H I '1 ÏSi f 1 i I I 18 f 4 In de Bosjes van Pex werden enkele speelweiden aangelegd. De Paleistuin, waarover de Gemeente de beschik king heeft gekregen, werd geheel gerestaureerd en voor het gebruik als openbaar park ingericht. Gedeelten van het Duinzichtpark werden in G.S.W.- verband gespit en voorzien van aanvullende beplan ting. De herstelwerkzaamheden aan de beschoeiing van de zuidelijke vijver in het Zuiderpark werden voltooid. Het grondwerk van het tweede gedeelte van het puinstort aan de Loevesteinlaan kwam gereed. De gehele parkaanleg op dit nieuwe, aan het park toe gevoegde gedeelte, wordt in het voorjaar van 1954 opengesteld. Een gedeelte van het park Steenvoorde dat niet voor het publiek toegankelijk is, werd ter beschikking gesteld als kampeerterrein. Een gedeelte van de plantsoenstrook aan de Hilde- brandstraat werd verbreed met een langs de spoor baan gelegen strook grond. Het na de oorlog nieuw aangelegde gedeelte van het park Meer en Bos ontwikkelt zich langzaam in gunstige zin. Het oude gedeelte van het park gaat in kwaliteit steeds verder achteruit. Ook in 1953 kwam nog geen regeling tot stand, waardoor een verant woord bosbouwkundig beheer is gewaarborgd. In de beplanting van het park Cromvliet is een kleine wijziging aangebracht in verband met de inge bruikneming van het op het terrein staande gebouw door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. bloemenweek verlicht. Dit bleek een groot succes te zijn. De verlichte tuin werd door 90 400 personen be zocht, wat neerkomt op gemiddeld 2 500 bezoekers per avond. De speelweide in het park werd verschillende malen gebruikt voor bijzondere doeleinden (samenkomsten en bloemenweekevenementen). Bij het Troelstra-monument werd een gazon aan gelegd. Door de Scheveningse Bosjes werd de Prof.-Telders- weg aangelegd. De aansluitende beplantingen kwamen ten dele gereed. Verschillende wandelpaden werden aangelegd. Het schoonhouden van de nieuwe aanplant geschiedde in G.S.W.-verband. Op de speelplaatsen werden in G.S.W.-verband vervaardigde speelwerk- tuigen geplaatst. perioden van grote vochtigheid in het winterseizoen herhaaldelijk onder water stond, werd opgehoogd en opnieuw bezaaid. De heestervakken werden gelijktij dig verbeterd. In het plantsoen aan de Damasstraat werd door het opbrengen van teelaarde bodemverbetering toegepast, hetgeen de beplanting ten goede komt. XIII. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. In 1953 werd voortgegaan met de plantsoenaanleg bij het nieuwe stadhuis. In de Moerwijk kwam een groot aantal gemeen schappelijke tuinen bij nieuwe woningcomplexen ge reed. Ook een groot aantal voortuinen in Moerwdjk en Morgenstond werd aangelegd. De gemeenschappelijke tuinen behorende bij Ge meentelijke woningcomplexen werden door Gemeente- plantsoenen aangelegd; die behorende bij woningcom plexen van woningbouwverenigingen werden gedeelte lijk door Gemeenteplantsoenen aangelegd en gedeel telijk door particuliere ondernemers onder supervisie van Gemeenteplantsoenen. Bij enkele nieuwe scholen werden beplantingen aangelegd. XII. ONDERHOUD BEPLANTINGEN ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN. Het onderhoud van de beplantingen op de alge mene begraafplaatsen vond op de normale wijze plaats. Een laag gelegen gedeelte van de plantsoenstrook aan de Paets-van-Troostwijkstraat, dat gedurende XIV. AANBRENGEN VAN OPENBARE BEPLANTINGEN. Op vele plaatsen werden openbare plantsoenen aangelegd, vooral in Moerwijk en Morgenstond, als ook aan de Johan-de-Wittlaan, de Stadhouderslaan, de Dotterbloemlaan, de Lobelialaan en de Hoefbladlaan Een begin werd gemaakt met de beplantingen in het plant Afvoerkanaal 1 en II. In de Bosjes van Pex werden paden aangelegd en een parkeerterrein. In G.S.W.-verband kwam een gedeelte van de plantsoenaanleg langs de Groenteweg-Parallelweg ge reed. Het zg. puinstort aan de Westzijde van het Zuider park werd, wat het grondwerk betreft, voltooid. Na het aanbrengen van de beplanting kan deze uitbrei ding van het Zuiderpark worden opengesteld. Het grondwerk van het parkje aan de Melis-Stoke- laan kwam gereed. De beplanting volgt in 1954. Op het terrein aan de Klatteweg werd een hoeveel heid puin van oude funderingen verwijderd. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Diverse objecten. -■'Sri -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 222