18 3 In het aan de Oostduinlaan grenzende gedeelte van het park Arensdorp werden de vijvers, welke in de oorlog in het ongerede waren geraakt, weer in orde gebracht. De belangstelling van het publiek voor de bloemen tuin in het Westbroekpark neemt nog steeds toe. Een gedeelte van de bloementuin werd door de afdeling Openbare Verlichting van het G.E.B. gedurende de In G.S.W.-verband werd in het park Vreugd en Rust te Voorburg een aantal heestervakken gespit en opnieuw beplant. Een bij de Montessorischool ge legen kleine vijver, welke geen waarde meer had voor recreatie en verfraaiing van het park, werd gedempt. Het door de demping verkregen terrein zal in het voorjaar van 1954 met gras worden bezaaid. Het in het park liggende eiland werd geheel beplant met rhododendrons en azalea’s. De beschoeiing van het park langs de Vliet werd door de Provinciale Waterstaat geheel vernieuwd. In aansluiting op deze werkzaamheden werd het langs de oever lopende wandelpad verbeterd. Het versleten brugje werd vervangen door een dam met duiker. dering voor de wijze waarop het personeel de nood zakelijke werkzaamheden heeft verricht, is hier zeker op zijn plaats. Bijzondere gebeurtenissen hebben zich bij het nor male onderhoud der openbare beplantingen gedurende het verslagjaar niet voorgedaan. De leiding van de Dienst is, op grond van de gedurende de laatste jaren opgedane gunstige ervaringen, voortgegaan met de verdere ontwikkeling van het systeem van taakstel lende begrotingen. De technische ambtenaren geven blijk begrip te hebben voor het aan deze methode van bedrijfsbeheer verbonden economisch belang en beseffen de waarde van de op hun schouders gelegde verantwoordelijk heid voor een rationeel beheer van de Dienst. In het afgelopen jaar kwamen zeer veel nieuwe beplantingen tot stand, met name in de nieuwe stads wijken, waar talrijke gemeenschappelijke tuinen en openbare plantsoenen werden aangelegd. Deze verg den uiteraard bijzondere zorg bij het onderhoud. Zoals alle jaren werden talrijke aanvragen voor het snoeien van bomen behandeld en werden vele door de iepenziekte aangetaste bomen volgens de wettelijke voorschriften gerooid. Ook werd een aantal door ouderdomsverschijnselen aangetaste bomen, welke ge vaar opleverden, geveld. VIII. WERKPLAATSEN. De werkplaatsen hebben ook in 1953 veel werk afgeleverd. De samenwerking met de buitendienst was uitstekend. De regeling van het vervoer, waar mede de chef van de werkplaatsen is belast, geschied de efficiënt en gaf geen aanleiding tot moeilijkheden. DE PARKEN. Eind 1953 is een begin gemaakt met de restauratie van het park Overvoorde, nadat tevoren de daar nog aanwezige Duitse bunkers waren gesloopt. Het restau ratiewerk wordt uitgevoerd in het kader van de Ge meentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders. XI. ONDERHOUD WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. Van het jaar 1953 was een maand verstreken, toen het Westen van het land werd geteisterd door een natuurramp, zoals sinds mensenheugenis niet was voorgekomen. Hoewel Den Haag gespaard bleef voor het nameloze leed en de ellende, die in letterlijke zin over de Zeeuwse eilanden werd uitgestort, heeft de stormramp in onze gemeente toch grote materiële schade veroorzaakt. Wat de openbare beplantingen betreft, beperkte de schade zich in de stad tot een groot aantal omgewaai de bomen, welke terstond werden geruimd, teneinde het verkeer niet in gevaar te brengen. De houtopstand in de parken, gelegen in de Peri pherie van de stad, werd slechts licht beschadigd, met uitzondering van het park Overvoorde, dat open ligt voor de wind en waar een groot aantal zware bomen werd ontworteld. De in de kuststrook veroorzaakte schade was uiter aard het grootst. Weliswaar was het niet in hoofdzaak de beplanting, die het daar moest ontgelden, doch meer de duinen zelf. Een brede strook van de zeereep werd geheel weg geslagen en de trappen naar het strand werden geheel verwoest, waarbij ook tal van onder beheer van Ge- meenteplantsoenen staande afrasteringen en paden het moesten ontgelden. De eerste alarmberichten kwamen binnen op Zater dag 31 Januari te 20.00 uur en duurden de gehele nacht voort. Zodra het de daarop volgende dag licht was ge worden, zijn verschillende stormploegen onder leiding van technische ambtenaren van de Dienst uitgerukt en hebben de gehele dag onafgebroken ruimingswerk- zaamheden verricht. Te 16.00 uur kon aan Burge meester en Wethouders worden gerapporteerd, dat het belangrijkste ruimingswerk was verricht. Te 22.00 uur kon de laatste ploeg inrukken. Een woord van waar- IX. WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN. De werktuigen en gereedschappen werden geduren de het verslagjaar op de gebruikelijke wijze onder houden. X. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Bijzondere voorzieningen ten aanzien van het on derhoud van de beplantingen bij Gemeentegebouwen werden in het verslagjaar niet getroffen. Het onder houd vond op de normale wijze plaats. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 221