19 GENEESKUNDIGE DIENST. 4 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Gedurende de ziekte van de directeur werd diens functie waargenomen door de arts C. Kruyt. 21 i Omtrent de Uitrukdienst en de Postendienst van de G.G. en G.D. valt het volgende te vermelden. De gegevens voor de Uitrukdienst hebben uitslui tend betrekking op de centrale post aan de Waldeck Pyrmontkade, die voor de Postendienst omvatten de hoofdposten in de Gemeente- en andere ziekenhuizen alsmede de hulpposten. Uitrukdienst. Door de geneeskundige eenheden (arts, verpleger en chauffeur-ziekendrager) waarvan er steeds twee aanwezig zijn, werd 5 941 maal uitgerukt. In 192 gevallen bleek loos alarm te zijn gegeven of bleek bij aankomst de oorzaak opgeheven. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 1 610 gevallen in de voormiddag (6—12 uur), 2 889 in de namiddag (1218 uur), 1 134 in de avond (1824 uur) en 308 in de nacht (06 uur). De hulpverlening betrof 2 962 keer mannen, 2 211 keer vrouwen en 768 keer kinderen jonger dan 12 jaar. Omtrent eerste hulpverlening vanwege de Dienst worden hierna gegevens vermeld. Door de organisaties op het gebied van de E.H.B.O. en de Haagse Vrijwillige Brigade tot Red ding van Drenkelingen werd- op vlotte wijze waar nodig hulp geboden. In het verslagjaar werden talrijke vergaderingen van verenigingen en commissies bijgewoond en werden vele adviezen uitgebracht (o.a. over te ver lenen subsidies, oprichting van wijkgebouwen, ves tiging van artsen en tandartsen in nieuwe wijken snz.). De samenwerking met de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen was uitstekend; op geregelde tijden werden besprekingen gehouden met de direc teur van die Dienst,waarbij de administrateur van ie G.G. en G.D. en de betreffende hoofdambtenaar an Sociale- Belangen aanwezig waren. De bedrijfsarts (bedrijfsgeneeskundige voor de jemeentelijke diensten en bedrijven) nam geregeld leel aan de vergaderingen en excursies van de Neder- andse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees kunde. Van deze 188 personen waren er 142 (84 mannen jen 58 vrouwen) in vaste, 18 (7 mannen en 11 [vrouwen) in tijdelijke dienst en 28 (8 mannen en 20 [vrouwen) op arbeidsovereenkomst werkzaam. In ge- noemde aantallen zijn niet begrepen 9 particuliere artsen, die als reserve-arts de Dienst bijstand ver leenden en 10 verloskundigen, die ingevolge over eenkomst beschikbaar waren. BIJLAGE Kinder- Totaal. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. 1 8 7') 7') 2 1 1 6-) 6’) 1 2 2 I 4 7 7 5 2 2 2 4 6 11 1 11 1 8 13 39 8 100 88 2 6 19 18 II 4 5 EERSTE HULPVERLENING. 1 I 2 2 6 10 21 8 1 2 Schooh tand- 2 11’); 30 17 12’) 12 Genees kundige dienst. 2 1 8>) 6’) 3 1 18') 62) 3 4 21 36 14 Volks- bescherming. verzorging. gezondheid. Directeur Geneeskundigen Schooltandartsen Ambtenaren belast met sociaal werk Technisch personeel Verplegend personeel Administratief personeel Diverse ambtenaren Werklieden Geestelijke Volksgezondheid. Onderdeel Onderdeel Psychiatrie. Nazorg b.l.o. M. V. M. Werkzaamheid in commissies en verenigingen; samenwerking met andere instellingen. Personeel. Op 31 December 1953 waren 188 personen aan de Dienst verbonden, verdeeld als volgt. Algemene dienst. 43 i) 4 geneeskundigen waren alleen werkzaam in de ochtenduren. De schooltandartsen werkten halve dagen voor de Dienst. 10 helpsters waren slechts werkzaam gedurende de ochtenduren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 232