I i t t 16 V -4- ’it' s s 1 s -X li w I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF o g 2 2 S o 2 o MMM 000 000'I X 8 o o o S o 2 3 o <E CO lO m CM m 8 8 8 8 CM CM 8 s CD o -e o 2 S o 17 8 o 2 o o 2 o 8 o HMM 000 000 i x 8 8 8 8 0001K SM3N0MNI M3 N OMNI H3d MM>i 2 CM 2 CM 2 in 8 CM O CM 2 CM 2 ■-C 2 CM O <o o CM 2 CM 2 in o m o in 8 CM 2 CM C CM o CM O CM O ID O CM 2 CO o co o co 8 u> o H3N0MNI H3d MMX 0001 x SM3N0MNI o a> o k -r -A 4- d o 5 3 I in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 208