17 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Lasten: Lasten: Minder uitgegeven dan geraamd 177.795,30 Baten: 5 Art. I Baten: Lager Hoger Hoger Lager Hieronder worden de meest belangrijke verschillen tussen uitkomsten en gewijzigde ramingen in het kort toegelicht. vn. 3.707.600,en bij Raadsbesluit dd. 1 Maart 1954 nader vastgesteld op 3.697.600, Uit onderstaand overzicht blijkt, welke van de ramingen afwijkende uitkomsten tot voomoemd gun stig verschil hebben bijgedragen. De vergoeding door de Gemeente over het dienst jaar 1953 betaald voor de uitvoering van de dienst bedroeg 3.519.804,70. Dit bedrag bleef 177.795,30 beneden het ter zake geraamde bedrag, oorspronkelijk bedragende v. Art. I. Terwijl bij de wijziging van de oorspronke lijke begroting hierop wel was gerekend, zijn voor de sneeuwruiming aan het eind van het jaar geen kosten van betekenis gemaakt. Voornamelijk hierdoor waren de uitkomsten van dit artikel lager. Art. IX. Op alle sub-artikelen werd minder uitge geven. De meest gunstige afwijking (rond 8.000, beneden de raming) was een gevolg van de omstan digheid, dat bepaalde werken niet of slechts gedeel telijk werden uitgevoerd. Art. XI. Zowel de uitgaven voor kapitaalrenten als voor kasgeldrente bleven aanzienlijk beneden de raming. Het geïnvesteerde kapitaal bleef door ver traagde uitbreiding rond 700.000,beneden het bedrag bij de raming aangenomen, terwijl de kasgeld rente gunstig werd beinvloed door een geringe be hoefte aan kasgeld en verlaging van het rente per centage. I van de betreffende uitgaafposten mede, omdat deze lager werden belast door andere oorzaken. Art. VII. De onder dit artikel verantwoorde in komsten zijn gunstig beinvloed door de hogere op brengsten van verkochte oude materialen. Art. VI. Inzake het beschikbaar stellen van ver voermiddelen voor de Geneeskundige en Gezond heidsdienst werd rond 10.300,meer ontvangen. Voornamelijk hieraan is de gunstige uitkomst van dit artikel te danken. De tegen deze hogere ontvangsten taande hogere uitgaven brachten geen overschrijding 46.172,24 50,— - 46.122,24 131.868,55 195,49 - 131.673,06 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST Afwijkingen van de raming. Afwijkingen van de raming. LASTEN. BATEN. Art. Hoger. Lager. Lager. Hoger. ƒ31.782,75 I. 2.593,20 III. II. 191,98 4.022,64 3,51 III. 3.329,41 43,02 VII. IV. 4.494,22 V. 50,— VI. ƒ131.868,55 50,— ƒ46.172,24 195,49 Toelichting. IX. X. I. II. IV. VI. 12.373,08 17.739,11 2,305,31 1.169,61 VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 159,93 Straatreiniging, besproeiing enz. Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Afvoeren der opgehaalde stoffen Rattenbestrijding Buitengewone diensten voor gemeenteinstellingen enz. Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepöts Tractiekosten Onderhoudskosten Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten 388,66 4.444,21 24.378,07 8.000,38 47.803,03 8.345,89 66,70 Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreini ging enz Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen4.601,57 Vergoeding wegens het verwis- selen van privaattonnen en I ledigen van beerputten Inkomsten ten bate van de vuil afvoer Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding Vergoeding wegens het verrich ten van buitengewone diensten voor gemeenteinstellingen e.d. Diverse baten 17.739,11 Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 213