19 ft Ik I 2 De drukste maand was Augustus met 586 gevallen, de kalmste Februari met 417. Het aantal gevallen, waarbij de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 4 913; in de overige 1 028 gevallen werd hulp in eigen woning verleend. Het aantal bij de Dienst geregistreerde ongevallen door straatverkeer was 2 162, dat door bedrijfsarbeid 300. Poging tot zelfmoord werd in 116 gevallen waargenomen. In 159 gevallen verkeerden de geholpen personen onder invloed van alcohol. Omtrent de aard van de gevallen en van de hulp verlening geeft het volgende staatje een overzicht. i Voor sanatoriumverpleging zijn daarnaast 372 aan vragen in behandeling genomen. Het aantal zieken, dat in ziekeninrichtingen werd opgenomen, was in 1953 (35 826) hoger dan in 1952 (34 793). Van de in ziekenhuizen opgenomen patiënten wer den er 9 798 naar de Gemeenteziekenhuizen ver wezen en 26 028 naar particuliere ziekeninrichtingen. Voor ziekenhuisverpleging van 1 131 Haagse pa tiënten en daarmee gelijkgestelden uit de randge meenten, die tengevolge van ongevallen, plotseling optredende ziekte enz. in ziekenhuizen buiten de Gemeente (over het gehele land verspreid en in het buitenland) werden opgenomen, werd goedkeuring verleend; 16 aanvragen voor deze categorie werden afgewezen. Het aantal via het Consultatiebureau der ’s-Gra- venhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose in sanatoria opgenomen tuberculoselijders bedroeg in het verslagjaar 334 (v.j. 299). De afdeling Controle Verzorging oefende toezicht uit op de duur der verpleging van lijders, die geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente in particuliere ziekenhuizen werden verpleegd. In 1953 zijn 73 177 van deze patiënten door een der genees kundigen van de afdeling aan controle onderworpen Daarenboven werden in 50 andere gemeenten de al daar verpleegde Haagse patiënten medisch gecon troleerd. Zonder de „eigen” patiënten der ziekenhuizen en de voor opneming in aanmerking komende eerste- hulpgevallen mede te rekenen, zijn 28 752 aanvragen voor opneming behandeld, waarvan 7 907 door de afdeling Spoedgevallen. Van de spoedshalve voorge dragen gevallen werden er 715 afgewezen. In 618 gevallen bestond geen bezwaar met opne ming te wachten totdat omtrent de eventuele ver goeding in de verpleegkosten een onderzoek zou zijn ingesteld. Van deze laatste, benevens van de overige 20 227 gevallen, waaronder 789 uit de randgemeen ten, welke in eerste instantie via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen liepen en derhalve onder de afdeling Controle Verzorging vielen, werden er 387 afgewezen als niet voor ziekenverpleging in aan merking komende, ten dele daar met verpleging in een eenvoudiger inrichting kon worden volstaan. Ir fcl-/ Door de afdeling Controle Verzorging werder 1 356 gevallen m.b.t. plaatsing van personen in de Gemeentelijke Verzorgingshuizen en in de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen aan vaarde verpleeghuizen in behandeling genomen. In Het aantal door de Dienst verzorgde ziekentrans porten bedroeg in totaal 13 753 gemiddeld 38 per dag), waarvan 12 518 gewone, 144 „besmette” en 1 091 transporten van geesteszieken. Van de „besmette” transporten betroffen er 111 lijders of personen verdacht te lijden aan ziekten in de zin van de Besmettelijke Ziektenwet, te weten 9 rood vonk, 76 diphterie, 23 febris typhoidea en 3 variola minor. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Aard van de hulpverlening. Aard der gevallen. 441 3 621 202 5 941 5 941 Postendienst. Hulpverleningen Te zamen. in hoofd- en hulpposten. in centrale post. 41 020 34 640 6 380 J aas Chirurgische Interne Psychiatrisch-neurologische Obstetrisch-gynaecologische Andere, van plotseling optredende aard Ter plaatse, al of niet in eigen woning Ter plaatse en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overgebracht naar de centrale post en aldaar verder behandeld, c.q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overgebracht naar een der hoofdposten in de ziekenhuizen Getroffene bleek bij aankomst van de uitrukeenheid te zijn overleden, zodat hulpverlening niet meer kon baten 3 129 996 452 188 I 176 1 055 622 Aanvragen voor opneming, de plaatsing in zieken inrichtingen en het toezicht op de verpleegduur. Zorg voor hulpbehoevenden en bejaarden alsmede toezicht op tehuizen en pensions voor deze categorie. Ziekenvervoer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 233