1 i 18 1 a. b. d. e. f- g- h. niet ongunstig geweest voor het welslagen der cultu res. Het najaar was ongewoon zacht. 2 J V. TERREINEN. De terreinen, welke bij de Dienst in gebruik zijn, waren: o. P- i. j- k. l. m. n. q- Volontairs. Op 31 December 1953 waren 8 (3) volontairs bij de Gemeenteplantsoenen werkzaam. In de loop van dit verslagjaar zijn 10 (10) volontairs in dienst ge komen; 5 (10) volontairs verlieten de dienst. Aan deze personen werd een vergoeding verstrekt, welke voor ieder afzonderlijk werd bepaald, echter met een maximum van 60,per maand of 15,per week. I Bloemisterij. Evenals in het voorafgaande jaar werden ook in 1953 grote hoeveelheden voorjaars- en zomerbloem- planten afgeleverd. De versiering van de stad gedu rende de bloemenweek maakte het noodzakelijk de productie van de bloemisterij op te voeren. Voorzover de eigen productie ontoereikend was, werd aanvul lend plantenmateriaal van elders aangekocht. IV. WERKVERSCHAFFING EN WERK VERRUIMING. De bewakingsdiensten op de pleinen en de plant- soenterreinen werden in 1953 grotendeels verricht door armlastigen en minder-validen. Ook werd bij wijze van werkverschaffing een aan tal minder-validen in het bedrijf geplaatst. De door hen verrichte werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verwijderen van papier uit de plantsoenen, het schillen van palen en het hakken van hout. Verder waren op 31 December 1953 nog bij de Dienst tewerkgesteld: 12 (17) zenuwpatiënten (’s-Gravenhaagse Vereniging Dr Schroeder van der Kolk); 4 (6) t.b.c.-patiënten. In het kader van de Gemeentelijke Sociale Werk- voorzieningsregeling voor handarbeiders werden in 1953 de volgende objecten uitgevoerd of begonnen: beplanting langs de trambaan van lijn 11 Zuilingstraat; opknappen bouwputten in Moerwijk en Morgenstond; herstelwerkzaamheden in Overvoorde; onderhoud en herstel Bosjes van Poot; onderhoud en herstel Bosjes van Financiën; onderhoud en herstel Meer en Bos; onderhoud en herstel Bosjes van Pex; schoonhouden bouwputten Zorgvliet; onderhoud en herstel Scheveningse Bosjes; onderhoud en herstel Nieuwe Scheveningse Bosjes; onderhoud en herstel Oostduinpark; aanleg beplantingsstrook Hoek-van-Hollandlaan; schoonhouden bouwputten Sportlaan-Duinlaan; schoonhouden bouwputten Kijkduin; herstel rijwielpad Kijkduin; herstelwerkzaamheden Tapijtweg; herstelwerkzaamheden puinstort Zwarte Pad; herstelwerkzaamheden St.-Hubertuspark herstelwerkzaamheden Vreugd en Rust; herstelwerkzaamheden Bosjes van Zanen; herstelwerkzaamheden-Laan Copes-van-Cattenburch (voormalig terrein Octrooiraad); herstelwerkzaamheden-Laan Copes-van-Cattenburch Marinekazerne. VII. KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. Kwekerijen. De weersomstandigheden zijn in het verslagjaar het terrein gelegen aan de Kwekerijweg, omvat tende, de boomkwekerij, de bloemisterij en het terrein ten behoeve van drie dienstwoningen; het terrein, gelegen aan de Morsestraat met dienstgebouw; het terrein gelegen aan de Scheveningseweg hoek Timorstraat met dienstgebouwen; het terrein gelegen aan de Laan-van-Poot met dienstgebouwen; het terrein gelegen in het Zuiderpark, omvattende de boomkwekerij en het terrein t.b.v. de dienst gebouwen; het terrein gelegen aan de Kijkduinsestraat voor de boomkwekerij; het terrein gelegen aan de Appelstraat voor de boomkwekerij; het terrein aan de Gaslaan t.b.v. de dienstgebou wen met bijbehorende werven; het terrein aan de Gaslaan voor de werkplaatsen; het terrein aan de Laakweg voor het posthuis; het terrein aan de Kon.-Sophiestraat voor het posthuis; het terrein in park Westhoff voor het posthuis; het terrein in park Ockenburgh voor het posthuis; het terrein in park Vreugd en Rust te Voorburg voor het posthuis; het terrein in park Marlot voor dienstgebouwen; het terrein in het Westduinpark nabij de De-Sav.- Lohmanlaan voor het dienstgebouw; het terrein aan de Neuhuyskade voor het posthuis; het terrein in park Arendsdorp voor het posthuis; B. De schaftlokalen en overige dienstgebouwen. Het onderhoud vond op de normale wijze plaats. Voor de verwarming van de centrale werkplaatsen werd een luchtverwarmingsinstallatie aangeschaft. VI. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. A. Het administratiegebouw aan de Gaslaan 161. Het onderhoud vond op de normale wijze plaats. Kleine reparaties werden in eigen beheer uitgevoerd. Voor de verwarming van het cantinegebouw werden petroleumvergassers aangeschaft. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 220