14 Bevorderingscommissie: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; de Gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeente secretarie, de directeur van de Gemeentelijke Accoun tantsdienst, leden; de directeuren van Bouw- en Wo ningtoezicht, van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf en van de Gemeenteapotheek, leden-vertegen- woordigers van het Instituut van directeuren van Gemeentelijke Diensten en Bedrijven; de hoofdadmi nistrateur van de Gemeentelijke Woningdienst en de administrateur van het Gemeentelijk Grondbedrijf, leden-vertegenwoordigers van de vereniging van admi nistrateurs van Bedrijven der gemeente ’s-Gravenhage; P. Siep en L. van der Weide, leden-vertegenwoordi gers van de organisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg; H. J. J. Witteman, adjunct-referendaris ter Gemeentesecretarie, secretaris. Bestuur van de Stichting Sociaal Voorzieningsfonds: Mr J. A. Zandee, lid-voorzitter; J. Vlieger, plv. voor zitter; C. Guyt, J. C. C. Gerrebrands en P. J. Hen driks, leden. Commissie van advies inzake het verlenen van tegemoetkomingen in studiekosten aan het Gemeente- personeel (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 16 Mei 1953): de Gemeentesecretaris, lid-voorzitter; het hoofd van de afdeling Personeelszaken der Ge meentesecretarie. de directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, de directrice van het Gemeente lijk Bureau voor Beroepskeuze en H. Berends, leden; E. J. Chr. van den Berg, lid-secretaris. Adviescommissie Motorvervoer Gemeentepersoneel (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 29 Juni 1953): de Wethouder van Economische Zaken, lid-voorzitter; het hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie, de directeuren van de Gemeen telijke Reinigingsdienst, van de Gemeentelijke Ac countantsdienst en van Gemeentewerken, leden; D. P. Lindhout, secretaris. Commissie van advies met betrekking tot aange legenheden van rechtsherstel: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; W. F. Wijthoff, P. de Graaff, Mr W. Nieuwhoff Jr, W. Brusse, W. D. Lelie veld en A. A. Basoski. leden; Mr J. Velders, lid- secretaris. Commissie van advies, bedoeld in artikel 7 van het Mindervaliden-reglement 1932: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken der gemeente 's-Gravenhage, lid-voorzitter; leden: H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Credietbank, P. van Rijn, directeur van het Openbaar Slachthuis, H. Berends en P. Siep; plaatsvervangende leden zijn: Ir K. Dees, directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, S. G. A. Doorenbos, directeur van Gemeenteplantsoenen; A. J. Klarenberg en J. Vlieger; secretaris: H. J. J. Witteman, adjunct-referendaris ter Gemeentesecretarie. Coördinatiecommissie voor Ziekenhuisbouw voor ’s-Gravenhage en omgeving: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken der gemeente ’s-Gravenhage, lid-voorzitter; leden: voor het Staats toezicht op de Volksgezondheid A. in ’t Veld, arts, geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Zuid-Holland; voor de gemeente ’s-Gravenhage Jhr P. H. Verspyck, arts, geneesheer-directeur der Ge meenteziekenhuizen; J. A. Putto, arts, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst; Dr Ir F. Bakker Schut, hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling; voor de gemeente Voorburg Mr L. A. J. M. Jonkergouw, Wethouder van Openbare „Plaatselijke Revisie- en Contactinstantie”: R. P. Baas, lid-voorzitter; M. W. van Daalen, plv. lid-voor zitter; J. P. van den Dop, F. M. Steinmetz, A. J. van Hagen, M. J. Rotteveel, J. H. Krooshof, leden; D. C. van Borselen, A. A. Nicolai, H. J. Jurgens, F. van der Ham en M. D. Stafleu, plaatsvervangende leden; P. van den Abeelen, secretaris; A. Kruikemeier, plaatsvervangend secretaris. Commissie van advies inzake het afgeven van be wijzen van goed gedrag aan personen, die een of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zoveel die bewijzen moeten strekken voor plaat sing in Gemeentedienst: Mr L. B. J. Vermeulen, voor zitter; Mr A. Ikman vanBurck en Ds P. Nomes, leden. Commissie Zedelijk Gedrag (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Gemeente dienst): Mr L. B. J. Vermeulen, oud-advocaat-generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, lid-voorzitter; Mr M. A. van Rijn van Alkemade, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, lid-plv. voorzitter; leden: Ir A. J. Gurck, directeur der Duinwaterleiding (plv. lid: Ir E. H. Berkhuijsen, directeur van het Gemeen telijk Gasbedrijf), J. G. W. Bolomey, directeur van Gemeentewerken (plv. lid Ir H. F. A. Roodenburg, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf), H. Berends van de Haagse afdeling van de Algemene Bond van Ambtenaren, vertegenwoordiger van de ge organiseerde werknemers (plv. lid: P. Siep, hoofd bestuurder van de Katholieke Bond van Overheids personeel), F. M. Steinmetz, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage (plv. lid: A. A. Nicolaï, ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeids bureau te ’s-Gravenhage), Mr Dr A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burger lijke Stand der Gemeentesecretarie (plv. lid J. H. van Engelen, plv. hoofd van de afdeling Bevolking, Ver kiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecreta rie), Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecretarie (plv. lid Mr J. A. Zandee, plv. hoofd van de afdeling Personeels zaken der Gemeentesecretarie) en mej. R. L. van Voorthuijsen (plv. lid mej. J. M. Smelik); secretaris: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (plv. secretaris: H. Statema van voornoemd Bureau).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 21