18 5 Stormschade. Hierover werd elders in dit verslag gerapporteerd. Excursies. Er werden in het verslagjaar verschillende excursies aangevraagd en geleid naar het Zuiderpark en andere parken. Monumenten. De beplanting voor het monument op het Plein 1813 onderging verandering. Ook de ijzeren hekken werden weggenomen. De directeur der Gemeenteplantsoenen, S. G. A. DOORENBOS XV. OVERIGE BEMOEIINGEN EN BIJZONDERHEDEN. Plantenziekten enz. De wettelijke voorschriften inzake de bestrijding van de aardappelmoeheid werden op de gebruikelijke wijze toegepast. Coloradokevers kwamen in 1953 niet voor. Versieringen. In 1953 werden door de dienst 57 versieringen verzorgd, waarvan 4 in opdracht van Burgemeester en Wethouders, 10 in opdracht van de afdeling On derwijs der Gemeentesecretarie, 17 ten behoeve van verschillende Gemeentelijke diensten en bedrijven, 7 ten behoeve van personeels jubilea bij de Dienst en 19 voor niet-gemeentelijke instellingen. Bloemenweek 1953. Wederom had Gemeenteplantsoenen een belang rijk aandeel in de bloemenweek door het versieren van de stad. De versieringen werden geconcentreerd in het stadscentrum. De uitvoering geschiedde in prettige samenwerking met Gemeentewerken. Critiek werd de Gemeente niet bespaard. Dit was echter geen gevolg van onvoldoende zorg, doch van ontoereikende geldmiddelen. Evenals in 1952 deed Gemeenteplantsoenen mee aan het bloemencorso met een praalwagen. Verzorging van dieren. Hieraan werd grote zorg besteed. De levende have werd uitgebreid met hoornschapen en dwerggeiten. Stichting „Groen en Bloemen”. De belangstelling van de stadgenoten voor de acti viteiten van de Stichting „Groen en Bloemen” be weegt zich in dalende lijn voor wat betreft de beplan tingen. Voor de propaganda door middel van de film bestaat echter wel belangstelling. De film „Droom land” werd hier ter stede vele malen vertoond op ouderavonden voor jeugdorganisaties en werd ook verschillende malen door andere gemeenten gevraagd. Aan het eind van 1953 kwam een tweede propa gandafilm gereed, getiteld „En wat doe jij?”, eveneens vervaardigd door de heer Jaap Zaatman. Dat aan dergelijke films grote behoefte bestaat, moge blijken uit de vele aanvragen, welke van andere gemeenten worden ontvangen. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 223