r 18 a. Ambtenaren: 30 (30) 2(1) 2(3) 34 (34) 576 522) 7 721 (8 429) Gehele personeel Gehele personeel. 79 99) 468 757) 68 (90) 58(64) 492 (466) 8,1 (11,8)0,95 (1,62)0,16 (0,21) 0,32 (0,52) 1 Ambtenaren Werklieden Ambtenaren Werklieden GEMEENTEPLANTSOENEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. 3.868,61 5.636,82). De te betalen premie is dus 11.979,10 8.538,10) hoger dan de uitkeringen van de Rijksverzekeringsbank. drijfsvereniging voor Overheidsdiensten bedroegen in het afgelopen jaar 13.249,85 7.817,35). Deze uitkeringen zijn dus ƒ1.951,85 hoger 807,43 hoger) dan de door de Gemeenteplantsoenen te betalen premie. Technische dienst Administra tieve dienst II. ORGANISATIE. De organisatie onderging geen wijziging. 33 (31) 30 (29) Aan premie ingevolge de Ongevallenwet was over 1953 verschuldigd 15.847,71 14.174,92). Aan uitkeringen tijdens de ongevallen werd in 1953 van de Rijksverzekeringsbank ontvangen een bedrag van III. PERSONEEL. Het personeel was op 31 December 1953 als volgt samengesteld: 8 297 (8 951) l Aan premie ingevolge de Ziektewet was over 1953 verschuldigd 14.489,40 8.986,33). Het verhaal heeft bedragen 3.191,40 1.976,41). Te betalen door Gemeenteplantsoenen 11.298,7.009,92). De uitkeringen van de Raad van Arbeid en Be- b. Werklieden 238 (222) 58 (77) 88 (66) 384 (365) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de ge tallen aan voor het dienstjaar 1952. Van de ambtenaren waren gedetacheerd: één boek houder C in algemene dienst der gemeente en één boekhouder C bij de Gemeentelijke Credietbank. In militaire dienst waren op 31 December 1953: 5 jongmaatjes-plantsoenwerker en 1 jongmaatje-maga- zijnknecht. In de loop van het verslagjaar werden in totaal 1 187 (817) werkdagen buitengewoon verlof verstrekt, waarvan 129 (124) aan ambtenaren en 1 058 (693) aan werklieden. Gedurende het verslagjaar was het verzuim tenge volge van ziekte en ongeval als volgt: ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. De Dienst der Gemeenteplantsoenen werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het beheer van de Plaat selijke Werken en Eigendommen. Het voorzitterschap van deze Commissie werd be kleed door de heer Ir L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw en Volkshuisvesting, voorzover het be trof de vraagstukken nopens de wederopbouw; voor de overige vraagstukken werd de Commissie voor gezeten door de heer Drs C. A. A. van Luttervelt, Wethouder van Openbare Werken, die met ingang van 21 Januari 1953 werd vervangen door de heer D. W. Dettmeijer. BIJLAGE het personeel over het jaar 1953. Categorie. 297 (277) 496 (486) 492 (466) 16,73 (18,4) 16,86 (19,2) 5,75 (,615) 1,01 (1,04) het dienstjaar 1952). Categorie. 16 (30 0,48 (0,43) 0,45 (0,04) Aantal getroffenen. 33 37) 264 (240) 3(3) 65 (87) 52 57) 444 (429) Aantal ongeval- meldingen, welke tot verzuim aanleiding gaven. Totaal aantal ziektedagen. 2( 1) 56 (63) 66 69) 426 (397) Gemiddeld I aantal personeel in dienst over 1953. 66 69) 426 (397) 11,08 9,2) 17,39 (19,6) 0,15 (0,14) 7,8 (11,5) 1,02 (1,83)0,18 (0,24) 0,35 (0,58) 8,7 7,6) 18,12(21,2) Gemiddeld aantal ziektegevallen per man. 0,79 (0,83) 1,04(1,09) 2,79 (2,52) 6,25 (6,75) Aantal ziek meldingen. 3( 3) 76 96) Gemiddeld aantal ongevallen per man. Ziektecijfer (per 100 arbeidsdagen).») Gemiddeld aantal ziektedagen per ziektegeval. Gemiddeld aantal ver zuimdagen per ongeval. Gemiddeld aantal ziektedagen per man. Totoal. Tyd. Arb.overeenk. 3(2) -(— Vast. Gemiddeld aantal personeel in dienst over j 1953. Ongevallen cijfer (per 100 arbeids dagen). 1) Gemiddeld aantal onge- val-verzuim per man. Totaal aantal ver- zuimdagen. j 32 30) 436 727) A. Overzicht van het ziekteverzuim van (De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de desbetreffende getallen aan voor 1) Aantal arbeidsdagen per jaarambtenaren 20 663: werklieden 123 631. B. Overzicht van Aantal ongeval- meldingen. i Aantal ziekgemeldc i personen. De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het dienstjaar 1952. i) Aantal arbeidsdagen per jaar van de ambtenaren20663. werklieden: 123631. het verzuim wegens ongevallen over het jaar 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 219