18 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. III. ALGEMEEN. I. de lasten de lasten II. de lasten KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. VII. 6 ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. VI. AANBRENGEN VAN OPENBARE BEPLANTINGEN ENZ. Dat het totale bedrag onder de raming is gebleven, is te wijten aan minder onderhoudswerk, verricht aan de beplanting op de begraafplaats „Westduin”; boven dien behoefde geen hulp te worden verleend bij het delven van graven. IV. ONDERHOUD VAN DE BEPLANTINGEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN. ONDERHOUD VAN WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. V. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. (Art. VI van de baten en van de lasten). Zowel de kosten van de kwekerijen en de bloemis terij als de geraamde opbrengst bleven beneden de raming. Het terugbrengen van de kosten werd gevonden in een zo groot mogelijke bedrijfszuinigheid. (Art. V van de baten en van de lasten). De verhoging van art. V vindt haar oorzaak in het feit, dat meer aanlegwerken tot uitvoering zijn ge komen dan oorspronkelijk waren geraamd. (Art. I van de baten en van Gewone Dienst -). De kosten voor het onderhoud van deze beplan tingen bleven aanzienlijk beneden de raming. Dit is veroorzaakt, doordat de kosten voor het onderhouden van de tuinen bij de verschillende woningcomplexen lager zijn dan de raming, eveneens is dit het geval met het onderhoud van de beplantingen bij school gebouwen. (Art. II van de baten en van de lasten Gewone Dienst De kosten van art. II bleven beneden de begroting doordat wegens het samenstellen van de speciale maaiploegen de kosten voor het maaien van de gazons een belangrijke besparing gaf; eveneens bleven de kosten voor het herstellen van de afrasteringen be neden de raming. Onder dit artikel werden ook ver antwoord de kosten voor de aanleg van de paleistuin ten bedrage van 25.370, (Art. Ill van de baten en van -- Gewone Dienst (Art. IV van de baten en van Gewone Dienst De verlaging van art. IV (lasten) werd veroorzaakt, doordat een kleiner aantal tuinen bij de woningcom plexen in Moerwijk werd aangelegd dan waarop in de begroting was gerekend. De uitkomsten van de bedrijfsrekening vertonen de volgende afwijkingen met de oorspronkelijke ramingen: VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN 51.961,72 5, 5» 23.360,61 5» Art. Art. Art. Art. Art. 11.710,09 20.676,64 258,71 18.125,33 1.190,95 Art. Art. Art. Art. Art. C. Aan de raming moest worden toegevoegd Art. IX, waarop geboekt79.366,13 Art. XI, waarop geboekt47.097,62 - 126.463,75 zodat het totaal van de lasten boven de raming kwam met ƒ317.068,04 D. Van de baten bleven beneden de raming: I met II III IV VI A. Van de lasten bleven beneden de raming: I met II III IV VI F. Aan de raming moesten worden toegevoegd: Art. XI met zodat het totaal van de baten boven de raming kwam metƒ317.068,04 E. Van de baten kwamen boven de raming: Art. V met374.911,03 Art. VII 11.112,33 Art. VIII 1.016,22 - 387.039,58 15.331,24 16.380,46 399,52 23.909,26 37.611,67 -- 93.632,15 B. Van de lasten kwamen boven de raming: Art. V met 227.957,98 Art. VII 13.591,81 Art. VIII 1.016.22 - 242.566,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 224