18 XI. IX. i E.S 7 VIII. WERKPLAATSEN EN BIJZONDERE FABRICAGE. X. TE VERREKENEN BEDRIJFSKOSTEN. (Art. IX van de lasten). De toevoeging van art. IX van de lasten „Te ver rekenen Bedrijfskosten” is noodzakelijk voor de ver antwoording van de verschillen tussen de werkelijke- en de toegerekende kosten voor het dienstjaar 1953. De specificatie hiervan is als volgt: BIJZONDERE INKOMSTEN. (Art. XI van de baten). Op dit artikel zijn o.m. verantwoord het rentever- schil, zijnde het verschil tussen de werkelijke en de ingecalculeerde rente, de prijs- en magazijnverschil- len en de verrekeningsbedragen (winst op kosten- plaatsen), zijnde het verschil tussen de toegerekende en werkelijke indirecte kosten. ARBEIDSTHERAPIE. (Art. VIII van de baten en van de lasten). De verhoging van art. VII werd veroorzaakt, door dat de vergoeding aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen voor tewerkstelling van zenuw patiënten ook uit deze post werd bestreden. (Art. VII van de baten en van de lasten). De werken door de werkplaatsen uitgevoerd, zijn voor wat de kosten betreft, verantwoord op art. VII van de lasten. Op art. VII van de baten zijn de in de loop van het verslagjaar gereedgekomen werken als opbrengst ver antwoord. XII. BIJZONDERE LASTEN. (Art. XI van de lasten). Op dit artikel zijn o.a. verantwoord de toonver schillen, zijnde het verschil tussen het standaardloon en het werkelijke loon, eveneens begrotingsverschil- len, zijnde het verschil tussen de in rekening gebrachte en de begrote bedragen. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Voordelig Nadelig 26.048,35 79.366,13 162.884,47 162.884,47 501,05 53.385,68 14.073,93 3.723,69 1.430,16 68,70 1.423,88 480,65 45.053,39 288,40 36.420,72 1.755,83 917,91 36,50 520,— 55.841,14 5 4.432,83 Renteverschil Bijzondere baten Bijzondere lasten Nadelig loonverschil Winst op kostenplaatsen Verlies op kwekerijen Nadelig begrotingsverschil Opbrengst houtverkoop Opbrengst bestekken en teke ningen Opbrengst dienstwoningen Opbrengst dieren Zuiderpark Ontvangen schadevergoedingen: „aanrijdingen” „vermist gereedschap” Huuropbrengst openbare parken Diverse opbrengsten Winst op versieringen (planten- huur) Normverschillen Magazijn- en prijsverschillen Saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 225