-1 13 Commissie voor het gezamenlijk zingen door leer- i lingen van openbare en bijzondere scholen: Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; mej. T. Langeraap, wnd. voorzitter; J. W. Bertels, Dr M. van Crevel, H. F. Feenstra, G. Francois, R. A. van Pelt, A. van Raamsdonk, J. Ydens, F. S. Dieleman, J. Smit, leden; F. C. de Joode, secretaris. Commissie Haagse Jeugd-Actie”: Ds D. Veld kamp, voorzitter; rector G. J. M. ten Have, wnd. voorzitter; Ds J. C. J. Kuiper, Ds G. van Leeuwen, mej. J. M. Smelik, J. C. Palm, Mr J. Velders, Mr H. J. van de Poel, mej. Mr M. H. Walhain, leden; A. B. Thape, secretaris. Commissie voor de Scholenbouw: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecre tarie, voorzitter; Ir M. Valkenburg, Ir J. P. van der Ploeg, J. C. Herpel, Ir A. S. L. Rondel, Ir J. E. Willemsen, Ir F. van der Sluijs en P. S. Duinker, leden; Drs W. J. de Blaey, secretaris. Commissie van advies omtrent aan nieuw te bou ten scholen te stellen détaileisen: P. S. Duinker, lid- voorzitter; mevr. E. van den BoschDe Jongh, Dr J. C. Streng, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, J. C. Herpel, D. van Raalten en A. C. van Zwieten, leden. Haagse Coördinatiecommissie voor opvoedings moeilijkheden: Dr A. F. W. van Meurs, Dr H. Nieu wenhuis, Dr J. C. Streng, Dr D. Wiersma en Dr N. Speyer, leden; mevr. H. M. Prins, secretaresse. Commissie van Overleg van de verschillende rich tingen van het Onderwijs: de Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken, voorzitter; de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie ’s-Gravenhage; Jhr Mr P. J. W. de Brauw, Mr J. G. M. Broekman, Mr A. Evenhuis, J. J. Klomp, Mr K. Groen en Mr J. Vel ders, leden. Commissie voor de nazorg buitengewoon lager on derwijs: mej. T. Langeraap, voorzitster; Dr H. Nieu wenhuis, secretaris; G. H. van Dijk, W. Helder, H. J. Jacobs, J. Netten, Dr D. Wiersma, P. G. Woltman, Dr F. Hogewind en Drs K. Rijsdorp, leden. Commissie voor het avondnijverheidsonderwijs: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; mej. A. G. Alberts, i P. S. Duinker, J. C. Koop, J. Netten, S. H. Posthuma I en C. W. Luwema, leden; Dr H. Nieuwenhuis, lid- secretaris. Commissie tot onderzoek van moeilijkheden, welke kunnen voortvloeien uit een mogelijk tekort aan per- 1 soneel bij de openbare lagere scholen: mej. T. i Langeraap, lid-voorzitster; B. Swanenburg, I. M. Hoste, D. A. P. Tieleman, W. Boer, Drs K. Rijsdorp I en J. Netten, leden; W. A. van Kesteren, lid-secretaris. Commissie van advies, bedoeld in Hoofdstuk II I van het Pensioenreglement Bijzondere Kleuterscholen: Mr J. Velders, lid-voorzitter; D. de Boer Hzn, plv. i lid-voorzitter; mej. L. van den Burg, mej. W. Th. I Müller, Mr I. van Woerden, D. de Boer en mej. L. L. 1 Marselis, leden; mevr. C. Drees-Heut, mej. J. M. van Wely, mej. J. M. van Kuijk, mej. B. Mellema, mej. T. Langeraap en H. J. Osse, plaatsvervangende leden; C. de Mooij, secretaris; L. E. J. Sikkema, plaats vervangend secretaris. Commissie van onderzoek omtrent de geschiktheid van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres bij het openbaar voorbereidend onderwijs (kleuter onderwijs): mej. T. Langeraap, lid-voorzitster, mej. W. J. Baumans, mej. H. Buddingh, mej. L. C. H. Gisolf en mej. M. M. Mica, leden; A. E. Dekkers, secretaris. Commissie tot onderzoek van sollicitanten voor onderwijzer)es) bij het openbaar lager en voortgezet lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voorzitter; mej. T. Langeraap, plv. lid-voorzitster en Dr D. G. G. van Ringelestein, plv. lid-voorzitter; H. Bezemer, J. C. Hertog, Drs G. J. J. van Ringelestein, C. Eegdeman, I. M. Hoste, H. van Leeuwen, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, H. van der Zee en H. A. van der Giezen, leden; H. Aaldriks, secretaris. Commissie onderzoek sollicitanten voor onderwij zeres) bij het openbaar uitgebreid lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voorzitter; mej. T. Langeraap, plv. lid-voorzitster en Dr D. G. G. van Ringelestein, plv. lid-voorzitter; mej. A. G. Alberts, A. van Dam, D. A. S. Oortman, G. A. van der Ree, A. E. Donia en J. Visser, leden; H. Aaldriks, secretaris. Commissie van onderzoek naar de geschiktheid van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzer(es) bij het openbaar buitengewoon lager onderwijs: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; Dr D. G. G. van Ringe lestein en Drs K. Rijsdorp, plaatsvervangende leden voorzitter; mej. E. Ubas, G. J. Jacobs, J. J. Wagner, mej. A. J. Hogeveen, F. W. Krens, G. J. Borgers en J. A. Meyer, leden. Plaatselijk Schoolmelk-Comité ’s-Gravenhage: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; Dr J. C. Streng, J. Rensen, A. B. Thape, Mr I. van Woerden, N. L. J. Vroomans, A. Sijbesma, Dr D. G. G. van Ringelestein en mevr. A. van Rossen-Gerritsen, leden; D. Hoekstra en W. Greve, plv. leden; G. van den Beukel, lid-secretaris. Plaatselijke commissie voor sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werk lozenzorg en Personeelsvoorziening, lid-voorzitter; J. Ph. H. Pleines (F. A. J. Albers, plv. lid), vertegen woordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en H. Neuteboom (L. A. Mooy, plv. lid), vertegenwoor diger van het Ministerie van Economische Zaken, leden; A. H. Statema, secretaris en J. A. Borman, plv. secretaris. Plaatselijke Contact-Commissie: R. P. Baas, lid- voorzitter; M. W. van Daalen, plv. lid-voorzitter; J. P. van den Dop en F. M. Steinmetz, leden; D. C. van Borselen en A. A. Nicolaï, plaatsvervangende leden; P. van den Abeelen, secretaris; A. Kruikemeier, plv. secretaris. I M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 20