17 (3 869) duinwater ver- 1,5 1,3 7,- 4,8 6,9 3,- 2,7 4,- Onderstaande tabellen geven een vergelijkend over zicht van de over 1953 en 1952 ingezamelde en aan gevoerde afvalstoffen. 1 307 Het aantal aangebrachte papierkorven bleef nage noeg ongewijzigd. Oud papier Metalen. I. Etensblikken II. Andere metalen Lompen. Jute en alle textiel Glas. I. Flessen en potten II. Gebroken glas Beenderen Brandbaar afval, niet hierboven genoemd Onbrandbaar afval, niet hierboven genoemd (stenen, enz.) Het aantal geplaatste tonnen ten behoeve van wo ningen, woonwagens e.d. waar de faecaliënafvoer door middel van het tonnenstelsel plaats heeft, bedroeg op 31 December 47 (46). Het aantal op verzoek van be langhebbenden tijdelijk geplaatste privaattonnen was op laatstvermelde datum 201 (154). 310 430 32 379 I 2 895 I Op het einde van het jaar 1953 waren in gebruik 09 086 (204 123) vuilnisemmers van 33 liter en 672 (1506) vuilnisemmers van 80 liter inhoud. 20,7 Geledigd werden 215 (214) beerputten en 208 (116) bedrijfsputten. De hoeveelheid verwijderde afvalstoffen uit deze putten bedroeg 1217 (1095) m3. Bovendien werden 18 (23) ondergelopen kelders leeggezogen. Het aantal in de Gemeente geplaatste urinoirs be droeg 127. Met uitzondering van de particuliere terreinen, welke voor rekening van derden worden schoonge- houden, bedroeg het totale oppervlak der straten en wegen, dat dagelijks moest worden behandeld aan het einde des jaars 9 291 257 m2. In 1953 werden geen nieuwe ondergrondse zand- bergplaatsen gemaakt. Huisvuil Veegvuil Rioolmodder Aangevoerd door particulieren Railvuil Rederijafval Oud ijzer Brandgoed Slakken van de verbrandingsoven Faecaliën, carbid enz. Totaal In 1953 is van 2 tot 10 Januari sneeuwval van enige betekenis voorgekomen. Ter bestrijding werd 470 m3 zand en 38 400 kg zout gebruikt. Aan lonen ook voor werkzaamheden ten behoeve van het be strijden van de gladheid van het wegdek werd be taald 45 851,06 20 209,05) waarin de kosten van het vullen, ledigen en wegnemen van zandkisten zijn begrepen. Voor het eerst wordt in dit verslag een overzicht opgenomen van de resultaten van een elk kwartaal op uitgebreide schaal gemaakte analyse van het aan geboden huisvuil. Deze analyse, waarvan de grondslagen door de heer Dawes (Engeland) zijn aangegeven en die in het rapport van de Commissie voor reinigingsaangelegen- heden uit de O.E.E.C. x) zijn gepubliceerd, gaf voor de Gemeente over de jaren 1951 t./m. 1953 de hier onder vermelde gemiddelde uitkomsten in procenten. Hiervoor werd 723 m3 bruikt. Fijn vuil (onder 5/18" of tot 8 mm) Kleine sintelsj Grote sintelsI Plantaardig en ander rottend mat. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. In m3. Aard van de afvalstoffen. 1953. 1952. 1953 1951 1952 1,9 Tonnenstelsel. 100 100 100 3 Huisvuil. 1 643 455 023 425 290 I 333 431 36 511 3 041 12 123 3 330 1 392 1 364 60 881 1 145 1 095 1 017 1 721 133 545 95 914 14 749 4 258 4 916 4 366 1 252 216 5 136 889 1 152 132 743 96 200 13 847 4 054 21,8 24,2 4 756 4 916 1 264 265 5400 Papierkorven. 31,9 5,8 2,6 0,8 2,- 0,5 22,2 20,4 33,4 7,5 2,3 0,8 1,7 0,2 29,3 6,5 2,3 0,2 2,1 0,8 10 937 3 512 1 406 1 784 59 707 1) O.E.E.C. Organization for European Economie Cooperation 26,9 Ledigen van beerputten enz. Urinoirs. Oppervlakte der straten en wegen. Bergplaatsen voor zand en kiezel. Sneeuwruimen. Analyse van het huisvuil. In tonnen. 1953. 1952. Spoelen van asphaltstraten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 211