I i 1 19 1 ?«g| 3 3 Ten behoeve van de Stichting „Centraal Woning- beheer” werden 194 gevallen op noodzakelijkheid van bijzondere woning onderzocht. In 107 daarvan moest afwijzend worden beschikt. Geheel of ten dele voor rekening van de Gemeente werden in het verslagjaar in 3 verblijven 251 patiën ten in dagverpleging opgenomen en aldaar behandeld en verzorgd gedurende te zamen 23 435 dagen. In het verslagjaar werden 10 tuberculose-nazorg- patiënten en 38 personen met geestesafwijkingen bij de Dienst der Gemeenteplantsoenen te werk gesteld. De officiële doodschouw werd op uitnodiging van de Politie in 1953 173 maal verricht. De oorzaken van de dood moesten worden toe geschreven aan (tussen haakjes het aantal gevallen): lichtgasintoxicatie (25), hartverlamming en hartaan- doeningen (15), verdrinking (13), hersenbloeding (3), verkeersongeval (15), plotselinge dood met onbeken de oorzaak (88), verstikking (3), wurging (3), sche- delbasisfractuur (5), andere oorzaken (3). .-I ’I - "43 ’1 1 999 gevallen kon gunstig worden geadviseerd. Daar onder waren 161 gevallen van personen, wier opne ming in ziekenhuizen was afgewezen en 243 gevallen van patiënten, die in een ziekenhuis of kliniek voor geestes- en zenuwzieken werden verpleegd, maar wier toestand een overplaatsing naar een inrichting van eenvoudiger verpleging mogelijk maakte. In 243 gevallen was geen medische indicatie aan wezig, maar maakten de sociale omstandigheden een verzorging elders dan thuis dringend nodig. In 85 gevallen konden niet voldoende motieven worden aangevoerd. Tien patiënten moesten naar een zieken huis worden verwezen; 19 waren reeds vóór de plaatsing overleden. Aan de Gemeentleijke Dienst voor Sociale Be langen werd gunstig geadviseerd betreffende de verstrekking van 1 944 apparaten, waaronder 62 buikbanden, 20 breukbanden, 75 paar orthopaedische schoenen, 238 paar steunzolen, 48 corsetten en rechthouders, 54 elastieken kousen, 872 brillen, 7 kunstbenen, 4 kunstogen, 68 gehoorapparaten en 9 beugels, onder voorwaarde, dat vanwege de Ge neeskundige Dienst controle zou worden uitgeoefend. Onder de artikelen, die in 1953 in bruikleen wer den afgestaan bevonden zich 59 invalidenwagens en 3 paar krukken. Toezicht werd uitgeoefend op het verbruik van verbandmiddelen. Ten behoeve van de Geneeskundige Dienst werden door de patholoog-anathoom en de bacterioloog van de Gemeenteziekenhuizen 51 bacteriologische onder zoekingen verricht; 22 meer tijdrovende chemische onderzoekingen werden door de directeur van de Gemeenteapotheek uitgevoerd. Op uitnodiging van de Dienst werd in 2 005 ge- 'allen specialistische hulp aan lopende patiënten erleend. De aan de Dienst verbonden vroedvrouwen hebben 'ijstand verleend in 41 gevallen van verlossing. Door de tandheelkundige adviseur van de Ge meente werden ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst yoor Sociale Belangen gunstige adviezen uit gebracht voor 746 aanvragen om kunstgebitten; 560 prothesen werden hem ter goedkeuring voorgelegd. Er werden in het verslagjaar 262 inkwartierings- aangelegenheden behandeld. De Dienst had boven dien 5 220 gevallen te beoordelen van personen, die, wegens ziekte of invaliditeit, meenden van inkwar tiering te kunnen worden vrijgesteld of meenden om gezondheidsredenen voor andere woonruimte in aanmerking te komen. Het aantal medische beoordelingen voor het toe wijzen van andere woonruimte was 4 885. In 2 659 gevallen werd gunstig geadviseerd; in 2 226 gevallen bleek geen medische noodzakelijkheid aanwezig te zijn. Bij 73 gevallen van ontruiming moest tegen 21 daarvan medisch bezwaar worden gemaakt. Voor 1 248 patiënten werden 1 725 aanvragen om extra voeding gunstig beoordeeld; 272 verzoeken werden afgewezen. Van de 290 aanvragen voor extra brandstof kon voor 256 een gunstig advies worden uitgebracht. Verzoeken om hulp in de huishouding in hoofd zaak voor ziekenfondspatiënten werden tot een aantal van 4 537 ingediend en in behandeling ge nomen. In 4 188 gevallen daarvan kon instemmend advies worden uitgebracht; in 349 gevallen was er geen me dische noodzakelijkheid. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 4 Dagverpleging. Arbeidstherapie. Doodschouw. '•'•I "1 -■ 1 Toezicht en controle op verstrekkingen voor zover niet van tandheelkundige aard. Bacteriologische en chemische onderzoekingen. 'oliklinisch-specialistische en verloskundige hulp. Toezicht en controle op verstrekkingen van tandheelkundige aard. Bemoeiingen met huisvestingsaangelegenheden. Ziekenvoeding, brandstofverstrekking en hulp in de huishouding op aanvraag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 234