I 12 i Mazure, B. Th. de Heij, mej. W. J. Mulder, H. J. Osse, A. F. L. Bosman, A. C. Monster, W. van der Gevel, mej. W. Th. Müller en J. van der Kleij, leden. Op 16 Juli 1953 besloten Burgemeester en Wet houders de samenwerking tussen de verschillende richtingen van het onderwijs met betrekking tot de onderwijsvernieuwing op een andere wijze te regelen. In verband hiermede werd de bestaande Commissie per 22 December 1953 opgeheven en werden drie af zonderlijke commissies, voor elk van de richtingen één, ingesteld. Ook werd ingesteld een „Coördinatiecommissie”, waarin vertegenwoordigers van de drie bovengenoem de commissies zitting hebben. Voor de samenstelling van deze commissies: zie blz. 3 van het verslag over het lager onderwijs. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Ge meentesecretarie, voorzitter; L. L. van Roon, mej. M. Tenhaeff, W. Petri, A. E. Donia, Drs J. Mulder, D. E. Nieborg en Dr D. G. G. van Ringelestein, leden; W. Boer, secretaris. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijk leermiddelenmagazijn: Mr J. Velders, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; Drs J. A. van den Boogert, Dr D. G. G. van Ringelestein, D. E. Nieborg en de directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst of zijn plaatsvervanger. Commissie tot wering van schoolverzuim. Zie het verslag van het lager onderwijs. Commissie van advies voor het Museum voor het onderwijs: Prof. Dr D. H. Wester, voorzitter; Mr J. Velders, secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, Mr F. A. Janssen van Raay, W. Steinbuch, A. M. Polderman en Dr J. N. van den Ende, leden. Commissie van toezicht en advies voor de Gemeen telijke school- en kindertuinen: Mr J. Velders, voor zitter D. E. Nieborg, plv. voorzitter; C. W. van Leeu wen. secretaris; S. G. A. Doorenbos, Ir J. M. Riemens, N. L. J. Vroomans en mevr. A. C. Klooster, leden. Ouderraad (openbaar onderwijs). Zie het verslag omtrent het lager onderwijs. Commissie voor de verdeling van schoolruimte: E. H. Bos, voorzitter; H. F. B. Heijtveldt, secretaris; D. E. Nieborg, Dr D. G. G. van Ringelestein, F. J. Schijf en A. G. Nieuwkerk, leden. Studiecommissie voor het opstellen van maatstaven ter beoordeling van het prestatievermogen op het gebied van de lichamelijke opvoeding van de leer lingen der openbare scholen (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 6 Juli 1953): Drs K. Rijsdorp, lid-voorzitter; J. P. C. Braamzeel, mej. W. van Dam, mej. M. J. Hacquebart, A. A. Leeuwenhoek, P. M. Verbeek en mej. Th. F. W. de Chavonnes Vrugt; mej. A. A. Goerin, secretaresse. Plaatselijke Commissie van toezicht op het middel baar onderwijs: J. B. Reichardt, voorzitter; Dr C. van den Berg en Mr G. W. A. de Veer, beide plv. voor zitter; R. Bos, mej. F. ten Cate, H. W. J. Dekker, K. Dijk, Mr B. A. Drooglever Fortuyn, Mr A. J. Hagen, mevr. B. J. A. de Kanter-Van Hettinga Tromp, mevr. W. P. A. Teitsma-Valstar, Mr A. F. Schepel, mevr. T. J. Tinbergen-De Wit, Mr Jac. G. Wittkampf en J. P. Zaayer, leden; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, secre taresse. Commissie van toezicht op het schoolzwemonder- richt: Drs K. Rijsdorp, voorzitter; C. J. Driesscher, D. E. Nieborg, P. S. Duinker, mej. L. L. Marselis en A. Sijbesma, leden. Commissie van advies inzake het verlenen van bij dragen uit de Gemeentekas aan bijzondere kleuter scholen: mej. T. Langeraap, voorzitster; F. D. Zwa gers, secretaris; Mr J. Vollaers, A. Sijbesma en A. Verduyn, leden. Onderwijscommissie voor veilig verkeer: Drs K. Rijsdorp, voorzitter; A. W. F. Sprink, secretaris; G. de Haas, J. P. Blom, A. Th. van der Wart, Dr J. W. B. van der Stigchel, mej. J. H. van Wijk, Jhr Mr K. D. J. van Haeften, J. van der Poel, J. H. Klijzing, Mr J. F. E. Hopman en W. Boer, leden. Commissie van advies voor eerste aanschaffing leer middelen ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs: Dr D. G. G. van Ringelestein, voor zitter; D. van Raalten, secretaris;^ P. S. Duinker, A. Verduyn en H. J. Osse, leden. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voorbereidend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de eerste klassen van de lycea en de hogere burgerscholen: Dr J. N. van den Ende, voorzitter; voor de tweede en hogere klassen van de hogere burgerscholen: J. Mulder, voor zitter; voor de gemeentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus: A. van der Wijden, voorzitter. Commissie voor de feugdconcerten voor leerlingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs: Dr M. Crevel, voor zitter; J. P. Doedens, J. P. A. Koelink en Ir N. C. F. Perquin, leden. Commissie tot voorbereiding van schoolopvoeringen voor leerlingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs: A. Bartels, voorzitter; Dr J. van Gelder, secretaris; G. J. de Voogd, penningmeester. Commissie voor het Paedagogisch Centrum. Deze commissie werd bij besluit van B. en W. van 16 Juli 1953 opgeheven. Tot die datum was zij als volgt samengesteld: Mr J. Velders, voorzitter; Mr G. J. van Herden, secretaris; de voorzitter van de Gemeente lijke inspectie van het onderwijs; L van Wier, A. E. Donia, I. M. Hoste, Dr R. Lagas, Prof. Dr J. P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 19