L -,2 I i li ll HUijiffliïÜIjiti n H -S dl E» IT li m 18 s 1 s ■’3’ s 1 I’ss r I'I' I’ 's'S-'r«Sfssi 1 un en i 1° :i ii 55 a 5 3 o 3 5 s s o n SC SC en K S g is 1 Sfeisnf: s 5 u •ga u iSS I I I I I IfSS IS83 IS I. I. 5 i is E~ •J 3 ^4 c a - 3 I.S3 LR.s:$28 L°nnR,n Q »n O 'C r rd o' l” oo wn O 04 Tt en of O o- 04 os I Tt 04 lor'-oooooen'<funr'»/->o r^scr-s© en ^or^'Qv^r^Tj-inr-scr; rd o Os TtOs sö en en en rn en n4 fsi OsTtmen i— «zs 04 oo »n 222S I =9 I 1 “J 1 I L L L L L LR.^, l tn. l l pscT-d' r I* r I* Px’'en I*sc rdtF00 rd o 1* Os 04 r^ en 04 00 "O fx-8 - VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. ’«F SC* ■M- ';T r- cn TtenxxscTj-osen sc rt x r- 04 sc x 04 Tf Tt r- en 13 CO 04 K) Os E en •D OS c ft 5 N jn 3 S ’’t .2 ró .E o r _o o ir> -T rq en 00 3 SC _2 o f'-Vd 04 U o «n 8 <q z c x f s Os V) «O O O- oo r- sc en os <O) O 00 SC en 04 SC en sc en en 04 3 04* 3 OS «X 00 04 04 sC ÖD ■h o r en en xt sc co ’F en —04 Cm «J V) •-> Os O unoooo O oo oo oo 04 04 04 cS i ÖO C 43 8 ft ft ft ft .5 82 czi O a z ■8 Q Q <5 czi °S 4j| S§ft M o I os 22 qo I r o IvnxroorniFiosr^^fQ O'' F^J^P'o'^^'so'or^'of i en o >n loc: lenx’/n»—‘^tOsr-scoscoj O c os Tt Os. OO Tt en O- 04 O' O ’’T 04 - C4 en sc en 00 ;.s en IT) Os C S;c T5 C 1 J ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft I os I I I I I oosr o C I I »n r- I o L L L L L'ri>ri,f*ïTt.,ri L L°1°^ L°\ I I I TT Tt I en «o Os Os’ Os 00 00 O st V) I O' 00'COTfOO4OS© Os un rf en 1^ «Q oo 1^ eq rf c» «n oo Os^ 04 ■'t irT »zs os*' I* sc rd I* os Os' sc ‘X' O O Tf oT en S0 SC en oo 04 I en o- I oo O Tf nt en oo oc sc Tt Os en enenscr' <nen o4 Tt >rs so zi ^t x r N sc oo O s/S en en o r-’ oo’ oo sc en 04 O o en S I en «n Esr C r B r S xt' en O sc l” sc sc P rd r-d «n os sc en en O en oo sc I en r> |o4O4 O4«n«r>sc«rs O'Th en O sc O F" Os en»noooo»n«no4«^sOOssC sc en rd vn Os s© 04 0 04* ri en sc oj Os o 04 04 rt «nrfr 00 Os Os I O oo I en 04 O SC o o O Tf O O O' en o4 I m oo I r~ tsc wi izs 04 oo sc *n xt- ♦x rx »x tfx*x*xe>^»x*x^«x«x«x«x ex e. en sc sc O en en vs x r C C j sc© rd 04* só <n 04 -et 04 oo rd 04’ I - - m- - S S C 5 S S S 5 s s g t t t 5 I 04 «n en o O »n :g> 8 I-I-’- J -g ’g-§ J '|=-s8^ d-liWliH ■iültihlfr g g o-°>gciu-§a 15 g get <v c -o 2 c O' - Sx 0 2 E o» <0 N S T— a> cn -o o* s 3 6 o c O ll v> 8 5 2 -X ro s- C intnO en sr-, Os 'J o Q C/5 '5 p s e t t t t t t s e a t e e e t st I sc un 04 low I o Tfr Tf m x 04 O I Os O 04 I O 04 x I sc rf x ’t en so x m tn I tn N x exexexexexexexexexexexexexexexexexex Q en 04 sc r o ininxrrctxrjN--sc O 04 os W 04 I—-wnoo-’tvioor-en «noo r^ o «n sc r^ en in so >n so os en_ x x ’t r rd sc en rt os 04* Os en 04’ Os' oo’ en sc 04’ 04 Os Tf cn en rt r* tF ft ft ft s ft ft ft ft ft ft ft ft ft °°K I IR I I m en 04 x 01 os sc >n x vS ‘■naftftftftftftftftftft Os’ en en c _3 .e <z 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 231