1 Onder het vermelde aantal ziektegevallen en ziekte dagen zijn begrepen 128 (161) ongevallen, omvatten de in totaal 1380 (1765) verzuimdagen. De Veiligheidscommissie heeft in 1953 geen ver gaderingen gehouden. Het aantal vaste ambtenaren bedroeg op 31 Decem ber 1953: 77 (79). In tijdelijke dienst waren op ge noemde datum 0 (1) ambtenaar volgens artikel 6a, 4 (3) ambtenaren volgens art. 6b en 1 (1) ambtenaar volgens art. 6c van het Ambtenarenreglement. Op 31 December 1953 waren in vaste dienst 410 GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Ziekte. Het volgende staatje geeft een overzicht van het ziekteverzuim van het personeel over het jaar 1953. De Ambtenaren- en Werklieden-dienstcommissie heeft in 1953 tweemaal vergaderd. De commissie voor bedrijfsefficiency kwam in 1953 éénmaal bijeen. Als gevolg van de overstromingsramp, welke ons land in de nacht van 31 Januari op 1 Februari trof werd ook boulevard en omgeving ernstig beschadigd. De daaruit voortvloeiende schoonmaakwerkzaamhe- den e.d. werden door de Dienst uitgevoerd. Bij de hulpverlening van de Gemeente aan de door de watersnood getroffen gebieden werd ook de Dienst betrokken. Voor de gemeente Vlissingen werd gedu- De nettokosten voor de Gemeente wegens zieken geld hebben bedragen 139.505,12 129.406,67). (407) werklieden en in tijdelijke dienst 25 (43) werk lieden. Ultimo December waren derhalve in totaal 446 (450) werklieden (vaste en tijdelijke) aan de Dienst verbonden. Bovendien waren in de Werkplaatsen nog 8 (10) jongmaatjes te werk gesteld. Voor het schoon houden van de diverse gebouwen en posthuizen wa ren gedurende enige uren per dag 3 (3) werkvrouwen in vaste dienst. Ter aanvulling van het tekort aan personeel en wegens ziekte, verlof, rusturen, seizoenarbeid e.d. waren over het gehele jaar gerekend gemiddeld 84 (60) werklieden, alsmede 2 (2) werkvrouwen in losse dienst. De Commissie van Bijstand bestond aan het eind van het jaar uit de Wethouder voor Economische Za ken Mr J. van Aartsen, voorzitter, en de leden mevrouw A. C. Mayer-Landman, mejuffrouw Mr J. J. T. ten Broecke Hoekstra, F. H. M. Lem, P. J. de Mos. Secretaris der Commissie is Mr M. Blei Weissmann, Referendaris ter Gemeentesecretarie. BIJLAGE 17 het personeel in 1953. Categorie Gehele personeel Ongevallen. Ambtenaren Werklieden in vaste en tijdelijke dienst Losse werklieden Werkvrouwen Veiligheidscommissie. O De tussen haakjes geplaatste cijfers in dit verslag hebben betrekking op het dienstjaar 1952. Personeel. 627 (622) 84 454 84 5 879 (871) 68 683 123 5 Dienstcommissie. Bedrijfsefficiency. 18 451 (17 339) 2 460 14 748 1 080 163 Gemiddeld aantal ziektedagen per ziektegeval. 20,99 (19,91) 36,18 21,59 8,78 32,60 Gemiddeld aantal ziektedagen per persoon. 29,43 (27,88) 29,29 32,48 12,86 32,60 Gemiddeld aantal ziekte gevallen per persoon. 9,39 10,41 4,12 10,04 9,43 (8,88) Algemene beschouwingen. 1,40 (1,40) 0,81 1,50 1,46 1,00 Ziekengeld. Gemiddeld aantal in dienst in 1953. Ziektecijfer (aantal verzuim dagen op 100 arbeids dagen). Totaal aantal ziektedagen. Ziekteverzuim van Commissie van Bijstand. I Aantal ziek- meldingen in 1953, welke tot verzuim aanleiding hebben gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 209