GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. BIJLAGE 16 60 17 503 Totaal 1 b. Enkele bedrijfsresultaten. Met de eigen productiemiddelen werden 256 599 Vaste dienst Tijdelijke dienst Losse dienst Personeel. Het personeel was op 31 December 1953 als volgt samengesteld 495 510 503 504 465 38 38 8 32 226 46 21 14 503 2 70 29 428 147 124 699 231 96 2 14 35 699 99 89 73 In het verslagjaar ontvielen het Bedrijf 6 personeels leden door overlijden; 4 personen werden na een ge neeskundig onderzoek voor de dienst afgekeurd. We gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten 18 personen de dienst. Een 40- onderscheidenlijk 25-jarig ambtsjubileum werd door 3 resp. 39 personen herdacht. In April 1953 werd ook voor het personeel van het Bedrijf een „Ideeënbus” ingesteld. Er blijkt hiervoor bij het personeel een grote belangstelling te bestaan, zodat het reeds mogelijk was aan 5 personen een vergoeding te geven voor het inzenden van een idee, dat goed bruik baar was in het bedrijf. 661 585 558 514 A. Samenstelling van het personeel per 31 December 1953 Ambtenaren op: I maandloon weekloon Ultimo December 1952 1951 1950 1949 Algemene opmerkingen. a. Fabrieksinstallaties en gebouwen. Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, moest het proefbedrijf van de nieuwe machine No. 10 naar het voorjaar 1953 worden verschoven. Tijdens dit proef bedrijf deden zich enige bezwaren aan deze machine voor, die dienden te worden ondervangen, zodat aan het einde van het jaar de machine nog niet van de fabri kant was overgenomen. Ook was de fabrikant met de tweede nieuwe machine machine No. 11 niet ge lukkig. Kort na het in bedrijf nemen van deze machine in October ontstond een schoepenbreuk, waardoor het noodzakelijk bleek de zg. Curtis-wielen geheel te ver vangen. De rotor van de machine moest dientengevolge worden teruggezonden naar de fabriek. De koelwatervoorziening werd in bedrijf genomen. Geheel bevredigend werkt deze nog niet, omdat de schippers, die van de kanalen gebruik maken, op be paalde tijden last ondervinden van de stroomversnellin gen, die bij enkele bruggen kunnen ontstaan. Het nieuwe hoogspanningsverdeelstation aan de Hengelolaan werd na de winter in gebruik genomen en voorziet nu in de behoefte aan energie van de nieuwe stadswijk, die in deze omgeving in wording is. De plannen voor uitbreiding van het vermogen in de centrale, waartoe de Gemeenteraad van ’s-Gravenhage de nodige gelden beschikbaar stelde, werden uitgewerkt. Besteld werden bij de N.V. Stork Co. te Hengelo twee machines, ieder 30 000 kW, stoomspanning 72 atmosfeer, met voor iedere machine één bijpassende ketel. Aangevangen werd met de bouw van het nieuwe om- vormerstation voor de H.T.M. aan de Dibbetsstraat. Beheer van het Bedrijf. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en het Gemeentelijk Gasbedrijf, benoemd uit de Gemeenteraad. Deze Commissie bestond gedurende het grootste ge deelte van het jaar uit de heren Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, H. Neuteboom en W. Verburg. In de raadsvergadering van 7 September werden in de plaats van deze leden benoemd de heren Mr A. J. Dan- kelman, W. H. A. Nuij, Dr Mr J. A. M. van Staay en W. Verburg. Voorzitter was de Wethouder van Econo mische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Directie Centrale Kabelnet en huisaansluitingen Meterafdeling en electrotechnisch la boratorium Installatie-afdeling, storingendienst en nachtstroom Openbare verlichting Tekenkamer en bouwkundige afdeling Administratie Meteropneming, incasso en controle buitendienst Magazijnen Huishoudelijke dienst en garage Totaal In het aantal ambtenaren op 31 December 1953 zijn begrepen 25 vrouwelijke ambtenaren en 5 ambtenaren in militaire dienst. In het aantal werklieden op 31 December 1953 zijn begrepen: 12 vrouwelijke werklieden, 16 werklieden in militaire dienst en 1 gedetacheerd bij een ander bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 192