16 d. Huurinstallaties. 2 MWh opgewekt; de hoogste gemiddelde 5-minuten- belasting (excl. het eigen bedrijf) bedroeg 84 900 kW en trad op in de maand December. De totaal afgegeven energie bedroeg 319 614 MWh tegenover 301 585 MWh in 1952, derhalve een ver meerdering met 6 pCt. Van de afgegeven energie werd 239 156 MWh of 75 pCt. door de fabriek opgewekt (het vorige jaar 62 pCt.), het overige werd uit het koppelnet betrokken. Het hoogste etmaaldebiet, t.w. 1 288 MWh, werd op 22 December bereikt en was ongeveer gelijk aan dat van het vorige jaar. De opgetreden hoogste gemiddelde 5-minuten-belas- ting van het debiet bedroeg 90 600 kW in de maand December. Verplaatsing afdelingen. De afdelingen Kas, Stroomadministratie, Nacht- stroom- en Installatieafdeling werden verplaatst naar het geheel gewijzigde gebouw, waar vroeger de Meter- afdeling was gevestigd. Door deze verplaatsing werd aan een lang gevoelde be hoefte voldaan. Het publiek kan thans zeer behoorlijk worden ontvangen. In dit jaar werden 6 156 huurinstallaties gecontro leerd en uitgebreid. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal installaties 37 014. Het totale verbruik volgens bijzondere overeen komsten is met 6,7 pCt. gestegen. Het verbruik volgen bijzondere overeenkomsten, exclusief de levering voor tractie en die aan de gemeente Voorburg, steeg met 12,7 pCt. c. Verbruikers en verkochte energie. Het aantal verbruikers is gestegen van 161 735 op 31 December 1952 tot 164 009 op 31 December 1953. De totaal verkochte energie is 285 069 MWh, dat is 16 millioen kWh meer dan in 1952 of 6 pCt. De leverantie aan de Nederlandsche Spoorwegen was ruim 3 millioen kWh lager dan in 1952 en bedroeg 27 529 MWh. Het verbruik van de stadslijnen der N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij vertoonde een stijging van bijna 2 millioen kWh en bedroeg 17 995 MWh of 11,7 pCt. meer dan in 1952. De levering aan de gemeente Voorburg steeg met 5,9 pCt. ten opzichte van 1952 tot rond 8 millioen kWh. Het totale kleinverbruik is met 5,3 pCt. toegenomen. e. Hoogfrequentimpulsinrichtingen. Deze installaties dienen om in het verzorgingsgebied van de onderstations Appelstraat en Hengelolaan een groot aantal electrische toestellen, o.a. heetwatertoe- stellen, te schakelen. De voordelen van deze installaties ten opzichte van het gebruik van zg. schakeluurwerken zijn bij enkele storingen in de electriciteitsvoorziening van het stadsnet gebleken. Het aantal ontvangers nam in de loop van dit ver slagjaar toe van 1 435 tot 1 882. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. (zie de grafische voorstellingen 1 en II op blz. 16 en 17).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 193