19 1 e n tl Totaal b. Kleuterleidsters. Bovendien werden nog 41 personen gekeurd voor aanstelling als kleuterleidster bij het door de Ge meente gesubsidieerde bijzonder kleuteronderwijs. Ziektetoezicht op de ambtenaren werklieden in Gemeentedienst. 6.8 pCt. 5,5 c. Mindervaliden. Krachtens de Verordening op het in Gemeente dienst nemen van mindervaliden werden in het ver slagjaar 9 personen onderzocht, waarvan er voor bepaalde functies 2 geschikt werden bevonden en 4 ongeschikt werden verklaard; 3 personen kwamen in aanmerking voor een vaste aanstelling in Ge meentedienst. Gemeld werden in totaal 13 244 ziektegevallen. Maandsgewijs zijn de gevallen als volgt verdeeld: Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November December Keuring voor aanstelling Gemeentepersoneel e. d. a. Algemeen. Gekeurd werden voor aanstelling bij verschillende takken van Gemeentedienst 3 045 personen. Hiervan werden geschikt bevonden 2 102, tijdelijk geschikt 777 en ongeschikt 166. Door indeling naar de aard der ziekten worden de volgende gegevens verkregen. 1 645 1 305 802 757 854 677 1 202 1 068 Bedrijfsgeneeskundige werkzaamheden Het bedrijfsgeneeskundig werk werd in 1953 ver der uitgebreid. Bij de Dienst der Gemeentewerken werd door de bedrijfsarts een goed geoutilleerde dokterskamer in gebruik genomen, waarin deze arts gedurende het gehele jaar tweemaal per week spreek uur hield. Alle personeelsleden, die een ziektefre- quentie van vier of meer ziekmeldingen per jaar hadden werden aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. Indien verband tussen het werk en het vaak-ziek-zijn aannemelijk was, werd werkverande- ring geadviseerd, welk advies meestal kon worden opgevolgd. De leerlingen-straatmakers werden perio diek onderzocht, waarbij speciale aandacht werd geschonken aan orthostatische afwijkingen. Een on derzoek naar het ziekteverzuim bij de Dienst der Gemeentewerken leverde de volgende percentages ziekteverzuim (berekend naar het aantal arbeids dagen) op in het jaar 1953: vaste werklieden tijdelijke werklieden losse werklieden vaste administratieve ambtenaren tijdelijke administratieve ambtenaren vaste technische ambtenaren tijdelijke technische ambtenaren Het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en het Ge meentelijk Gasbedrijf namen op verzoek van de bedrijfsarts deel aan een uitwisseling van ziektecijfers met een groot aantal andere bedrijven elders in het land, via de afdeling statistiek van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden. De bedrijfsarts bezocht, evenals in voorgaande jaren, dagelijks het Gemeentelijk Gasbedrijf en tweemaal per week het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf. De werkzaamheden voor de Duinwaterleiding en de Gemeentelijke Reinigingsdienst zijn, in vergelijking met de eerstgenoemde bedrijven, gering te noemen. Bedrijven en diensten welke niet regelmatig in contact stonden met de bedrijfsarts, konden diens advies voor incidentele gevallen vragen. Vrij geregeld werd hiervan gebruik gemaakt door de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen en het Openbaar Slachthuis. Opvallend groot was het aantal klachten, dat op psychische moeilijkheden berustte; een deel hiervan werd veroorzaakt door huisvestingsmoeilijkheden. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 13 244 6 151 40 van 114 5? 8818 4 2 gevallen 920 432 647 4,1 2.6 3.5 2,4 3,8 25 54 Febris typhoidea Malaria, malariacachexie Roodvonk Dysenterie Diphterie Influenza Cholera nostras Andere epidemische ziekten Longtuberculose Andere vormen van t.b.c Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgezonderd) Aandoeningen van de spijsverteringsorganen (uitgezonderd van de maag) Appendicitis en typhlitis Acute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademhalingswerktuigen (uitgezonderd t.b.c.) Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urinewegen Levercirrhose Ziekten van de geslachtsorganen der vrouw (kanker uitgezonderd) Over te brengen 1 995 641 960 1 338 Bemoeiingen ten aanzien van het Gemeentepersoneel. 373 35 9 1 geval 15 gevallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 235