, O. Bottinga, J. van Stel en G. van Vliet, leden; mej.T. Langeraap, gedelegeerde van het Gemeentebestuur. Commissie van advies voor de verlening van studie beurzen: J. van Andel, voorzitter; mej. Dr W. Smidt, secretaresse; Dr Ir B. Bölger, Ir R. J. V. Bongaerts, Mr J. J. Hangelbroek, Jhr Mr L. H. Sandberg en Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom, leden. Commissie van advies voor de verlening van studie toelagen ten behoeve van leerlingen van te ’s-Graven- hage gevestigde dagscholen voor middelbaar en voor bereidend hoger onderwijs: Dr D. H. Prins, lid-voor- zitter; H. F. B. Heijtveldt, secretaris; R. Bos, Mr J. G. M. Broekman, Dr J. W. Fuchs en G. de Groot, leden; C. de Mooij, administrateur van het Gemeen telijk Boekenfonds, adviserend lid. Boekenfonds voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs: bestuurder: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentèsecretarie; administrateur: C. de Mooij. College van Curatoren der Gemeentelijke gymnasia: Jhr Mr J. H. de Brauw, voorzitter; mej. Dr J. S. A. M. Knoop, Dr W. Aalders, Dr L. Fick, Jhr Ir A. G. Beelaerts van Blokland, Jhr Mr P. R. Feith en Mr F. J. de Jong, leden; J. van IJzeren, secretaris. College van Curatoren der Gemeentelijke lycea: Ir J. K. Tromp, voorzitter; Mr T. A. van Dijken, plv. voorzitter; Mr F. J. de Jong, Ir P. Levedag, J. F. Posthuma, mej. Mr H. J. D. Revers en Dr J. Schou ten, leden; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers- Van Voorst Vader, secretaresse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 18