16 5 De magazijnadministratie werd gemechaniseerd. 7 De verkoop van electrische energie bereikte met bijna 27 millioen gulden een nieuw record, nl. 1.200.000,— meer dan in 1952. Daartegenover namen de kosten van stroominkoop met ruim 1,5 millioen gulden toe en wel door een ver hoging van de kapitaalslasten met 2 millioen gulden en een verlaging van de brandstofkosten met ca. 0,5 millioen gulden. De stijging van de kapitaalslasten vindt haar oorzaak in het gereedkomen van nieuwe productiemiddelen in de centrales van Dordrecht, ’s-Gravenhage, Leiden en Rotterdam. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met een nog zeer belang rijke stijging van de post „rente en afschrijving” in de komende twee jaren. De daling van de post „brandstofkosten” heeft twee oorzaken. Ten eerste viel een teruggang van de kolen- prijs per ton waar te nemen en ten tweede hebben de nieuwe keteleenheden een nuttiger rendement dan de oude. Het batig saldo bedroeg/5.308.625,19, hetgeen rond 100.000,meer is dan oorspronkelijk werd begroot. De samenvoeging van de gas- en stroomadmini- stratie vond tijdens het verslagjaar goede voortgang, vooral ook door het juiste begrip, dat bij de betrokken bedrijven voor deze aangelegenheid bleek te bestaan. Voor uitbreidingen werd bijna 14 millioen gulden uitgegeven. Bovendien werden dit jaar voor het eerst gelden uit het Leningsfonds verkregen voor de finan ciering van de voorraden (magazijngoederen, steen kolen, enz.). De leningsschuld steeg in totaal met 18,8 millioen, waartegenover een daling wegens aflossingen van 3,7 millioen stond. Per saldo bedroeg de lenings schuld ultimo December 1953 56 millioen gulden. r VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL OVERZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 198