15 J Commissie onderzoek exploitatiekosten Gemeente ziekenhuizen (Ingesteld bij Raadsbesluit van 7 Januari 1953): Prof. Mr D. Simons, lid-voorzitter; P. C. Cleyndert Jr, arts, W. K. Dicke, arts, H. A. F. Könings, H. J. Valk, Jhr P. H. Verspyck, arts, Drs J. A. van den Boogert, J. J. Riem Vis, L. N. A. M. Hendrichs, leden; Mr H. J. van de Poel, secretaris; J. B. J. Eenstroom, adjunct-secretaris. Weide en H. Berends (plaatsvervangende leden: P. M. Verbruggen en P. G. Pattijn) namens de aan het centraal overleg deelnemende organisaties; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accountants dienst, Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecretarie; secretaris: H. J. J. Witteman, adjunct-referendaris ter Gemeente secretarie. Prijzencommissie voor de gemeente ’s-Gravenhage (Deze commissie is bij besluit van B. en W. van 30 December 1953 met ingang van 1 Januari 1954 opgeheven): W. M. Metman, lid-voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, plv. lid-voorzitter; mevr. I. S. Stibbe- Koopman, J. H. Krooshof en J. W. Oltmans, leden; N. F. A. Vugts en F. H. M. Lem, plaatsvervangende leden; A. J. van Hagen, secretaris. Commissie voor de Huisvesting van Ouden van Dagen: voorzitter: de Wethouder van Sociale Zaken; leden: de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling en de directeuren van de Gemeentelijke Woningdienst, van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst. Commissie van onderzoek ouderdomsuitkeringen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; Mr H. J. van de Poel, plv. lid-voorzitter; W. C. A. Riem Vis, H. L. Kooper, Jhr Mr G. Th. Gevers- Deynoot, mevr. Mr D. R. E. Oppenheimer-Belinfante, mevr. Ch. J. J. Feber-Hodes, E. A. P. Pieters en N. F. A. Vugts, leden; mevr. J. A. Neuteboom-Uljee, Jac. Dubbeldam en A. J. van Hagen, plaatsvervangen de leden; H. Thierry, secretaris. Commissie voor de Bejaardenzorg (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 23 Juli 1953): Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; C. A. van Baasbank, rector W. Bokeloh, mevr. M. Fr. P. Daamen-Allard, mevr. J. G. Duiker-Bleuland van Oordt, Jhr Mr G. Th. Gevers Deynoot, A. J. van Hagen, G. van den Heuvel, Tj. P. Koopmans, J. H. Krooshof, Mr D. J. van der Meer, H. Neuteboom, W. C. A. Riem Vis, J. van Schie, Dr N. Speyer, A. Treurniet, Ds J. E. Tuininga en H. E. M. Klunder, leden; Mr H. J. van de Poel, secretaris; mej. Mr J. J. Marsman, adjunct-secretaresse. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbeheer” Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer” Zie het verslag van die Stichting. Commissie van Bijstand voor de Landbouwsta- tistiek: Jhr H. J. Repelaer van Driel, Ir J. M. Riemens en S. G. A. Doorenbos. Commissie, belast met de liquidatie van het Haags Crisis Comité: (sedert 1 November 1942 in liquidatie): C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, G. H. J. Berckenkamp en Mr W. C. C. van Romondt Vis. Werken, (plv.: H. J. Langevoort, raadslid); voor de gemeente Wassenaar Mr A. J. M. van Moorsel, Wet houder van Sociale Zaken, (Mr I. Heeringa, hoofd van de afd. Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, plaatsvervanger); voor de Ned. Mij tot bevordering der Geneeskunst, afd. ’s-Gravenhage en omstreken, Dr J. Obbink; voor de Rooms-Katholieke bevolkings groep A. L. M. Dinkhuijsen, arts, Dr L. J. J. M. Fick, geneesheer-directeur van het R.K. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo; voor de Protestants-Christelijke bevolkingsgroep Dr H. J. J. Fesevur (Diaconessen inrichting Bronovo), Ds H. J. Dijckmeester; voor de niet-confessionele bevolkingsgroepen W. K. Dicke, arts, geneesheer-directeur van het Juliana-Kinderzie- kenhuis; secretaris: Mr H. J. van de Poel, referenda ris ter Gemeentesecretarie. Gemeentelijk Scheidsgerecht: Prof. Dr G. A. van Poelje, lid-voorzitter; Mr S. J. R. de Monchy, plv. lid-voorzitter; Ir Drs B. B. C. Felix, Jhr Mr R. W. J. den Tex, W. Bokeloh, Meyer de Vries, leden; Ir J. D. Tours, Mr D. J. Veegens, Dr F. H. van der Laan, Ir W. J. Harders, Mr J. van Wolferen, Mr G. J. Lam mers, Mr J. G. M. Overmars en Mr B. J. Geveke, plaatsvervangende leden; Mr W. Nieuwhoff Jr, secre taris; Mr J. A. Zandee, plv. secretaris. Bibliotheekcommissie van de medische en pharma- ceutische bibliotheek: Jhr P. H. Verspyck, geneesheer- directeur der Gemeenteziekenhuizen, lid-voorzitter; J. A. Putto, directeur van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondsheidsdienst, Dr J. Doijer, ver tegenwoordiger van de „Vereniging Medisch en Phar- maceutisch Leesmuseum en Bibliotheek”, J. F. Kok, directeur van de Gemeenteapotheek, leden; Mr H. J. van de Poel, lid-secretaris-penningmeester, referenda ris ter Gemeentesecretarie; Dr H. van Wely, eerste geneesheer bij de Gemeenteziekenhuizen, Dr J. W. G. ter Braak, neuroloog-psychiater bij de Gemeente ziekenhuizen; Dr J. A. Molhuysen, vertegenwoordiger van de „Vereniging Medisch en Pharmaceutisch Lees museum en Bibliotheek”. Dr F. P. Koumans, biblio thecaris van de Medische en Pharmaceutische Biblio theek, Dr P. M. E. Ph. Nijst, chirurg bij het R.K. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo en Dr H. P. A. Smit, obstetricus-gynaecoloog bij het Diaconessen huis „Bronovo”, adviserende leden. Adviescommissie voor de dienstkledingverstrek- king: lid-voorzitter: P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst; leden: C. van der Kruit als ambtenaar van de Brandweer, L. van der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 22